forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:446. Error 9: Invalid character

Aktif .

bulent-arincBülent Ar?nç, tutuklu gazetecilere yönelik bir çal??ma yap?ld???n? duyurdu... 

Ba?bakan Yard?mc?s? Bülent Ar?nç ''Bugünlerde bir kanun gelecek. Pazartesi Bakanlar Kurulu'nda herhalde aç?klamas?n? yapaca??z. E?er bir insan propaganda yapsa bile bu, kitleleri silaha ve ?iddete yöneltmiyorsa suç olmaktan ç?kar?lacak'' dedi.

Ar?nç, Almanya'n?n ba?kenti Berlin'de Konrad Adenauer Vakf?'nda yapt??? konu?man?n ard?ndan kat?l?mc?lar?n sorular?n? yan?tlad?.

Ar?nç, Türkiye'deki terörle mücadele konusundan kaynaklanan nedenlerden dolay? baz? gazetecilerin hapiste oldu?unu ifade ederek ?unlar? söyledi... 

''S?k?nt?m?z Terörle Mücadele Kanunu'ndan dolay? yarg?lanan ya da hüküm giyen mesle?i gazeteci olanlar. Türkiye'de kanun d??? birçok örgüt var. Her gün bombalama, kad?nlara, çocuklara, askerlere kar?? yap?lan eylemler var. Türkiye çok zarar görmü? bir ülke olarak bu kanunu ayakta tutmak ve uygulamak zorunda. 'Terörle Mücadele Kanunu olmas?n, bu eylemler de suç say?lmas?n' derseniz biz bu dü?üncede de?iliz. Ne kadar faydas? oluyor, o ayr?. Ama Türkiye terörün ate?inde yanan bir ülkeyse her gün canlar?n? kaybediyorsa her ülkenin de terörle mücadele yasas? varsa biz bunu uygulamak zorunday?z.''

Terörle mücadelede Avrupa'n?n Türkiye'ye yeterince destek olmad???n? anlatan Ar?nç, Avrupa'dan bu konuda daha fazla destek istediklerini kaydetti.

 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri