forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:446. Error 9: Invalid character

TBMM'de art?k kamera kullan?lamayacak

Aktif .

ET?KETLER:TBMM

kamera"Türkiye Büyük Millet Meclisinde Bas?n ve Yay?n Mensuplar?n?n Çal??malar? Hakk?nda Yönetmelik" Resmi Gazete'de yay?mlanarak yürürlü?e girdi.


FLA? DA KULLANILMAYACAK

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Ba?kanl??? yapt??? yönetmenlik de?i?ikli?i ile TBMM Genel Kurulu'na sadece TBMM Televizyonu kameras? al?nacak, genel kurulda foto?raf çekimlerinde fla? kullan?lmayacak. 

EN AZ 5 YILLIK SARI BASIN KARTI ?ARTI

Türkiye Büyük Millet Meclisinde Bas?n ve Yay?n Mensuplar?n?n Çal??malar? Hakk?nda Yönetmelik'e göre, Bas?n ve yay?n kurulu?lar?n?n TBMM'de görevlendirmek istedikleri muhabir, kameraman ve foto muhabirlerinin en az be? y?ll?k bas?n kart? sahibi olmalar? gerekiyor. TBMM yerle?kesinde, her türlü canl? yay?n, film ve foto?raf çekimleri izne tabi. Çekim izinleri, belirtilen ki?i, mekan, süre ve zamanla s?n?rl? olacak. Aksine bir karar olmad?kça, TBMM Genel Kurul toplant?lar?nda, bas?n locas?ndan fla? kullan?lmamak kayd?yla foto?raf çekimi yap?labilecek. TBMM Televizyonu d???nda Genel Kurula kamera al?nmayacak.

Yine yönetmenli?e göre; komisyon ve siyasi parti grup toplant?lar?nda film ve foto?raf çekimleri, Komisyon Ba?kan? ve siyasi parti grup ba?kanvekilinin iznine ba?l?. Bas?n mensuplar?, toplant?lar? kendilerine ayr?lan bölümlerden izleyebilecek.

BAHÇEDE ÇEK?M YAPMAK ?Ç?N ?Z?N GEREK?YOR

TBMM Bas?n Toplant? Salonunda, sadece milletvekilleri ile TBMM'de temsil edilen siyasi partilerin milletvekili olmayan genel ba?kanlar? partilerine mensup milletvekilleriyle birlikte bas?n toplant?s? yapabilecek. Kameramanlar ve foto muhabirleri Bas?n Bürosunda yap?lan bas?n toplant?lar? hariç izinsiz olarak kamera ve foto?raf makineleriyle birlikte TBMM binalar?nda ve bahçelerinde dola?amayacak, izin verilmedikçe komisyon ve siyasi parti grup toplant? salonlar?na 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri