forkredit.com | | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:446. Error 9: Invalid character

Aktif .

kahire-turkmuhabirlerTRT, Fetih Camii'nde bulunan ve daha sonra gzalt?na al?nan Kahire muhabirinin durumu hakk?nda bilgi al?nabilmesi iin uluslararas? medyaya a?r?da bulundu.

Dn geceden beri Askeri Ynetim'in elinde bulunan TRT ve A.A muhabirlerinden sa?l?kl? haber al?namamas? TRT ynetimini harekete geirdi. TRT'nin dnya bas?n?n? daha duyarl? olmas? iin bas?n a?klamas?yla uyard?.

TRT, yapt??? yaz?l? a?klamada, birok Uluslararas? kurulu?a a?r?da bulundu. TRT'nin a?r?da bulundu?u kurulu?lar, EBU, ABU, ARTICLE 19, SEEMO (Gneydo?u Avrupa MedyaOrganizasyonu), ULUSLARARASI BASIN ENST?TS (IPI), Avrupa Gvenlik ??birli?i Te?kilat?Medya zgrl? Birimi (AG?T), S?n?r Tan?mayan Gazeteciler rgt, ?slam ??birli?i Te?kilat?, Avrupa Gazeteciler Birli?i (AEJ), COPEAM, CMCA, Gneydo?u Avrupa Kamu Yay?nc?lar? Birli?i (EAPSMSEE), RCC (Blgesel ??birli?i Konseyi).

TRT'N?N YAPTI?I AIKLAMA ?YLE...

Kahire'nin Ramses meydan?ndaki El Fetih Camii'nde haber almak iin orada bulunan TRT Kahire muhabiri Metin Turan'?n da yer ald??? yakla??k 500 ki?ilik grubun camiye s???nmas? zerine, M?s?r gvenlik gleri bu alan? 18 saat ku?atma alt?nda tutmu?tur.

El Fetih Camii'ne gaz bombalar? ile mdahale edildikten sonra ku?atma kald?r?lm?? olmas?na ra?men TRT muhabirinden henz bir haber al?namam??t?r. Bu durum lkemizde byk endi?eyle kar??lanmaktad?r.

Geti?imiz dnemde Trkiye'deki geli?meler hakk?nda kapsaml? haber yapan uluslararas? medyan?n, demokratik de?erlerin tarihi boyutta a??r darbeler ald??? M?s?r'daki geli?meleri duyurmada yetersiz kald???n? ve bireyin do?u?tan kazand??? "ya?ama hakk?"n? i?neyen mevcut duruma ili?kin yeterince haber yapmam?? oldu?unu zlerek izlemekteyiz.

Demokratik ilkeleri k?lavuz edindi?ini belirten e?itli uluslararas? platformlar?n, mesleki eti?in temel gere?i olan "?effafl?k" ve "tarafs?zl?k" ilkelerine uymalar? beklenmektedir. Ola?anst hallerin h?zl?, eksiksiz ve kamu sorumlulu?u gzetilerek aktar?labildi?i kresel a?da, uluslararas? medyan?n meslekta?lar?n?n durumuna kar?? duyars?z kalm?? oldu?unu zlerek gryoruz.

Blgede sivil halk?n yan? s?ra, gazetecilerin ldrld?n gz nne alarak TRT Kahire muhabirinin durumu hakk?nda bilgi al?nabilmesi iin uluslararas? medyaya ortak giri?im ba?lat?lmas? a?r?s?nda bulunuyoruz.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri