forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:446. Error 9: Invalid character

YAPILACAK ?EY BELL?: YEN? B?R ?NTERNET KANUNU...

Aktif .

internet_kucukAvukat Gökhan Ahi 'Mevcut yasan?n eri?im engellemeye yönelik maddeleri tamamen kald?r?lmal?' derken, Fikret ?lkiz, '?nternet alan?na özgü yeni bir kanun ?art' vurgusu yapt?. t24 Genel Yay?n Yönetmeni Do?an Ak?n'a göreyse 'Hiçbir taraf masum de?il'

?nternete yasaklar?na tepkiler devam ederken hukukçular, yeni bir kanun ve altyap? düzenlemeleri yap?lmadan mevcut kaosun ortadan kalkmayaca?? görü?ünde. ?stanbul Barosu Bili?im Hukuku avukatlar?ndan Mete Teveto?lu, eri?imi engellenecek sitelere yenilerinin eklenmesine kar?? ç?karken, Mustafa Gökhan Ahi, “Mevcut yasan?n eri?im engellemeye yönelik maddeleri tamamen kald?r?lmal?” dedi. Avukat Fikret ?lkiz ise “Yeni bir yasa ç?kar?lmazsa bu sistem sürekli sorun üretir” diye konu?tu. www.t24.com.tr Genel Yay?n Yönetmeni Do?an Ak?n internet yasaklar? konusunda hiçbir taraf?n masum olmad???n? söyledi. De?erlendirmeler ?öyle: 

?stanbul Barosu Bili?im Hukuku avukatlar?ndan Mete Teveto?lu:
“YouTube eri?im yasa?? 5651 say?l? yasan?n sekizinci maddesinin son f?rkas? kapsam?nda yap?l?yor. Yasa kapsam?nda sekiz suç tipi var. Onlara dayanarak eri?im engelleniyor. Baz? önerilere göre bunun kapsam?n?n geni?letilmesi isteniyor. Örne?in, terör içerikli sitelerin de bu yasa kapsam?nda kapat?lmas? isteniyor. Biz bunun geni?letilmesinden yana de?iliz. Bu yasa asl?nda ailenin korunmas? amac?yla ç?kar?lm?? bir yasa. Yani iki üç hafta boyunca çocuk pornosuyla ilgili gazetelerde ve televizyonlarda yay?n ç?k?nca buna tepki olarak ç?kar?lm?? bir yasa ve maalesef Atatürk’ün manevi ?ahs?na hakarette son dakikada bu yasaya ilave edildi. Eri?imi engelleme ço?unlukla porno?rafik yay?nlar ve Atatürk’ün manevi ?ahs?na hakaretten yap?l?yor. Engellenen sitelerin yüzde 60-70’i müstehcenlik ve pornografik yay?nlardan kaynaklan?yor. Hakk?nda eri?im engelleme karar? verilen site sahipleri, engellemeye neden olan içeri?i sitesinden ç?karacak ve bu karar? veren mahkemeye bildirecek ve eri?im yasa?? kald?r?lacak. YouTube olay?nda da dört tane video var kald?r?lmas? istenen, bunlar kald?r?lmad??? sürece biz de eri?im yasa??n? kald?rmayaca??z deniliyor. Eri?im yasa??n?n kald?r?lmas? için, ya bu içeri?i kald?racak ve bunu beyan edeceksiniz. Ya da bir üst mahkemeye ba?vuraracaks?n?z ve mahkeme sizi hakl? bulursa bu karar? iptal edecek. 

?stanbul Barosu Bili?im Hukuku avukatlar?ndan Mustafa Gökhan Ahi:
Asl?nda, Google servislerine getirilen bir eri?im yasa?? yok. Böyle bir mahkeme karar? da yok. Google, YouTube ve birçok servisini farkl? IP’den ç?k?? yapan sunucular yerine ayn? IP’lerden ç?k?? yapan bir havuzdan sunuyordu. YouTube’un di?er servislerle payla??m yapt??? IP numaralar? Bilgi Teknolojileri ve ?leti?im Kurumu (BTK) taraf?ndan engellenince, ayn? IP’den yay?n yapan di?er hizmetlere de ula??lamaz hale geldi. BTK, eski bir mahkeme karar?n? usule ve yasaya ayk?r? olarak geni?letti. Bu durum do?al olarak kabul edilebilir bir durum de?ildir ve gizliden bir sansür olarak adland?r?labilir. BTK’n?n en k?sa sürede bu tür bir IP bloklamay? kald?rmas? gerekir, nitekim yarg? karar? olmadan yap?lan bu uygulama kullan?c?lar?n haberle?me, dü?ünce ve ifade haklar? gibi Anayasal ve temel haklar? zedelenmi? oldu. Google servislerini kullanan bir çok ticari i?letme maddi zarara u?rad?. Mevcut yasan?n eri?im engellemeye yönelik maddeleri tamamen kald?r?lmal?. Çünkü burada öngörülen usul, tek tarafl?d?r ve önceden site sahiplerine savunma hakk? vermemekte. Eri?im engellemeyle site de?il, kullan?c?lar cezaland?r?lmakta. Bunun yerine ‘uyar ve kald?r sistemi’ getirilmeli. 

Avukat Fikret ?lkiz:

“23 Kas?m 2001’de imzalananan Siber Suç Sözle?mesi’ni Türkiye imzalamal? ve onaylamal?. Bu yap?l?rsa yasalar?n yeniden gözden geçirilmesi gündeme gelecek. Çünkü Türkiye’nin mevcut kanun internet ortam?nda i?lenen suçlarla mücadele hakk?nda bir kanun. Yani internet ortam? ile ilgili düzenlenmi? bir yasa de?il. Bu alana özgü yeni bir kanun ç?kar?lmas? ?art. Bu yap?lmad??? sürece bu sistem sürekli sorun üretir. Hem teknik hem de yasal ortam devaml? sorun üretti?inden bu sistemden kalarak sorunu çözmek mümkün de?il. Bu i? için de temel bir felsefenin olmas? gerekir. Panik mevzuat? terk edilmeli, özgürlük esas al?nmal?. Bu internet ortam?ndaki internet yay?nlar?n?n özgürlü?ü esas kabul edilecek yeni yasal düzenlemeleri de beraberinde getirmelidir. Bunlar?n yap?lmad??? durumda getirilecek yasaklar istense de istenmese de sansür niteli?indedir.
‘Adli Bili?im’ ba?l? ba??na Türkiye’de kurulmas? gerekli olan bir sistemdir. Bu konuda yeni bir yasa ve bir altyap? kurulmad??? sürece çözüm mümkün de?il. Türkiye’de uluslararas? ili?kiler bak?m?ndan bir suç kollu?u ve savc?l???n yeniden kurulmas? gerekiyor. Merkezile?me ?artt?r. ?nternetteki özgürlü?ün ?iddetle korunmas? gerekir. Bu nedenle ki?isel verilerin gizlili?i ile ilgili olan tasar? acilen kanunla?mal? ve gündeme getirilmelidir.”

www.t24.com.tr Genel Yay?n Yönetmeni Do?an Ak?n:

?nternet yasaklar?yla sonuçlanan süreci inceledi?imizde hiçbir taraf?n masum olmad???n? görüyoruz. Sonuçta yasan?n mutlaka de?i?mesi, internette savunulmas? imkâns?z yasaklara dayanak olan yay?n durdurma-kapatma kriterlerinin hassas ölçülerle yeniden tan?mlanmas?... Yarg?n?n internetin do?as?na ayk?r? olan ve Türkiye’yi zor durumda b?rakan a??r? yorumlardan uzak durmas?... Bu amaçla Ba?bakan’?n internet medyas?yla bulu?mas?nda da dile getirilen, ‘bili?im mahkemeleri’ gibi ihtisas mahkemelerinin olu?turulmas?... Ve Google - YouTube’un ciddi bir ekonomik hacim yaratt?klar? Türkiye’de ‘vergi ödemeden büyük kazançlar elde etme’ ?srar?ndan vazgeçmesi gerekiyor.

Do?an Gazetecilik Proje Yöneticisi Selahattin ?mamo?lu:


“Google ile ilgili IP k?s?tlamas?, Türk web sitesi sahibi ve yay?nc?lar? çok ciddi etkiledi. Özellikle Google’?n Web ?statistik ve Analiz arac? olan Analytics, Türkiye’de neredeyse sitelerin tamam?na yak?n?nda kullan?lmaktad?r. Google’nin IP k?s?tlamas?ndan sonra, tüm bu siteler eri?im sorunu ya?amaya ba?lad?. Y?llard?r de?i?meyen yaz?l?m kodlar? da gözden geçirildi ve hemen kald?r?ld?. Küçük site sahipleri maalesef bu kadar ?ansl? olamad? ve sitelerine eri?im güçle?ti. Bunun d???nda , analytics’i kullanan medya planlamac?lar? , reklam verenler, site sahipleri veri analizlerini yapamad?. ?nternet kullan?c?lar? aç?s?ndan da bak?lacak olursa sürekli girdikleri ve zaman?nda yaz?l?m müdahalesi yap?lmayan internet sitelerine eri?emedi. Yurtd??? sitelerine de eri?im güçle?ti?i için engellemeleri a?acak farkl? metotlara ba?vuruldu. Tabii Google’n?n Docs ve Calendar gibi servislerin de etkiledi?i kullan?c? say?s? az de?ildi.
SERKAN OCAK   /   ERTAN KILIÇ   /  NESL?HAN TANI?

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri