forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:446. Error 9: Invalid character

STAR GAZETES? 'PART?ZAN MEDYA' D?YEREK K?M? HEDEF ALDI?

Aktif .

star_manet_chpDeniz Baykal'?n istifas?na neden olan kaset olay? ve sonras?nda gerçekle?en istifadan sonra yap?lan yay?nlar dikkat çekti. Star Gazetesi bugün man?etten aç?kça baz? medya organlar?n? hedef ald?. CHP'nin hafta sonu yapt??? kongreye 'Partizan Medya Kurultay?' tan?mlamas? yapan Star Gazetesi yeni bir tart??ma ba?latt?.??TE STAR GAZETES?'NDE YAYINLANAN HABER


Partizan Medya  

K?l?çdaro?lu salona girdi?i s?rada alk?? tutan medya man?etlerden de selam durdu. TV’ler yürümesini bile ‘Son Dakika’ olarak geçerken, gazeteler adeta ba?bakan? seçti

Y?llard?r yap?lan “AK Parti yanda? medya olu?turdu” ele?tirilerinin yerini, “CHP’ye destek veren medya kendi liderini seçti” tespiti ald?. Kaset komplosuyla birlikte bütün ilkelerini çi?neyerek Baykal’? adeta siyaseten öldürenmedya, yeni lider K?l?çdaro?lu’nun pe?ini adayl???n? aç?klad??? andan itibaren bir an bile b?rakmad?. K?l?çdaro?lu’nun salonda yürümesi bile televizyonlarda altyaz? olarak geçti. Salona girerken K?l?çdaro?lu’nu alk??layan medya, evine giderken konvoylar olu?turdu. Medya adeta, CHP’ye ba?kan de?il kendi ba?bakan?n? seçti.

KÜSKÜNLER? B?R ARAYA GET?REN BA?KAN

HÜRR?YET: Büyük birle?me-kurultay, küskün, eski, yeni  CHP’liyi bir araya getirdi.

VATAN: Halkç? Kemal dönemi- K?l?çdaro?lu, ‘CHP’yi yeninden halk?n partisi’ yapmay? vaaddetti. Ecevit’in kasketi  K?l?çdaro?lu’na geçti.

M?LL?YET: H?zl? ba?lad? heyecan yaratt?- Türk siyasetinde yeni dönemin ba?lama vuru?unu yapt?.

UZUN YÜRÜYÜ?Ü BA?LATAN BA?KAN

RAD?KAL: K?l?çdaro?lu sol kavramlara vurgu yapt?- ‘Ba?bakan Kemal’ sloganlar? e?li?inde seçilen K?l?çdaro?lu, ‘Uzun yürüyü?ü ba?latt?k. De?i?im, devrimi sonuna kadar götürece?iz’ dedi.

CUMHUR?YET: (?ktidara Ko?uyoruz) CHP’nin co?kulu kurultay?nda K?l?çdaro?lu oylar?n tamam?n? alarak 7. genel ba?kan oldu.

2. CHP DÖNEM? - ??LEM TAMAM BA?KAN

HABERTURK: Co?kulu kurultay- K?l?çdaro?lu 1189 oyla CHP’nin yeni lideri oldu ve ‘iktidara geliyoruz’ dedi.

AK?AM: 2. Cumhuriyet Halk Partisi- CHP’de Kemal K?l?çdaro?lu ihtilali.

SABAH: ??lem tamam- Kurultayda oylar?n tamam?n? alarak genel ba?kanl??a seçildi ve CHP’de yeni bir dönem ba?lad?.

‘CO?KU MU DED?N?Z?’ ?KT?DARA YÜRÜYORUZ

• Oktay Ek?i (Hürriyet): CO?KU mu dediniz? O fazlas?yla vard?. ?nsanlar ilk defa güçlü bir muhalefet adresi bulmu? gibiydi.

• Ahmet Hakan(Hürriyet): Sanki ‘Erdo?an’a nereden vurulur’ dersi alm?? gibi.

• Ayd?n Ayayd?n (Vatan): Gandi Kemal’in iktidar yürüyü?ü...

• Mustafa Mutlu (Vatan): CHP’yi   Türkiye’yi al?r götürür! Yolu aç?k olsun!

• Can Atakl? (Vatan):  Bu Kurultay kadar heyacan veren bir Kurultay yan?lm?yorsam hiç olmad?.

• Melih A??k (Milliyet): Nokta at??? yapt?.

• Asl? Ayd?nta?ba? (Milliyet): CHP’de müfetti?izm de?il sosyalizm.

• Mehmet Tezkan (Milliyet): Co?ku büyüktü CHP’liler düdü?ü bekliyormu?.  

Villa konusunda yan?lt?c? cevap

Gazeteciler, “Havuzlu villalarda oturmayaca??m” diyen  yeni CHP genel ba?kan?na ?zmir Seferihisar Ürkmezdeki ?pek Kum Yap? Kooperatifindeki hisselerini sordu. K?l?çdaro?lu’ndan “Böyle bir yerim mi varm??. Bilmiyorum” cevab? geldi. K?l?çdaro?lu, böylelikle genel ba?kan olduktan sonra ilk yan?lt?c? beyan?n? da vermi? oldu. Söz konusu arazi K?l?çdaro?lu’nun mal beyan?nda da mevcut ve birinci derecede sit bölgesinde. Ruhsats?z oldu?u için K?l?çdaro?lu’nun 3 y?la kadar hapis cezas? istemiyle yarg?lanmas? da gündeme gelebilir. 6 ile 20 bin TL olarak gösterilen yazl?klar?n de?erinin ise, 170 bin TL de?erinde oldu?u iddia edildi.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri