forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:446. Error 9: Invalid character

Aktif .

antalya-altinportakalAntalya Film Festivali'nde "Güzelli?in On Par' Etmez' filmine 'en iyi film' ödülü verilmesine kar?? ç?kan meslek örgütleri ortak bir aç?klama yapt?...

Sinema meslek birlikleri ve meslek kurulu?lar?n?n yay?nlad??? ortak aç?klama ?öyle... 

KAMUOYUNUN D?KKAT?NE...

Ülkemizin en köklü film festivallerinden biri olan Antalya Alt?n Portakal Film Festivali’nin 49.su, 6-12 Ekim tarihleri aras?nda gerçekle?tirildi. Alt?n Portakal Film Festivali, Türk filmlerinin ilk kez seyirciyle bulu?tu?u, geçmi?te Ye?ilçam Sinemas?’n?n ve günümüz Türk sinemas?n?n kendini gösterdi?i en önemli mecralardan biridir. 

Geçti?imiz hafta sona eren festivalde Hülya Av?ar’?n ba?kanl???n? yapt??? jüri taraf?ndan, yönetmenli?ini Hüseyin Tabak’?n, yap?mc?l???n? “Dor Film Produktionsgesellschaft m.b.H.”in yapt??? “Güzelli?in On Par’ Etmez...” filmi En ?yi Film Ödülü ile onurland?r?ld?. Özellikle ödül töreninden sonra, medyada bu filmin Türk filmi olarak ulusal bir film festivalinin yar??mas?nda yer al?p alamayaca?? konusunda bir tart??ma ba?lad?. Konu hakk?nda biz sinemay? üretenler olarak, bilgi kirlili?ini önlemek amac?yla profesyonel görü?ümüzü kamuoyu ile payla?mak isteriz.

Antalya Alt?n Portakal Film Festivali’nin Ulusal Yar??ma Bölümü, yönetmelik gere?i, Türkiye sinemas?n?n üretti?i filmlere ayr?lm??t?r. Ulusal yar??maya kabul edilen bir filmin yap?mc? ?irketinin Türkiye Cumhuriyeti Ticaret kanunlar?na göre kurulmu?, vergiye tabii ki?i veya firmaya ait olmas? gerekmektedir. Film ortak yap?m statüsünde ise filmin ana yap?mc?s?n?n ya da di?er bir deyi?le büyük orta??n?n, Türkiye’den bir yap?mc? ?irket olmas? gerekmektedir. Dolay?s?yla ulusal yar??mada yer alacak bir filmin ilk yap?m ruhsat? (eser i?letme belgesi) Türkiye’den al?nm?? olmal?d?r. Ulusal yar??mada yer alan “Güzelli?in On Par’ Etmez...” filminin ana yap?mc?s? Avusturya ?irketi olan “Dor Film Produktionsgesellschaft m.b.H.”dir. Bu durum filmin daha önce gösterildi?i festivallerin kataloglar?nda ve filmin destek ald??? Avusturya Film Komisyonu’nda belgelenmi?tir. Film, birçok festivalde Avusturya filmi olarak lanse edilmi?tir. Söz konusu film ile ilgili herhangi bir yap?mc? ?irket, Türkiye’de bulunan resmi üç yap?mc? meslek birli?inde kay?tl? de?ildir.

Festival ba?lamadan önce hem sinema kurumlar? hem de Türk sinemas?n? temsil eden Sinema Genel Müdürlü?ü, Avusturya yap?mlar? olan “Kuma” ve “Güzelli?in On Par’ Etmez” filmlerinin ulusal yar??madan ç?kar?lmas? konusunda gerekli uyar?lar? festivale yapm??t?r. Ancak festival yönetimi, “Kuma” filmini yar??madan ç?karmas?na kar??n yine bir Avusturya yap?m? olan “Güzelli?in On Par’ Etmez” filmini ulusal yar??madan ç?karmayarak tarihsel bir hataya sebep olmu?tur. 

Festival ba?lamadan yap?lan bu uyar?lar?n söz konusu filmin En ?yi Film Ödülü’nü almas?ndan sonra daha da alevlenmesi son derece beklenen bir neticeydi. Ancak bu hatay? baz? çevrelerin ‘siyasi çeki?me’ veya ‘etnik kimlik’ tart??mas?ym?? gibi yans?tarak, film yap?mc?lar?n? ve Sinema Genel Müdürlü?ü’nü hedef alan aç?klamalar yapmalar? ne gerçeklerle ne de ahlaki de?erlerle ba?da?maktad?r.

Buradaki tart??ma konusu ulusal bir yar??mada Türkiye yap?m? olmayan bir filmin ?u veya bu nedenden dolay? yar??t?r?l?yor olmas?d?r. Söz konusu filmin yarat?c?lar? bizim meslekta?lar?m?zd?r. Ayn? zamanda ikinci bir vatanda?l?k kimli?i olarak da Türkiye vatanda?? olabilirler. Kar?? ç?kt???m?z konu ba?ka ülkelerin filmlerinin Türkiye yap?m?ym?? gibi kabul edilmesi veya sunulmas?d?r. Böyle bir filmin yeri olsa olsa ancak festivalin uluslararas? yar??ma bölümü olabilirdi. Festival yönetiminin ve baz? jüri üyelerinin ?srarla filmin ulusal yar??mal? bölüme kabul edilmesinin arkas?nda durmaya çal???p kamuoyu yaratma gayreti, bir ay?b?n örtülmesi çabas? olarak bu ülkenin sinemac?lar? olan bizleri son derece ?a??rtm??t?r. Konunun muhataplar?n?n yap?lan bu yanl??? giderebilmek için konuyu Kültür bakanl???na ve Sinema Genel Müdürlü?ü’ne yamayarak, bunun siyasi bir çeki?me olarak sunmalar? son derece üzücü ve hayret vericidir. Daha da üzücü olan? ise bu tart??man?n, söz konusu filmin yarat?c?lar?n?n Kürt olmalar? üzerinden ‘?rkç?’ bir sebep gibi gösterilmesidir... Türkiye sinemas?n?n üreticileri ve yarat?c?lar? olarak bu yakla??m? ?iddetle k?n?yoruz. As?l ?rkç? ve kültürsüz yakla??m?n bu tav?r oldu?u kan?s?nday?z. Bizler tüm halklar?n içinden bireyler olarak filmler üretiriz, hiç bir filmin jeneri?inde kimin hangi halktan, etnik kökenden oldu?u yazmaz. E?er öyle bak?lsayd? son ?stanbul ve Adana Film Festivalinde en önemli ödülleri alan filmler ve yarat?c?lar? için de benzer tart??malar olurdu. Bu basit ve teknik tart??may? böyle ideolojik boyuta çekmek, yazmak veya yorumlamak, cahil ve fa?izan bir bak??t?r. Bu tart??maya, Avusturya yap?m? olan filmin sanatsal yap?s? veya yarat?c?lar?n?n etnik kimlikleri hiçbir ?ekilde dahil edilemez, ?u ana kadar da edilmemi?tir.

Bizler bu ülkenin resmi kay?tlar?nda olan, vergi ödeyen sinemac?lar? olarak nas?l ki Avusturya’da ya da ba?ka bir ülkede kendi filmimizi onlar?n ulusal filmiymi? gibi gösteremiyorsak, ba?ka bir ülke filminin de ulusal yar??ma ödülü için kendini Türkiye yap?m? olarak göstermesine göz yumamay?z. Antalya Alt?n Portakal Film Festivali'nin y?prat?lmas? en çok sinemac?lar?n ve sinemam?z?n y?pranmas? anlam?na gelir. Birilerinin aç?kgözlülü?ü ve yöneticilerin buna bilerek bilmeyerek aldanmas? veya göz yummas? nedeniyle ortaya ç?kan skandal?n faturas? sinemam?za ve festivallerimize kesilemez. Yap?lan hatan?n örtbas edilmesi yerine bu tarihsel hatadan dönülmesi için Antalya film festivali yönetimini gerekli ad?mlar? atmaya davet ediyor, bas?nda bu yönde ç?kan yanl? ve bilgisiz yorumlar? k?n?yoruz. Yap?mc? meslek birliklerimizin profesyonel görü?üne ba?vurulmas? halinde festival yönetimini ve ilgili her birimi ayr?nt?l? bir ?ekilde bilgilendirece?imizi kamuoyunun bilgilerine sunar?z.

B?ROY (Sinema Oyuncular? Meslek Birli?i)

F?LM-YÖN (Film Yönetmenleri Derne?i)

F?YAB (Film Yap?mc?lar? Meslek Birli?i)

SEK (Sanatsal Etkinlikler Komisyonu)

SESAM (Türkiye Sinema Eseri Sahipleri Meslek Birli?i)

SETEM (Sinema ve Televizyon Eseri Sahipleri Meslek Birli?i)

SE-YAP (Sinema Eseri Yap?mc?lar? Meslek Birli?i)

S?NEB?R (Sinema Eseri Sahipleri Meslek Birli?i)

TES?YAP (Televizyon ve Sinema Filmi Yap?mc?lar? Meslek Birli?i)

YSH (Yeni Sinema Hareketi)

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri