forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:446. Error 9: Invalid character

Aktif .

basin_kartiBas?n Yay?n Enformasyon Genel Müdürü'nün makam ?oförü 'sürekli bas?n kart?' ald?. Kart?, en az 20 y?l fiilen gazetecilik yapan ya da gazetecilikle ili?kili görevi olanlar hak ediyor.  

'Üst düzey mesleki ehliyet' anlam?na gelen 'Sürekli Bas?n Kart?' mevzuat?na ili?kin tart??malar? alevlendirecek örnek. 

Bas?n Kart? Komisyonu'nun son toplant?s? 19-20 Haziran'da yap?ld?. Nesrin Co?kun, Selahattin O?uz, Cem Kor, Ahmet Çavu?o?lu, Orhan Erinç, Mehmet Ali Dim, Ercan Sad?k ?pekçi, Mustafa Özkan, Nazmi Bilgin, Bahattin Akyön ve Mehmet Kahraman Akseki'den olu?an komisyon, 216 ki?iye 'ilk kez sar? bas?n kart?' vermeyi kararla?t?rd?. 

70 ki?iye de 'sürekli bas?n kart?' verilmesi yönünde karar ç?kt?. 'Sürekli bas?n kart? verilenler' aras?nda çok say?da bas?n mensubunun yan? s?ra Bas?n Yay?n'da görevli personel de yerald?. Ak?am Gazetesi'nin haberine göre, listenin sürprizi Bas?n Yay?n Enformasyon Genel Müdürü'nün (BYGM) makam ?oförü Bekir Ery?lmaz. Ery?lmaz, 70 komisyon üyelerinin tamam?n?n oyuyla 'Sürekli bas?n kart?'na kavu?tu.

MÜDÜR DE RAHATSIZ 
BYGM Genel Müdürü Murat Karakaya, makam ?oförünün sürekli bas?n kart? ald???n? do?rulad?. Karakaya, 'Kurumumuz personeline genelde bas?n kart? veriliyordu. Bu, öteden beri gelen bir uygulama. Belli bir hizmet y?l?n? doldurmu? olan personele veriliyor. 657 say?l? Devlet Memurlar? Kanunu'na tabi olarak kadrolu personelimiz oldu?u için ba?vurmu? ve kart?n? alm??t?r' dedi. Uygulaman?n, Genel Müdürlü?ün kurulu?undan beri devam etti?ini yineleyen Karakaya, 'Bu konuda yeni bir düzenleme gerekiyor' diye de konu?tu.

DÜZENLEMEYE G?D?LECEK 
Genel Müdür Karakaya'n?n, kurumda çal??anlara yönelik bas?n kart? verilmesi uygulamas?na çekidüzen vermek için köklü bir düzenleme için dü?meye bast??? ö?renildi. Buna göre bas?n kart? alma hakk? sadece, 'ileti?imle do?rudan ilgili personele' tan?nacak. Yine, halen bu haktan yararlanan üst düzey bürokratlara kart verilmesi uygulamas?n?n sürmesi bekleniyor.

K?ME VER?L?YOR? 
En az 18 y?l bas?n kart? ta??m?? olanlar, bas?n kart? ta??mamakla birlikte en az 20 y?l 5953 say?l? Kanun (Bas?n Mesle?inde Çal??anlarla Çal??taranlar Aras?ndaki Münasebetlerin Tanzimi) kapsam?nda fiilen çal??anlar, ilgili kanun hükümlerince gazetecili?e devam edemeyecek derecede malul olduklar? sabit olanlar hak sahibi olabiliyor. 

BYEGM'de görevli genel müdür ve yard?mc?lar?na, belirli görevlerdeki hizmet birimleri amirlerine, il müdürlerine, bas?n mü?avirleri ve ata?elere, ?ube müdürleri ve ?eflere, uzman, redaktör, mütercim ve foto?rafç?lara, merkez ve ta?ra te?kilat?nda enformasyon hizmeti yapan görevlilere verilebiliyor. 2010'da bu maddeye eklenen bir f?krayla 'Genel Müdürlük'te çal???rken emekli olanlara müracaatlar? halinde, sürekli nitelikte bas?n kart? verilir' hükmü eklendi.

SONUNDA ALAB?LD? 
KARAKAYA'n?n makam ?oförlü?ünü yapan Bekir Ery?lmaz'?n kurumda 20 y?l? a?k?n süredir çal??t???, daha önceki ba?vurular?n?n 'nitelikleri uygun de?il' diye reddedildi?i ö?renildi.

 


DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri