forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:446. Error 9: Invalid character

Aktif .

ET?KETLER:Bülent Ar?nç

bulent-arincBülent Ar?nç, 2004 MGK tutanaklar?n?n bas?na s?zd?r?lmas?na yönelik "Bu, gazetecilik de?il. Edepsizlikten ba?ka bir ?ey de?il" dedi.

Ba?bakan Yard?mc?s? ve Hükümet Sözcüsü Bülent Ar?nç, 2004 y?l?ndaki Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplant?s? karar tutanaklar?n?n bas?na s?zd?r?lmas?na ili?kin, "Bu gazetecilik de?il edepsizlik" dedi.

Ar?nç, bir otelde düzenlenen "Hürriyet Bursa Bölge Bulu?mas?"nda konu?tu.

Konu?mas?nda bir kez daha belge s?zd?rma polemi?ine de?inen Ar?nç, MGK zab?tlar? ve belgelerinin hiçbir ?ekilde aç?klanamayaca??n? söyledi. 

Bunun hukuki bir sonucu oldu?unu aktaran Ar?nç, ?unlar? kaydetti:

Asl? olan bir belgeyi yay?nlam??s?n, i?in o taraf?n? ayr?ca dü?ün. Bu taraf?nda ne var Bunun kar??s?nda hükümet ne diyor 2004'te böyle bir ?ey imzalanm?? olsa bile kanun, 'Kurulda al?nan kararlar, hükümete tavsiye niteli?inde bildirilir, hükümet bunlardan uygun gördü?ünü uygular' diyor.

?imdi hükümet bunu alm??, uygulamam??, üzerinde hiç durmam?? hatta buna uygun da hiçbir i?lem tesis etmemi?. Bu i?in siyasi sonuçlar?na katlan?r?z ama yapt???n i?e de bilerek hareket etti?ine göre senin katlanman laz?m. ?imdi ne tripler at?yor beyefendi, ne meydan okumalar var. Saçmalad???m?zdan tutunuz, bilmem ne yapt???m?za kadar.

Bu, gazetecilik de?il. Edepsizlikten ba?ka bir ?ey de?il. Sen yapt???n i?in hesab?n? ?erefle vereceksin, bu taraftan da siyasi sonuçlar? olan bir olay? hükümet ya anlatacak ya anlatamayacak, bunun alt?nda kalacak."

NTVMSNBC.COM

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri