forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:446. Error 9: Invalid character

Aktif .

alikirca_denizbaykal

CHP'nin devrik Genel Ba?kan? Deniz Baykal, kurultay sonras? pe?i s?ra televizyon kanallar?nda boy göstermeye ba?lad?. Kanal D, CNN Türk, Star TV ve Show TV'ye aç?klamalar yapan Baykal, "Baz? medya organlar? da komplonun içinde" ?eklindeki söylemeni devam ettirdi. Ali K?rca'n?n ?srarl? "Komplonun içindeki medya organlar? hangileri?" sorusuna Baykal cevap vermedi...

 

 

Baykal'la en dikkat çekici söyle?iyi Show TV Haber'in anchormani Ali K?rca yapt?. Kendisini istifaya götüren süreci ve sonras?n? "medya operasyonu" diye tan?mlayan Deniz Baykal'dan ?srarla medya organ? ismi isteyen Ali K?rca'n?n bu sorusu kar??l?k bulmad?. Ancak Baykal, k?sa ama dikkat çekici bir cümle sarfetti.

MEDYA G?D?C?, PART? KALICI

Baykal aç?kça isim vermese de, sat?r aralar?nda alt? çizilmesi gereken noktalar vard?. Medya Operasyonu oldu?unu aç?kça dillendiren Baykal, ?u sözü söyledi: Medya gidicidir, parti k?l?c?d?r.

Peki Baykal'?n bu sözünü nas?l yorumlamak gerekiyor/

Baykal aç?kça isimlerini zikretmedi?i medya organlar?na kar?? da mücadele etmeye mi haz?rlan?yor?

Yoksa onlardan yararlanman?n yolunu mu yap?yor? 

BAYKAL'IN SÖYLED?KLER?

Ali K?rca: Sizin söyledi?inize dair bir tak?m ifadeler d??ar?ya yans?d?. K?l?çdaro?lu yönünde sizin aleyhinizde bir medya operasyonu yap?ld???, böyle bir siyaset dizayn edilmek istendi?i söylendi

Deniz Baykal: Medya operasyonu oldu?u taraf?n? kimse inkar edemez. Çok aç?kt?r, çok nettir... Bu konuda bir sizin tereddüt içinde olabilmenize hiç ihtimal vermem. Türkiye, bak?n herkes bunu görme durumundad?r. Bunun bir boyutu da budur. Bende bunu çok do?al kar??lad?m

Ali K?rca: Hangi Medya?

Deniz Baykal: Yani teker teker saymaya kalkmayal?m.

Ali K?rca: Yok ben o anlamda söylemiyorum

Deniz Baykal: Herkes kendisini biliyor. Siz de biliyorsunuz. Biz de biliyoruz. Böyle bir medya operasyonu çok aç?kt?r. Ama benim bundan bir ?ikayetim yok. Bu do?ald?r.

Ali K?rca: Durumun içinde olan m?, durumdan vazife ç?karan, yararlanan bir medya operasyonu mu?

Deniz Baykal: Yani ayr?nt?lar?na girmeyelim art?k. Olay?n o boyutu çok önemli de?il. Bizim ?imdi CHP olarak medyan?n böyle bir olu?uma sahip ç?kmas? destek vermesi olay?n? olabildi?ince de?erlendirmemiz laz?m. Çünkü medya gidicidir, parti k?l?c?d?r. Bende bu partinin bir parças?y?m. Medya, ?una k?zd???ndan ya da bunu tercih etti?inden ya da belli bir plan?, hesab? oldu?undan dolay? partiye yönelik ilgisini yüksek tutuyorsa bunu bir avantaj olarak de?erlendirmemiz laz?m.

Ali K?rca: Bu CHP'nin avantaj?d?r diyorsunuz...

Deniz Baykal: Ben öyle bak?yorum. Getirmeliyiz, getirmeliyiz ve getiririz. ?u anda olacak olan odur. Bizimle ilgili operasyonlar?n bir s?n?r? vard?r. Yap?labilecekler vard?r, yap?lmayacaklar vard?r. ?imdi partinin çizgisini sahiplenme konumunday?z. Partinin do?rultusunu, de?erlerini, kimli?ini sahiplenme durumunday?z. Ona yönelik de elbette planlar projeler sahneye konulabilecektir. Ama bu konuda CHP'nin kararl? ve dirençli olaca??na güveniyorum

TARAF'A NE SÖYLEM??T??

Birkaç gün önce Taraf Gazetesi yazar? Rasim Ozan Kütahyal?'ya baz? aç?klamalarda bulunan Baykal, CHP'nin kurultay sürecini medya operasyonu olarak de?erlendirmi?ti. Baykal ?unlar? söylemi?ti...

“Bu süreçte Taraf’?n gösterdi?i tavr? çok büyük bir dikkatle izliyorum. Medyan?n geri kalan k?sm?ndan çok ayr? bir çizgide ilkeli ve haysiyetli bir duru? gösterdiniz. Bu siyasi de?il insani bir mesele. Bu komplo kimin ba??na gelirse gelsin bu ilkeli tav?r gösterilmeliydi. Mesele ben de?ilim, ilke meselesi...

Bu görüntüleri montajla olu?turmak neyse bu komployu koz olarak kullanmak da ayn?d?r. Bu komplo, görüntülerden yarar ummak, bunun üzerinden medyatik bir dizayn operasyonuna giri?mek de bu görüntüleri yaymak kadar çirkindir. Aç?kça söylüyorum bu tav?rdaki medya organlar? bu komplo operasyonunun içinde oldu?u izlenimini uyand?rm??t?r”

??TE O D?YALOGLAR

 


DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri