forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:446. Error 9: Invalid character

Aktif .

 Taraf Gazetesi yine ses getiren bir habere imza att?. 2003'te yap?lan ve "Balyoz" ad? verilen bir darbe plan?n?n bütün detaylar?n? yay?nlad?. 5 bin sayfadan fazla oldu?u belirtilen ve içinde ses kay?tlar? ile ?slak imzal? belgelerin de bulundu?u darbe plan?n?n içinde, hareket s?ras?nda kullan?lacak gazeteciler ve tutuklanacak gazeteciler listesinin de oldu?u ortaya ç?kt?.

 
  


TARAF'TA YAYINLAN HABER?N DETAYLARI...

Darbenin ad? Balyoz

2002 y?l?n?n son günleriydi. 12 Eylül 1980 darbesinin üzerinden yirmi iki y?l geçmi?, 28 ?ubat 1997 postmodern müdahalesinin hedefi olan siyasetçilerin bir bölümünün kurdu?u Adalet ve Kalk?nma Partisi 3 Kas?m 2002 seçimlerinde tek ba??na iktidara gelmi?ti.

Türk Silahl? Kuvvetleri içinde bir grup bu sonuçtan çok rahats?zd?. Bu grup, 12 Eylül’deki Bayrak Harekât?’n? birebir model alan çok kapsaml? bir darbe plan? için dü?meye bast? ve yapt??? çal??maya Balyoz Güvenlik Harekât Plan? ad?n? verdi.

Balyoz, daha önce bas?na yans?yan Ay?????, Sar?k?z, Yakamoz ve Eldiven kod adl? darbe planlar?ndan farkl? olarak, icra sürecinin bütün a?amalar? en ince ayr?nt?lar?na kadar tasavvur edilmi? bir darbe plan?.

Her ?ey haz?r ve kay?tl?ym??
 
Bu plan?n her veçhesi bilgisayar ortam?nda belgelere dökülmü? durumda. Darbe haz?rl?k toplant?lar?n?n ses kay?tlar?, bu toplant?lara kat?lan üst rütbeli muvazzaflar?n ellerinden ç?kma notlar, “çok gizli” kayd? alt?ndaki resmî harekât emirleri, s?k?yönetim ve darbe zeminini haz?rlama amaçl? Çar?af, Sakal, Suga ve Oraj kod adl? eylem planlar?, darbe s?ras?nda gerçekle?tirilecek gözalt? ve el koyma süreçleri ile darbe sonras?nda uygulanacak hükümet program? bu belgelerde en ince ayr?nt?s?na kadar yer al?yor.

Ayr?ca, darbe s?ras?nda görev alacak personel ve sorumluluklar?, gözalt?na al?nacak gazetecilerin ve darbecilerin öngördü?ü bakanlar kurulunun üyeleri de bir bir listelenmi?.

5000 sayfadan çok belge var
 
Taraf Balyoz Darbe Plan?’n?n 2002 sonunda ba?layan ve 2003 mart?na kadar süren çal??malar?n?n, bas?l? haliyle toplam be? bin sayfay? a?an belgelerine ula?t?. Bu belgeler aras?nda, “?slak” yaz??malar, power point sunumlar? ve orijinal antetli askeri CD’ler var. Dönemin Birinci Ordu Komutan? Orgeneral Çetin Do?an’?n, dönemin Harp Akademileri Komutan? Hava Orgeneral ?brahim F?rt?na’n?n ve Dönemin Donanma Komutan? Oramiral Özden Örnek’in imzas?n? ta??yan harekât planlar? ile Birinci Ordu Harekât Ba?kan? Kurmay Albay Süha Tanyeri’nin darbe haz?rl?klar?n?n konu?uldu?u toplant?da ald??? özel notlar, darbe plan?n?n konu?uldu?u kapsaml? bir toplant?n?n kesintisiz ses kay?tlar? ve plan?n icra a?amas?na geçti?ini gösteren çok kapsaml? fi?leme tutanaklar? da bu belgeler aras?nda yer al?yor.

Taraf, 2004’te emekliye ayr?lan Orgeneral Çetin Do?an önderli?inde yürütülen ve Kara Kuvvetleri’nin yan? s?ra Hava, Deniz ve Jandarma’dan adlar? belirlenmi? personelin kat?l?m? sa?lanan darbe plan?n?n, Türkiye’nin sadece yak?n geçmi?ine de?il güncel meselelerine de ???k tutan ayr?nt?lar?n? bugünden itibaren okurlar?na sunacak.

?zleyen paragraflarda, Türk Silahl? Kuvvetleri içindeki bir grubun s?k?yönetim ve darbe hevesini gerçekle?tirebilmek için ?stanbul’un büyük camilerinde Cuma namaz? k?lan cemaatin havaya uçurulmas?ndan bir Türk askerî uça??n?n yine Türk askerlerince dü?ürülmesine varan bir dizi suçu nas?l planlad???n?n ibretlik hikâyesini okuyacaks?n?z.

Org. Çetin Do?an’?n öncülü?ünde
Balyoz Güvenlik Harekât Plan?’n?n bir babas? varsa, o da dönemin Birinci Ordu Komutan? Orgeneral Çetin Do?an.

Do?an, AKP’nin iktidara geli?inden hemen sonra tüm birliklere tebli? etti?i “Laik Cumhuriyet ?lkelerine Kar?? Son Zamanlardaki Davran??lar” konulu, belgesi Taraf’ta mevcut yaz?yla do?rudan AKP’yi hedef al?yor.

Hükümeti devirme amaçl? giri?imlere zaman kaybetmeden ba?lanmas? gerekti?ini ifade eden Do?an, bu hedefe yönelik olarak, her y?l düzenlenen rutin Birinci Ordu Plan Seminerleri’nde de?i?ikli?e giderek “iç tehdit” olgusunu d?? tehdidin önüne al?yor ve söz konusu semineri de haz?rlatt??? darbe plan?n? kamufle eden “jenerik bir senaryo çal??mas?” olarak lanse ediyor.

Rutin toplant?da örtülü görev
Ayr?nt?lar?n? yan sayfada yay?mlad???m?z Balyoz Güvenlik Harekât Plan?, Türkiye genelinde s?k?yönetim ilân edilmesi sonras?nda yap?lacak darbenin icraat yöntemini tarif ediyor ve 2 Eylül’deki Bayrak Harekât Plan?’n?n 2003 Türkiye’sine uyarlanmas? esas?na dayan?yor.
Plan?n alt?nda “Balyoz S?k?yönetim Komutan?” unvan?yla imzas? olan Orgeneral Do?an, yukar?da sözü geçen Birinci Ordu Plan Semineri’nin “kamuflaj” i?levini ve öncesinde yap?lmas?n? emretti?i haz?rl?klar? ?öyle anlat?yor:

“Balyoz Plan?’n?n, ‘Olas?l??? En Yüksek Tehlikeli Senaryo’ isimli jenerik bir plan ?eklinde oynanaca?? plan seminerine kadar, irticai, y?k?c? ve bölücü gruplara ait mevcut tüm listeler ile te?kil edilecek olan özel görev timlerinin listeleri güncellenecek ve devaml? olarak güncel tutulacak. Buna paralel olarak, Balyoz Güvenlik Harekât Plan?, ‘Olas?l??? En Yüksek Tehlikeli Senaryo’ isimli jenerik bir plan ?eklinde, ‘G?ZL?’ gizlilik derecesinde ve özel olarak seçilmi?, s?n?rl? say?da personelin kat?l?m?yla icra edilecek bir plan seminerinde denenecek ve müzakere edilecek.”

Bu ifadeler ve toplam 29 generalle 133 subay?n kat?ld??? toplant? esnas?ndaki konu?malar, söz konusu rutin seminerden bir “örtülü görev” ç?kar?ld???n?n da kan?t?.

12 Eylül’ü model ald?lar
Taraf’?n, ak???n? gerek yaz?l? dökümden gerekse, bizzat Do?an’?n emriyle yap?lan ses kay?tlar?ndan takip etti?i 4-6 Mart 2003 tarihli Birinci Ordu Plan Semineri’nin bir “darbe provas?” olarak cereyan etti?ini, seminer esnas?nda kurmay bir subay?n sarf etti?i ?u sözler de kan?tl?yor:

“12 Eylül darbesiyle ülke süt liman hale geldi. ?imdi böyle bir tehdidin ortadan kald?r?lmas? için fazla u?ra?a gerek yok. Yani kuvvetleri sa?a sola göndermenin… Bana göre yap?lacak en kolay hareket tarz?, 12 Eylül gibi bir harekât?n ba?tan itibaren organize edilmek suretiyle, bir anda söndürülmesine imkan sa?lar diye dü?ünüyorum. Tabii, bunu burada söylemek istemedik ama sonunda bunu vurgulamaya çal???yoruz.”

S?k?yönetim u?runa katliam
Birinci Ordu Plan Semineri öncesinde haz?rlanan hareket planlar? “Türkiye genelinde s?k?yönetim ilan edilmesi” ve “darbe için elveri?li ko?ullar?n olu?turulmas?” hedeflerini ta??yor. Bu hedeflerle çok say?da insan?n ölmesine yol açabilecek, büyük tepki ve kaos yaratacak, Türkiye’yi Yunanistan’la sava?a sokabilecek eylemler öngörülüyor.

Bu planlardan biri “ÇOK G?ZL?” damgas?n?, ?ubat 2003 tarihini ve Harp Akademileri Komutan? Hava Orgeneral ?brahim F?rt?na’n?n imzas?n? ta??yan Oraj Hava Harekât Plan?.
Plan?n “Vazife” bölümünde aynen ?öyle deniyor:

“Hava Kuvvetleri Komutanl??? olarak Türkiye genelinde s?k?yönetim ilan edilmesini sa?lamak ve S?k?yönetim Komutanl?klar?n?n faaliyetlerinin ba?ar?ya ula?mas?n? sa?lamak maksad?yla; Yunanistan’la gerginli?i art?racak ve irtica yanl?lar?n? tahrik ederek TSK aleyhine faaliyetlere ba?lamalar?n? sa?layacak, envanterindeki mevcut silah sistemlerini kullanarak psikolojik etki yaratarak hükümet ve TBMM üzerinde bask? kuracak, personel görevlendirmesi yaparak S?k?yönetim Komutanl?klar?na destek verecektir.”

Jetimizi dü?ürtelim ya da dü?ürelim
Oraj Hava Harekât Plan?, “Türk Hava Kuvvetleri’nin Ege Denizi’ndeki uçu?lar?n?n say?s?n?n artt?r?lmas?n?” ve “Türk sava? uçaklar?n?n Yunanistan taraf?ndan engellendi?inin ve taciz edildi?inin gündeme getirilmesini” öngörüyor.

Oraj’?n “?cra” bölümünün tüyler ürpertici ikinci maddesi aynen ?öyle:

“Emirle Ege uçu?lar? s?ras?nda Yunan Hava Kuvvetlerine ait uçaklar taciz edilerek tahrik edilecek bir çat??ma ortam? olu?turulacakt?r. Mümkünse bir uça??m?z?n Yunan Hava Kuvvetleri taraf?ndan dü?ürülmesi sa?lanacak, bu gerçekle?medi?i takdirde yeniden te?kilatland?r?lan ÖZEL F?LO personelinden bir pilotun uygun zaman ve yerde kolundaki uça?a at?? yapmak sureti ile kendi uça??m?z?n dü?ürülmesi sa?lanacakt?r. Uça??n, Yunan Hava Kuvvetleri taraf?ndan dü?ürüldü?ü yönünde medyada haberler yapt?r?larak, AKP Hükümetinin bu konudaki acizli?i ortaya konulacakt?r.”

Ege’de sava? provokasyonu
Orja’n?n devam?nda, Türkiye ile Yunanistan’? sava??n e?i?ine getirebilecek gerilim plan? ?öyle ayr?nt?land?r?l?yor:

“Hava Kuvvetleri Komutanl??? bünyesinde ve özellikle Filolarda Yunan Hava Kuvvetleri’ne yönelik husumet ve gerginlik kontrollü olarak art?r?lacak, pilotlar?n uçu?larda daha agresif olmalar? sa?lanacakt?r. Benzer olaylarda me?ru müdafaa kapsam?nda at?? dahi yapabilece?i gayri resmi olarak pilotlara deklare edilecektir.”

Bu provokasyon havada devam ederken, Trakya s?n?r?nda gerginli?in artt?r?lmas? ve bütün bölgede seferberlik havas? yarat?lmas? da hedefleniyor:

“Gerginlik Trakya s?n?r?nda da artt?r?lacak, Trakya s?n?r?na yak?n bölgelerde devriye görevleri icra edilecek, Deniz Kuvvetleri ile Ege Denizinde sürekli mü?terek e?itim yap?lacakt?r. Bal?kesir, Band?rma, Çi?li, Çorlu ve Dalaman meydanlar?nda 24 saat esas?na göre yerde uçak bekletilecek, en küçük olaylarda dahi scramble uçaklar? kald?r?lacakt?r. 134 üncü Filo K.l??? (Türk Y?ld?zlar?) iki günde bir sanayi odalar?, i? adamlar?, barolar vb. davetlisi olarak farkl? ?ehirler üzerinde gösteriler yapacak, halk?n TSK’ne duydu?u sempati peki?tirilecek, gösteriler s?ras?nda halka ve özellikle de çocuklara hediyeler da??t?lacakt?r.”

Hava Müzesi’ne cübbeli bask?n
Orja’n?n Türk-Yunan gerilimi senaryosunu iç kar???kl??a tahvil etme ve ordu ile “irticac?” tabir edilen kesim aras?nda çat??ma ortam? yaratma amaçl? icra hükümleri, Fatih ve Kad?köy semalar?ndaki gösterileri de kaps?yor. Bu gösteriler ard?ndan, “cübbeli, sar?kl?, çar?afl?” gruplar olu?turularak Hava Müzesi’ne sald?r?lmas? planlan?yor:

“134’üncü Filo Komutanl??? ?stanbul’da birer gün ara ile iki gösteri yapacakt?r. ?lk gösteri Kad?köy Meydan? üzerinde olacak ve büyük bir kalabal???n kat?lmas? sa?lanacak ?stanbul garnizonu içerisinde bulunan askeri ö?renciler ile er ve erba?lar sivil k?yafetli olarak gösteriye kat?lacakt?r. ?kinci gösteri ise Fatih’te Çar?amba semti üzerinde gerçekle?tirilecektir. Gösterinin yap?ld??? gece yar?s? cübbeli, sar?kl? ve çar?afl? gruplar ellerindeki ye?il bayraklar? ve molotof kokteylleri ile Hava Müzesini basarak müzedeki uçaklar? tahrip etmeleri sa?lanacakt?r.”

?iddete ?iddetle kar??l?k verilecek
Plan?n devam?nda ?öyle deniyor: “3’üncü ve 8’ inci Ana Jet Üs Komutanl?klar? ba?ta olmak üzere tüm hava birlikleri nizamiyelerine ?eriat isteyen gruplar taraf?ndan sald?r?lar düzenlenecek, mülki amirlerin izinleri beklenmeden olaylara müdahale edilecek geçici süreler ile hava birlikleri etraf?ndaki bölgelerde sokaklarda, caddelerde ve çevre yolu ve karayollar?nda güvenlik bölgeleri olu?turularak denetim sa?lanacak, arama yap?lacak, ?üpheli oldu?u gerekçesi ile baz? ?ah?slar belli süreler al?konulacakt?r. ?iddet gösterenlere ?iddetle cevap verilecek gerekli durumlarda silah kullanmaktan çekinilmeyecektir.”

Ankara Ticaret Odas?’n?n davetiyle
“Tek yol s?k?yönetim” ?iar?n? ta??d??? izlenimi veren Orja, hedefini aç?kça ortaya koyuyor:
“Hükümetin s?k?yönetim ilan etmesi sa?lan?ncaya kadar faaliyetlere aral?ks?z devam edilecektir. Meclisin s?k?yönetim ilan etmesi için gerekli oy oran? yakalanamazsa, Ankara Ticaret Odas?’n?n (ATO) davetlisi olarak Ankara ?ehir merkezi üzerinde hava gösterileri yap?lacak, TBMM’nin çal??t??? gün ve saatlerde meclis üzerinden çok alçak uçu?lar yap?lmak sureti ile TSK’nin varl??? hissettirilecektir.

S?k?yönetim ilan edildikten sonra Ege ve Trakya’da faaliyetler tedricen azalt?lacak ve gerilim ihtiyaç nispetinde dü?ürülecektir. Özellikle ?stanbul’daki sivil itaatsizli?e kar?? Band?rma, Çorlu Meydanlar?nda 4’er uçak 24 saat haz?rl?k durumunda gösteri uçu?u ve gerçek at?? yapabilecek ?ekilde yerde kar???k yükle haz?r bekletilecek, bu maksatla 162 nci Filo Komutanl???’n?n yar?s? Çorlu Meydan?’na intikal ettirilecektir.”

Balyoz Güvenlik Harekât Plan?’yla ba?lant?l? eylem planlar?ndan en vahim ikisi “Çar?af” ve “Sakal” adlar?n? ta??yor.

Çar?af Eylem Plan? Harekât Emri’nde Jandarma Yüzba?? Hüseyin Topuz’un, Sakal Eylem Plan? Harekât Emri’nde ise Jandarma Binba?? Hüseyin Özçoban’?n imzalar? var. Belgeleri Taraf’?n elinde bulunan her iki eylem plan? da, ?stanbul’daki camilere sald?r? düzenlenmesini öngörüyor. Çar?af Plan? ?stanbul Fatih, Sakal Plan? ise Beyaz?t Camii’ni hedef al?yor ve her iki plan da hemen hemen ayn? ke?if, taarruz ve tahrip tali?matlar?n? içeriyor.
Bu talimatlar? Çar?af Plan?’ndaki haliyle, ilgili belgeden aktar?yoruz:

Fatih ve Beyaz?t’a Cuma sald?r?s?
Vazife bölümünde “Darbe için elveri?li ko?ullar? olu?turmak maksad?yla, ?stanbul Fatih Camii’nde G Günü S Saatinde tedhi? faaliyeti icra edilecektir” yazan Çar?af Eylem Plan?’n?n “?cra” hükümleri ?öyle:

“Ke?if Emniyet Timi taraf?ndan faaliyetten bir hafta ve bir gün önce Cuma namaz? vaktinde yap?lan ke?if neticeleri Ke?if Emniyet Tim Komutan? taraf?ndan Ekip Liderine bildirilecek ve hedef bölgesindeki son de?i?ikliklere göre faaliyet plan? güncellenecektir. Faaliyetten bir saat önce bölgenin son ke?fi yap?lacak, faaliyeti etkileyebilecek herhangi bir husus varsa ivedi olarak Ekip Liderine bildirilecektir. Üç ki?iden olu?acak olan Ke?if Emniyet Timinin iki personeli hedef bölgesi d???nda , bir personeli ise içeride (cami avlusu ve cami içerisinde) ke?if yapacakt?r. D?? ke?ifte; bir personel camiin yak?n çevresinin ke?fini (Cami avlusu yak?n çevresi) di?er personel ise uzak ke?fini (Cami 500 m. Çevresi ) yapacakt?r. Hedefte tahrip, cep telefonu düzenekli patlay?c? ile gerçekle?tirilecek, patlay?c? madde ayr? bir Ekip taraf?ndan haz?rlanacak ve faaliyetin icra tarihinden bir gün önce Taarruz Tim komutan? taraf?ndan teslim al?nacak ve faaliyet zaman?na kadar Tahrip Unsuru taraf?ndan e?itim ve provalar? yap?lacakt?r.”
Çar?af’?n devam?nda ?öyle deniyor:

“Tahrip düzene?i Cuma namaz?n?n farz?n?n k?l?nmas?n? müteakip patlat?lacakt?r. Tahrip düzene?ini patlatacak Taaruz timi en geç S saatinde yerlerini alm?? olacakt?r. Taarruz timi icra edece?i faaliyetin provas?n? bir gün önceden ayn? saatte ayn? mekânda yapacakt?r. G günü sabah S-2 saatinde tüm haz?rl?klar yap?lm?? ve malzemeler al?nm?? olarak hedef bölgesine hareket edilecek, (hedef bölgesi ve civar? G günü kalabal?k olaca??ndan) araçlar tenha bir yerde park edilecek ve hedef bölgesine yaya olarak yakla??lacakt?r. Ke?if Emniyet Timi hedefte son ke?fini yapmas?n? müteakip Emniyet görevi için tertiplenecek Ke?if Emniyet –A Camiinin kuzeyinde, Ke?if Emniyet –B camiinin güneybat?s?nda Ke?if Emniyet-C Camiinin güneydo?usunda hedef bölgeyi gözlemleyecek ?ekilde yerle?ecektir. Ke?if Emniyet Timinin yerle?mesini müteakip Taarruz Timi yerini alacakt?r.

Tahrip düzene?i bir çanta içerisine yerle?tirilmi? olarak Tahrip -A taraf?ndan camii içerisinde caminin iç k?s?mlar?ndaki cemaate yak?n ayakkab?l??a b?rak?lacak kendisi de cami ç?k???nda kap?ya yak?n bir yerde yerini alacakt?r.

Ke?if Emniyet Timi en geç S saatinden 10 dakika evvel yerle?mi? olacakt?r. Tahrip düzene?ini patlatacak Taarruz Timi en geç S saatinden 5 dakika önce yerlerini alm?? olacak, faaliyet Cuma namaz?n?n farz?n?n k?l?nmas?ndan sonra icra edilecektir. Tahrip-A farz?n k?l?nmas?n? müteakip süratle camiden ç?kacak ve “Tahrip Haz?r” ??aretini verecektir.
Tahrip-A’n?n camiden ç?kmas?n? müteakip avluyu terk etmesi “Tahrip Haz?r” camiden ç?kmay? müteakip avluda ?ad?rvanda ellerini y?kamas? ise “Tahrip ?ptal” i?areti olacakt?r. Tahrip –A’ n?n “Tahrip haz?r i?aretini” gören ve camii avlusunda bekleyen Tahrip-B, camii avlusundan ç?k?p 300 m. kadar uzakla?t?ktan sonra ilgili telefon numaras?n? arayarak tahribi gerçekle?tirecektir. Tahrip timi patlamay? müteakip bölgeden süratle s?yr?lacakt?r. Patlama esnas?nda; Kay?t –A camii üst kat?ndan, Kay?t-B camii alt kat?ndan patlama ân?n? ve sonras?nda olu?an panik havas?n? çekecek, patlama sonras? önce camii avlusunda toplanan ve sonra ana caddeye intikal ederek caddeyi kapatan öfkeli kalabal???n camii avlusunda toplanmas?n? ve caddedeki eylemlerini hem Kay?t-A hem de Kay?t-B birbirlerinden ba??ms?z ayr? noktalardan üzerlerindeki video kay?t cihazlar?yla kaydedeceklerdir. Kay?t timi (Kay?t-A ve Kay?t-B ) kaydettikleri görüntü kay?tlar?n? Ke?if Emniyet Tim Komutan?na teslim edecek ve müteakiben bölgeyi geldikleri araçlarla terk edeceklerdir. Ke?if Emniyet Tim K.’n? söz konusu görüntüleri ivedi olarak internet üzerinden yay?lmas?n? sa?layacakt?r. Patlamay? müteakip olu?an karga?adan da istifadeyle cami içerisindeki Tahrik timinden Tahrik-A bir k?s?m radikal Fatih esnaf? içerisine s?zd?r?lm?? Tahrik-B ile irtibata geçecektir. Tahrik- A ve Tahrik-B irtibatl? bulunduklar? ve halk?n içerisine s?zm?? bulunan provokatörleri harekete geçirecek. Böylece Cami cemaatinin, ço?unlu?unu Fatihli esnaf?n olu?turdu?u öfkeli radikal grupla ana cadde üzerinde birle?mesi sa?lanacakt?r. Yap?lacak manipülasyonlarla öfkeli grubun ya?ananlar? irticai söylemler ve sloganlar e?li?inde protesto etmesi sa?lanacakt?r. Faaliyetin icras?ndan sonra; Tahrip unsuru tahribi müteakip, Kay?t Timi kay?tlar?n? tamamlamalar?n? ve Ke?if Emniyet tim komutan? ile bulu?may? müteakip yaya olarak ayr? güzergâhlardan arabalar?n? park ettikleri bölgeye intikal edecek ve kendi araçlar? ile bölgeden uzakla?acaklard?r. (Tahrip unsuru bir araca, Kay?t timi di?er araca binecek ?ekilde)Faaliyet sonras? durum, trafik s?k???kl???, yol kapamas?, arama ve bunun gibi sebeplerle araçl? intikale imkân vermedi?i takdirde, unsurlar yaya olarak ayr? ayr? güzergâhlardan toplu ta??m araçlar?n? kullanarak “emin ev”de bulu?acaklard?r.”

Amaç yaral? say?s?n? artt?rmak
“Çar?af” ve “Sakal” eylem planlar?n?n “koordinasyon talimat?” ba?l?kl? bölümlerinde hedef “yaral? say?s?n? artt?rmak” olarak kayda geçiriliyor. Çar?af’?n ilgili bölümü ?öyle:

“Ekip Lideri ve ekibi taraf?ndan; Fatih esnaf? içerisinde yer alan ve dini grup cemaatlerle faaliyet içerisinde olan ?ah?slarla irtibat çok dikkatli kurulacak, içeriden yürütülecek propagandan?n çerçevesi operasyon öncesi bildirilerek yönlendirilecektir. Faaliyette kullan?lacak tahrip düzene?i ba?ka bir Ekip taraf?ndan temin edilecek ve üst komutanl???n yapaca?? koordine neticesinde, emredilecek yer ve zamanda Tahrip Unsur komutan?na teslim edilecektir.

Konulacak malzemenin ölümden daha çok yaralanmaya sebep olacak ?ekilde haz?rlanmas? sa?lanacakt?r. Cami ve çevrede bulunan kameralar?n durumu tespit edilecektir. Tv’lerde canl? yay?na ba?lanarak fikir ifade edebilecek olanlar?n tespiti ve yönlendirmesi Ankara’dan yap?lacakt?r.”

Emniyetli telefonlar, kiral?k araçlar
“Çar?af” plan?n?n “Komuta ve Muhabere” bölümünde ise ?öyle deniyor:
“Operasyon Ekip Lideri taraf?ndan yönetilecektir. Ekip lideri Tahrip Timinde Tahrip-B görevini icra edecek, görevi müteakip, faaliyetleri hedef bölgeye hakim bir noktadan takip ve kontrol edecektir.Ekip lideri etkisiz hale gelmesi durumunda Tahrik Tim Komutan?(Tahrik-A) emir komutay? alacakt?r. Operasyon esnas?nda muhabere, emniyetli cep telefonlar? ile sa?lanacakt?r. Operasyon timinin cep telefonlar? evlerinde ve e?lerinde olacakt?r. Operasyon günü için kullan?lacak cep telefonlar?n? Ke?if Timi temin edecek ayn? gün sabah tüm telefonlar personele da??t?lacakt?r. Sadece ihtiyaç oldu?u takdirde telefonlar kullan?lacakt?r. Olay? müteakip cep telefonlar? kapat?l?p Ke?if Emniyet Tim K.’na geri teslim edilecektir. Operasyonda kiral?k araçlar kullan?lacak ve araçlar kiralan?rken gerçek isimle kay?t yap?lmayacakt?r.”

Balyoz Harekât Plan?
Harekât plan?n?n alt?nda 1. Ordu Komutan? Orgeneral Çetin Do?an’?n imzas? var. Do?an’?n imzas?nda kulland??? unvan “Balyoz S?k?yönetim Komutan?.”

Plan?n vazife bölümünde hedef ?öyle anlat?l?yor: “Balyoz Komutanl???, ülke bütünlü?ünü korumak, milli birlik ve beraberli?i sa?layarak muhtemel bir iç sava?? ve karde? kavgas?n? önlemek ve laik demokratik düzenin i?lemesine mani olan sebepleri, bir daha hortlamamak üzere ebediyen ortadan kald?rmak maksad?yla; derhal, AKP Hükümetini iktidardan uzakla?t?racak ve mevcut irticai yap?lanmay? ?iddetle bertaraf ederek, belirlenen kadrolar? iktidara getirerek laik devlet otoritesini ve varl???n? yeniden tesis edecektir.” ??te icra plan?n? da yar?n Taraf’ta okuyaca??n?z Balyoz Harekât Plan?’n?n geni? bir özeti.

Maksat:
(1)BALYOZ Komutanl???, ?ç Hizmet Kanunu’nun verdi?i Türkiye Cumhuriyeti’ni kollama ve koruma görevini yüce Türk Milleti ad?na yerine getirme azim ve kararl?l??? içerisinde laik devlet otoritesinin temini için gerekli olan tedbirleri alacakt?r.

(2)Harekat?n maksad?; ülke bütünlü?ünü korumak, milli birlik ve beraberli?i sa?lamak, muhtemel bir iç sava?? ve karde? kavgas?n? önlemek, devlet otoritesini ve varl???n? yeniden tesis etmek ve laik demokratik düzenin i?lemesine mani olan sebepleri, bir daha hortlamamak üzere ebediyen ortadan kald?rmakt?r.

Dü?man Durumu:
(1)?rticai gruplar?n, hedefe giden yolda engel olarak gördükleri TSK’ya kar?? bir taraftan s?zma gayretleri artarak devam ederken di?er taraftan y?pratma, komuta zafiyeti içerisinde ve dinsiz gösterme çabalar? da artan bir ivme ile devam etmektedir.

(2)Mevcut iktidar?n uygulamalar?ndan cesaret bulan irticai gruplar?n, devlet düzenimizin temelini olu?turan laiklik ilkesini kendi ç?kar ve amaçlar?na göre yorumlad?klar? görülmektedir. Bu kapsamda; ba?ta ö?retim kurumlar? olmak üzere, kamu hizmetlerinin yerine getirildi?i çe?itli kamu kurum ve kurulu?lar?nda, irticai hareketin simgesi olan türban ve ba?örtüsü kullan?lmas?nda ?srarl? davrand?klar? gözlenmektedir. Bu yoldaki ?srar, masumane bir tercihten ziyade, laik cumhuriyet ilkelerine kar?? dine dayal? bir devlet düzeni kurmaya yönelik din ve vicdan hürriyetini a?an sistemli çabalar?n bir parças? olarak devam ettirilmektedir.
(3)ABD ve AB ülkelerinin kar??l?kl? pasla?malar?n? seyreden ve ülke menfaatlerini gözetmeden her talebi emir telakki eden, Büyük Atatürk’ün deyimi ile müstevlilerin siyasi emellerine boyun e?mi? AKP Hükümeti;
(a)?rticai faaliyetlerin ülke içerisinde artmas?na, güç kazanmas?na, kadrola?mas?na ve te?kilatlanmas?na tam destek vermekte,
(b)Ekonomik çözümsüzlüklerin yol açt??? bo?luklardan da istifade ederek, istedi?i kar?? devrimi gerçekle?tirebilece?ini hissettirmekte ve tüm ülke genelinde AKP yanda?lar?, tarikat ve cemaatler ile devlet kademelerinde h?zla kadrola?makta,
(c)?ktidar?n kendisine sa?lad??? imkân ve kabiliyetleri kullanarak medya, sivil toplum örgütleri ve bürokrasiyi kendine ba??ml? hale getirmeye çal??makta,
(ç)Mevcut yetkiler ile hukuki bo?luklardan da istifade edilerek mürteci ve dogmatik yap?da insan yeti?tirmeye uygun ortam sa?layan medrese, tekke ve zaviye tipi, e?itim ve ö?retim birli?ini ortadan kald?ran çarp?k bir e?itim sisteminin yeniden hayata geçirilmesini hedeflemekte,
(d)Bu amaçlar?na ula?mak maksad?yla, anayasa de?i?ikli?i ve hukuk reformu ad? alt?nda TSK ile birlikte laik cumhuriyetin en önemli teminat? anayasal kurumlar?n etkinli?ini k?racak, kendi amaçlar? do?rultusunda evrimle?tirecek yollar aramakta,
(e)Ba?ta d??ar?dan müzahir ABD ve AB ülkeleri olmak üzere, içeriden irtica ile iltisakl? medya, hukuk, bürokrasi, emniyet, maliye ve daha birçok kamu kurum ve kurulu?unda örgütlenmi? yanda?lar? ile koordineli ve planl? çal??malarla laik kesimi ve rakiplerini hareket edemez hale getirmekte,
(f)AB üyeli?ini ve terör sorununu bahane ederek, Cumhuriyetin temel niteliklerini de?i?tirmeye yönelik çabalar?n?, d?? deste?in de etkisiyle devam ettirmektedirler.
(4)AKP Hükümetine, AB üyeli?i kapsam?nda d?? güçler taraf?ndan sa?lanan mali ve siyasal destek devam ederken, Ortado?u ve Arap ülkeleri ile ?slami gruplar taraf?ndan sa?lanan ekonomik destek de artmaktad?r. ABD, AB, irticai unsurlar, bölücü unsurlar ve AKP ortak eylem ve söylem birli?i ile hareket etmektedirler.
(5)?ktidar ve irtica yanl?s? bas?n yay?n organlar? her geçen gün cesaretlenip palazlan?rken, muhalif bas?n, geçmi?te yapt??? ?ahsi yanl??l?klar?n bedelini, görevini yapmayarak ve/veya yapamayarak ödemektedir. Toplumsal muhalefet sindirilmi?, muhalif bas?n ekonomik ve mali denetim tehdidi ile susturulmu?tur.
(6)?rticai faaliyet gösteren vak?f ve dernekler ile y?k?c? bölücü unsurlar i?birliklerini alenen yapma pervas?zl???n? göstermektedirler. Bunu AB süreci, birlik - beraberlik, karde?lik, demokrasi vb. evrensel temalar? kullanarak yapmaktad?rlar.
(7)Buna kar??n muhalefet partileri de etkin, önleyici, alternatif olu?turan, siyasal iktidar?n faaliyetlerini denetleyici ve geni? halk kitlelerinde yank? bulan bir muhalefet sergileyememekte; basit, tutars?z, ki?iliksiz, silik ve günü kurtarmaya yönelik söylemlerle muhalefet yapmaktad?rlar. Mevcut durumlar? itibari ile halkta giderek artan bir umutsuzlu?a yol açmaktad?rlar. Laik cumhuriyeti kurtaracak, birlik ve beraberli?i sa?layacak ve gerekli tedbirleri alacak siyasi ufuktan yoksun liderler, koltuklar?n? koruman?n ötesinde, k?s?r ve uzla?maz tav?rlar?n üstünde bir davran?? ortaya koyamamaktad?rlar.
Dost Durumu:
(1)3 Kas?m seçimlerinde AKP, % 30 civar?nda oy alm??t?r. Ancak son günlerde öne ç?kan ümmetçilik faaliyetlerine ra?men, bu oran?n tamam?n?n irticay? destekledi?i sonucunun ç?kar?lmas?n?n uygun olmayaca?? de?erlendirilmektedir. Bunlardan birço?u daha önceki hükümetlerin icraats?zl???na tepki oylar? olup, AKP içinde de harekat?m?za, müzahir ve dost gruplar bulunmakta, ihtimaller kar??s?nda yönetici elite yak?n durmaktad?rlar.
(2)Buna ra?men, ?imdiye kadar içimizde bar?nmayanlar meclise ta??nm??t?r. Bu meydan okuma kar??s?nda kategorili personel pervas?zca biraz daha cesaretlenmi? ve kadrola?ma faaliyetlerine h?z vermi?lerdir. Bu nedenle an?lan personelin, sadece Silahl? Kuvvetler içerisinden de?il, bütün kamu kurum ve kurulu?lar?ndan derhal uzakla?t?r?lmalar? bir zorunluluk haline gelmi?tir.
(3)Her türlü olumsuz ?artlara ra?men cumhuriyeti koruma ve kollamaya yönelik eylem ve planlamalar?m?z devam etmektedir. Bu kapsamda;
(a)TSK bünyesindeki dost ve müzahir unsurlar d???nda kalan, özellikle yüksek rütbeli personelin kontrol alt?nda tutulmas?na,
(b)TSK’n?n her kademesine müzahir eleman temini konusunda referans uygulamas?na (ÇYDD, ADD, Türkiye Gençlik Birli?i vb.) devam edilerek azami koordinasyon sa?lanmas?na,
...
(d)TSK haricindeki dost unsurlar taraf?ndan yap?lacak ekonomik operasyonlar, bas?n yay?n faaliyetleri ve sosyal sorumluluk projelerinin yak?ndan takip edilmesine ve gerekti?inde koordinasyonun sa?lanmas?na,
(e)Aleyhe yap?lan her türlü propaganda ve yasal düzenleme giri?imlerinde muhalefet partileri ile koordineli fikir ve eylem birli?i içerisinde hareketler sergilenmesine devam edilecektir.


DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri