forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:446. Error 9: Invalid character

Aktif .

recep tayyip erdogan buyukAk Parti'nin TBMM'deki grup toplant?s?nda konu?an Ba?bakan Recep Tayyip Erdo?an, Reyhanl?'daki sald?r?n?n ard?ndan Türkiye'deki Baas yanl?s? tutum izleyen siyaset ve medyaya çok sert tepki gösterdi.


Erdo?an'?n konu?mas?ndan baz? bölümler ?öyle...

Terör örgütü sald?r? sonras?nda toplum deh?ete dü?erse o zaman amac?na ula??r. Toplum ikiye ayr?l?r soru i?aretleri olu?ursa terör i?te o zaman hedefina ula?m?? olur. Baz?lar? terörün b? boyutu üzerinde hiç durmad?lar.

Bu tür ac? hadiselerin ard?ndan sorumluluk mevkiisindeki ki?ilerin tutumlar?n? inceleyin. Siyaset ve medya bunlar?n yapt??? aç?klamalar? yay?nlar.

Son derece hassas olan bu kesimlerin tuza??na nas?l dü?tü?ünü göreceksiniz. Maalesef baz? siyasiler ve medya bu alçakça tuza??n?n içinde yer ald?lar. ?nsanlar sokaklarda can mücadelesi veriyor birileri ç?k?yor sanki o sald?r?y? beklermi? gibi sorumsuzca aç?klamalar yap?yorlar. Hele bir durum gözya?lar?m?z? dindirelim ondan sonra herkes ete?indeki ta?lar? döksün. Reyhanl? sokaklar?nda kara dumanlar yükselirken hemen ellerini ovu?turmak f?rsatç?l?kt?r.

S?YASETÇ?S? DE MEDYASI DA BUNU GÖRMEL?

Sald?rganlar o arac? patlatt?klar?nda 50 cana k?yd?klar? için de?il Suriyeli mültecilere sald?r?lar oldu?unda o zaman sevindiler. Bunu görmek için terör uzman? olmaya gerek yok. Siyasetçisi de medyas? da bunu görebilmeli.

Bizim Suriye halk?yla zerre kadar meselemiz yoktur bizim Suriye'deki alçak gaddar diktatör rejimle meselemiz var.

Kuzey Afrika'daki halk hareketleri ba?lad???nda Suriye'yi uyard?k. Reformlar yap?n dedik. Suriye'de olaylar ba?lad???nda bile ?am'la irtibat?m?z? kesmedik. ?am'a sürekli uyar?lar?m?z? ilettik. Sab?rla umutla uyar?lar?m?z? yapt?k. Tankla topla insanlar?n üzerine sald?rd?klar? andan itibaren bizim tavr?m?z de?i?ti.

Geçmi?te ne ya?an?rsa ya?ans?n biz kendi halk?na zulmedenle bizim i?imiz olmaz. Biz her zaman mazlumlar?n yan?nda yer alan bir hükümetiz.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri