forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:446. Error 9: Invalid character

Aktif .

ET?KETLER:Hayat TV

hayat-tvLisanss?z yay?n yapt??? gerekçesiyle Türksat uydusundan yay?n?n kesilmesine karar verilen Hayat TV'ye RTÜK taraf?ndan ek süre verildi. 

RTÜK'ten konuyla ilgili yap?lan aç?klama ?öyle..

Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun ?kinci Kanal Televizyon ve Radyo Yay?nc?l??? A.?. unvanl? ve HTV HAYAT logolu kurulu? hakk?nda ald??? kararla ilgili olarak baz? bas?n ve yay?n organlar? ile sosyal medyada yer alan gerçek d??? iddialar üzerine aç?klama yap?lmas?na ihtiyaç duyulmu?tur.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun HTV HAYAT logolu kurulu?la ilgili 22 May?s 2013 tarihli karar? tamamen lisanss?z yay?nlar?na ve g?da takviyelerinin yan?lt?c? reklamlar?na ili?kindir. Üst Kurul karar?n?n Hayat TV’nin, 28 May?s 2013 tarihinde ba?layan Gezi Park? eylemlerine ili?kin yay?nlar?yla ilgisi bulunmamaktad?r.

Bilindi?i üzere Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, bir süreden beri Sa?l?k Bakanl??? ile G?da, Tar?m ve Hayvanc?l?k Bakanl???n?n da i?birli?iyle, g?da takviyelerinin yan?lt?c? ve genel sa?l??a ayk?r? reklamlar? takip alt?na alm?? olup, 6112 Say?l? Yasaya ayk?r? ?ekilde söz konusu ürünlerin tan?t?m ve reklamlar?n? yay?nlayan kanallara ilgili yasa kapsam?nda müeyyideler uygulamaktad?r.

Bu çal??ma kapsam?nda, yay?nlar? Türksat üzerinden iletilen baz? kanallar?n da, g?da takviyelerinin yan?lt?c? ve genel sa?l??a ayk?r? reklamlar?n? yay?nlad?klar? belirlenmi?tir. Söz konusu kanallar?n bir bölümünün ise RTÜK’ten lisans almaks?z?n yay?n yapt?klar? görülmü? ve haklar?nda 6112 Say?l? Yasan?n 29/3 maddesi gere?ince i?lem tesis edilmi?tir. HTV HAYAT logolu kurulu? da belirtilen yay?n kurulu?lar? aras?nda yer almaktad?r ve benzer durumdaki bütün televizyon kanallar? için ayn? uygulama gerçekle?tirilmi?tir.

6112 Say?l? Kanunun 29 uncu maddesinin üçüncü f?kras?na göre, platform ve altyap? i?letmecileri, Üst Kuruldan yay?n lisans? almayan veya yay?n lisans? iptal edilen medya hizmet sa?lay?c?lar ile Türkiye Cumhuriyetinin taraf oldu?u uluslararas? andla?malar ve bu Kanun hükümlerine ayk?r? yay?n yapt??? Üst Kurulca tespit edilen bir ba?ka ülkenin yarg? yetkisi alt?ndaki medya hizmet sa?lay?c?lar?n?n yay?n hizmetlerinin iletimini, Üst Kurul karar?n?n tebli?ini müteakiben durdurur.

 

6112 Say?l? Yasan?n yürürlü?e girdi?i 3 Mart 2011 tarihinden önce RTÜK’ten lisans almaks?z?n Türksat üzerinden yay?nlar?n? ileten yay?n kurulu?lar?n?n bir bölümü, an?lan yasa hükmü nedeniyle Radyo ve Televizyon Üst Kuruluna lisans ba?vurular?n? yapm??lard?r. HTV HAYAT logolu kurulu? da lisans ba?vurusunu yapm?? ve dosyas?n?n incelenmesi sonucunda eksik oldu?u tespit edilen evraklar? tamamlamas? istenmi?tir. Kurulu? hakk?nda, Üst Kurul karar?n? müteakip gerekli i?lemler tesis edilecektir.

 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri