forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:446. Error 9: Invalid character

Aktif .

 Ba?bakan Recep Tayyip Erdo?an'?n Mehmet Tezkan'?n yaz?s?na atfen "Kö?e yazarlar?, siz ne kadar az yazarsan?z ülke o kadar huzur bulur." ?eklindeki sözü tart??ma konusu oldu. Fatih Altayl?, "Ba?bakan hakl?" derken, Mehmet Barlas, "Ke?ke kö?e yazarlar?n? hedef almasayd?" de?erlendirmesinde bulundu.
FAT?H ALTAYLI'NIN GAZETE HABERTÜRK'TEK? YAZISI

Her gün yaz? yaz?l?r m??

BA?BAKAN Erdo?an hakl?.
Kö?e yazar? dedi?in 6 gün yazmaz.
Kö?e yazmaya ilk ba?lad???m Güne? Gazetesi'nde haftada 1 gün yazard?m.
Sonra Güne? batt?. Ben de askere gittim.
Dönü?te radyoculuk deneyeyim derken bir yandan da gazetelerle görü?üyoruz. Hürriyet'ten yazarl?k teklifi geldi.
Ertu?rul Özkök'le oturup konu?tuk.
"Haftada 2 gün yazay?m" dedim.
"Olmaz, en az 5 gün" dedi.
"Yapmay?n Ertu?rul Bey, ben Sokrates miyim, Platon muyum? Haftada 6 gün kim fikir üretecek" dedim.
3 gün üzerinde mutab?k kald?k.
Ancak gördüm ki, bizim memlekette haftada en az 5, hatta 6 gün yazm?yorsan, okur seni adam yerine koymuyor.
Konuk yazar muamelesi görüyorsun.
Yazarl???n raconu 6 günden az yazmamak. Ama bu yazar?n de?il, okurun tercihi. Bir süre sonra Özkök, "Gördün mü" dedi.
"Gördüm ama inad?m inat" dedim.
Sonunda pes ettim. Haftada 6 gün Hürriyet'in orta sayfas?na yerle?mek zorunda kald?m.
Ama Ba?bakan, kö?e yazarlar?n?n gere?inden fazla yaz? yazd??? konusunda hakl?.
Haftada 6 gün yaz? yazmak insani de?il. Zaten 6 gün yazsan da iyi yaz? ya 1 tane ç?k?yor, ya iki tane. Gerisi laf kalabal???.
Dünyan?n ba?ka yerinde de bu kadar yazan yazar yok.
Ba?bakan bu konuda Bat? standard?n? istemekte hakl?.
Ama bizim de ayn? standard? siyasette isteme hakk?m?z var.

MEHMET BARLAS'IN SABAH'TAK? YAZISI

Ba?bakanlar? k?zd?ran baz? kö?e yazarlar? üzerine...


Ba?bakan Erdo?an'?n AK Parti Grup toplant?s?nda gazete kö?e yazarlar?n? hedef alan konu?mas?n? sizler de ya okudunuz ya da televizyon haberlerinde dinlediniz.


Ba?bakan ?öyle konu?tu:


- Baz? kö?e yazarlar? hâlâ aç?k tahrik içinde... Bunlar ne kadar az yazarlarsa bu millet o kadar huzur bulur. Eskiden haftada bir yazarlard?. Art?k yar?m saat içinde yaz? yazmaya ba?lad?lar. Sipari? geliyor yaz?y? döktürüyor. Bunlar? istismar edenler millet dü?man? ve devlet dü?man?d?r. Millet bu oyunlara gelmez.


Bu konu?madaki "Baz?" kelimesine sar?l?p "Ba?bakan beni hedef ald?" diye kendini ortaya atacak meslekta?lar?m?z mutlaka ç?kacakt?r.
Adam?n biri t?kl?m t?kl?m dolu bir sinema salonunda sahneye ç?km?? ve seyircilere dönerek "Ulan Ahmet, ne biçim adams?n sen" diye ba??rm??.


Seyircilerden hiçbir reaksiyon veya bir cevap gelmemi? bu sesleni?e.


Adam yine "Ulan Ahmet, erkeksen ç?k ortaya" diye ba??rm??.


Bu s?rada ön s?ralardan bir seyirci aya?a kalkm??...


O da sahnedeki adama ba??rarak "Benim ad?m Ahmet de?il, ne diye öyle ba??r?yorsun bana" diye seslenmi?.

Acaba hesab? ne?


??te öyle bir ?ey Ba?bakan'?n gazete kö?e yazarlar?ndan baz?lar?na "Az yaz?n" diye ç?k??mas?...


Bir aç?dan bak?l?nca tabii ki yanl?? bir tutum Ba?bakan'?n öfkesini böyle seslendirmesi.


Ama yedi y?ld?r Ba?bakan oldu?una göre, onun yanl??lar?n?n ve do?rular?n?n da kendince bir hesaba dayal? oldu?unu kabul etmemiz gerekiyor.
Acaba gündemi belirlemek için mi böyle konu?uyor?
Ya da belki ?u hesab? yap?yor:
- Bakal?m kimler kendilerini "Baz? kö?e yazarlar?" kapsam?nda görerek bana cevap verecekler?


Ba?bakan'?n hesab? ne olursa olsun, ke?ke gazete kö?e yazarlar?n? hedef almasayd? konu?mas?nda.


Çünkü s?ras? geldi?inde onu k?yas?ya ele?tiren kö?e yazarlar? aras?nda, gerekti?i zaman onun savundu?u konularda ondan daha etkili biçimde savlar? kamuoyuna yans?tanlar da var.


Mesela kimse Radikal'in ?smet Berkan'? için "AK Parti yanda??d?r" diyemez.


?smet Berkan mesela "Bu Dan??tay Tanzimat Ferman?'n? da iptal ederdi" ba?l?kl? dünkü yaz?s?nda "Katsay? olay?"n? öyle güzel irdelenmi? ki, hiçbir AK Parti sözcüsü olay? bu kadar aç?k ve seçik anlatamazd?.
?öyle yazm??:

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri