forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:446. Error 9: Invalid character

Aktif .

hasan_cemalHasan Cemal'in, darbeden vazgeçildi?ini ö?renince telefonunu yere f?rlatarak tepki gösterdi?ini belirtti?i Cem Uzan'la ilgili Taraf'a anlatt??? hadise, olay?n tan??? Çandar ve Birand taraf?ndan da do?rulad?. Cem Uzan ise avukat? arac?l???yla yapt??? aç?klamada iddiay? yalanlad?.


Dönemin tan?klar?ndan Fatih Çekirge ve Can Atakl?'da önemli aç?klamalarla polemi?e dahil oldular.

Gazeteci Hasan Cemal'in dün Taraf'da yay?mlanan röportaj?nda bir medya patronunun Sar?k?z, Ay????? planlar?n?n yap?ld??? dönemde darbe planlar?ndan haberdar oldu?u ?eklindeki aktar?m?n? olay?n tan?klar? do?rularken Uzan'a yak?n isimler konudan haberdar olmad?klar?n? söylediler. Hasan Cemal, Taraf'tan Tu?ba Tekerek'e verdi?i röportajda darbe planlar?ndan vazgeçildi?ini ö?renen medya patronunun yat?nda telefonu yere f?rlatarak "Allah kahretsin, vazgeçmi?ler" dedi?ini söylemi?ti. Olay?n tan???n?n kendilerine olay? bu ?ekilde aktard???n? söyleyen Hasan Cemal, "Cem Uzan oldu?unu söylenmi?ti. Benimle beraber Cengiz Çandar, Mehmet Ali Birand, Volkan Vural'?n önünde olay?n tan??? böyle anlatm??t?" demi?ti. Olay?n tan??? konusunda isim vermeyen Hasan Cemal'e bu olay? aktaran ki?inin o dönem Cem Uzan'a yak?n bir ki?i oldu?u ve olay s?ras?nda yan?nda oldu?u söyleniyor.

Taraf Gazetesi'nin haberine göre, Hasan Cemal'in söyledikleri olay?n aktar?ld??? ortamda bulunan gazeteci Çengiz Çandar taraf?ndan da do?ruland?. Taraf'a konu?an Cengiz Çandar, "Evet ben de oradayd?m. Olay Hasan Cemal'in aktard??? gibi gerçekle?ti" diye konu?tu. Yine Cemal'in orada bulundu?unu belirtti?i ki?ilerden Mehmet Ali Birand ise, böyle bir ?eyi duydu?unu söyledi. Birand; "Zaten bu olay hep bir efsane gibi anlat?lm??t?r, çok duydum" diye konu?tu.

Olay?n gerçekle?ti?i 2004 y?l?nda Cem Uzan'a yak?n isimlerden birisi olan Gazeteci Can Atakl? ise Taraf'a yapt??? aç?klamada bu konuda bir bilgisinin olmad???n? söyledi. 2004 y?l?nda Cem Uzan'?n haz?rlanan darbe planlar?ndan haberdar olup olmad??? ?eklindeki sorumuza Can Atakl?, " Evet. O zaman bu tür söylentiler vard?. Ama Cem Uzan'a böyle bir telefon gelip gelmedi?i konusunda bir ?eyim yok. Yani ona böyle bir telefon geldi ve sinirlenip sinirlenmedi?i konusunda bir bilgim yok. Bunu bilmiyorum. Yani böyle bir bilgisi var m?yd? yok muydu bilemem. Ama söylentiler vard?" diye cevap verdi.

Bir ?ehir efsanesi

Cem Uzan'?n sahibi oldu?u Star gazetesinde bir dönem genel yay?n yönetmenli?i yapan Fatih Çekirge, bu konuda bilgisinin olmad???n? söyleyerek ?öyle konu?tu; "Böyle bir ?ey hat?rlam?yorum. Kaç y?l?nda olmu? bilmiyorum. Hakikaten hiçbir bilgim yok. Çok dedikodunun yap?ld??? bir dönemdi zaten. Ben o dönemde Ankara de?il, ?stanbul'dayd?m. Hasan Cemal duyduklar?n? anlat?yor. Kimden duymu?, oradaki ki?i kim? Çok m??l?, mu?lu bir konu?ma. Dolay?s?yla tam bir ?ehir efsanesi" dedi.

Uzan yalanlad?

Cem Uzan'?n avukat? ?aylan Ç??g?n Taraf'a gönderdi?i mektupta Cem Uzan'?n habere konu olan sözleri söylemedi?ini belirterek, "Müvekkil böyle bir ifadeyi hiçbir ?ekilde, hiçbir yerde ve hiçbir zaman kullanmam??t?r. Müvekkile atfedilerek anlat?lan olay yaland?r" dedi. Uzan'?n kulland??? tekneye 2003 a?ustos ay? itibr?yla TMSF taraf?ndan el konuludu?unu belirten Ç??g?n, "2004 yaz aylar? itibar?yla ise müvekilin elinde hiçbir ?irketi kalmam??, kiral?k evinde hukuk mücadelesi vermek d???nda hiçbir u?ra?? da olmam??t?r" dedi. (Gazeteciler.com)

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri