forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:446. Error 9: Invalid character

Gazeteciler ve Yazarlar Vakf?'ndan WSJ'ye Ergenekon cevab?

Aktif .

wall-street-journal

Wall Street Journal gazetesinin Ergenekon mütalaas? için yapt??? analize Gazeteciler ve Yazarlar Vakf?'ndan yan?t geldi.

Savc?lar?n onlarca san??a a??rla?t?r?lm?? müebbet hapis cezas? istemesini yorumlayan WSJ, mütalaan?n cemaatin, Ba?bakan Erdo?an’a resti anlam?na geldi?ini vurgulam??t?.

Gazete, Ba?bakan Erdo?an’?n ?lker Ba?bu?’un tutuklanmas?na göterdi?i sert tepkiyi hat?rlatt?ktan sonra, yine de mütalaada Eski Genelkurmay Ba?kan? için a??rla?t?r?lm?? müebbet istendi?ine i?aret etmi?ti.

Mütalaan?n, Gülen Hareketi’nin politik bir hamlesi oldu?unu savunan gazeteye beklenen yan?t Gazeteciler ve Yazarlar Vakf?’ndan geldi. Vak?f'tan yap?lan aç?klamada WSJ’nin iddialar? yalanland?.

MESNETS?Z, YÜZEYSEL, YANLI!

Bir süreden beri Ergenekon ve Balyoz davalar? üzerinden Fethullah Gülen ’in ad? ile an?lan ‘Hizmet Hareketi’nin mesnetsiz, yüzeysel ve yanl? ele?tirilere muhatap oldu?u" belirtilen aç?klamada, ?unlar kaydedildi:

"Hiçbir somut delile dayanmayan ‘kamuoyundaki yayg?n kanaatlere göre’ gibi sadece hukuksal olarak de?il, bas?n ahlaki aç?s?ndan da sorunlu iddialarla hem Say?n Gülen’e hem onu sevenlere yönelik son derece ciddi ve kabulü mümkün olmayan suçlamalar yap?lmaktad?r.

En son Wall Street Journal’?n konu ile ilgili bu kabilden bir haber yapmas? Vakf?m?z?n kamuoyuna yönelik demokratik sayg?s?ndan dolay? bir aç?klama yapmak zorunda b?rakm??t?r.

Haberde Hizmet Hareketi‘nin Türkiye’de yarg?y? domine etti?i ?eklinde çok ciddi bir iddia hiç bir delile dayand?r?lmadan sadece "yayg?n kan?" temeline dayand?r?larak ortaya at?lmaktad?r. ?ddiay? ‘yayg?n kan?’ veya ‘yayg?n kanaate göre’ ?eklinde temellendirmek hem hukuk hem de gazetecilik eti?i aç?s?ndan evrensel ölçülerin d???ndad?r. Yarg?y? ele geçirme iddias? gibi somut bir suç somut delillerle ortaya konmal?d?r.

Hâkim ve savc?lar?n verdi?i kararlar arkas?nda inanç, mezhep, ?rk aidiyeti gibi kimlik üzerinden ele?tiri yapmak en iyimser ifade ile ahlaki de?ildir.

Bahsi geçen davalarda yarg?n?n bir eksi?i ve yanl??? var ise elbette hukuk devleti çerçevesinde bunun üzerine gidilmesi gerekir. Üstelik yarg? süreci de henüz tamamlanm?? de?ildir.

HÜKÜMETE ORTAK OLMAK ?ST?YOR

Bir di?er yandan haber özü itibar? ile Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni yarg?n?n ele geçirilebildi?i, yüzeysel, kurumla?mam?? bir kabile devleti olarak göstermesi yönüyle de oryantalist bak?? aç?s?n? yans?tmaktad?r.

Haberde bir di?er yanl?? nokta ise Hizmet Hareketi’nin Kürt aç?l?m?nda hükümete ortakl?k etmek niyetinde olmas? iddias?d?r. Görünen o ki bir süredir Hizmet’i Kürt sorununda güvenlikçi olarak ele?tirenlerin ?imdi de "hükümete ortak olmak istiyor "?eklinde ele?tirmeleridir. Hizmet’in Kürt aç?l?m?nda bir ?ekilde hükümete ortak olabilecek hiç bir enstrüman? yoktur. Hizmet Hareketinin elindeki en önemli enstrüman toplum nezdindeki itibar?d?r. Nitekim Say?n Gülen’de bu itibar? “Sulh hay?rd?r, hay?r sulh içindedir” beyan?yla Hükümetin müzakere sürecine deste?ini beyan ederek ifade etmi?tir. Hizmet’in Kürt sorununun çözümüne yönelik sosyal kredisini müspet olarak kullanmas? neden ele?tirilmektedir? Binlerce cana mal olmu? bu sosyal yaran?n çözülmesinde Hükümet’in iyi niyetli çabalar?na ba?ta Gülen’in ve Hizmet’in verdi?i destek neden bu ?ekilde yanl? yorumlanmaktad?r?

KRALDAN ÇOK KRALCI

Öte yandan bu haberde kraldan çok kralc?l?k söz konusudur. Hükümete yak?n çevreler, örne?in Say?n Ba?bakan’?n ba? dan??man? Yalç?n Akdo?an, say?n Gülen’in ?ahs?nda Hizmet’in Kürt aç?l?m?na verdi?i deste?in önemini takdirle belirtmi?lerdir. Hal böyle iken bu haberdeki tart??malar? anlamland?rmak zorla?maktad?r. Bizzat Hükümet’in üyeleri ve dan??manlar? Hizmet’in müspet katk?s?n? takdir ederlerken sanki Hizmet ve Hükümet aras?nda bir çat??ma oldu?u alg?s?n?n ?srarla tekrar?n? anlamak gerçekten mümkün de?ildir.

Burada tekrar hat?rlatmakta fayda vard?r ki, Hizmet hareketi hiç bir siyasi ve sosyal camiayla çat??ma içinde olmaz. Hizmet hareketi felsefi kökenini "müspet hareket" tarz? olarak tan?mlanan fikirden almaktad?r. Buna göre Hizmet hiç bir ba?ka grupla çeki?me, rekabet, çat??ma içinde do?as? gere?i olamaz. Di?er bütün sosyal ve siyasi gruplar?n müspet faaliyetleri ile iftihar eder."

 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri