forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:446. Error 9: Invalid character

Aktif .

ET?KETLER:Hüseyin Çelik

huseyin-celikAK Parti Genel Ba?kan Yard?mc?s? Çelik, cemat yap?lanmas? tezinin defalarca yalanlanan bir ifade oldu?una dikkat çekerek, "Bu bir moda oldu. Ne olsa cemaatten bilindi. 'Fenerbahçe'yi ele geçiriyor' denildi. Ben k?s k?s gülüyorum" dedi.

AK Parti Genel Ba?kan Yard?mc?s? Hüseyin Çelik, NTV Ankara Temsilcisi Nilgün Balkaç'?n sorular?n? yan?tlad?.

13 ki?inin öldü?ü ?anl?urfa Cezaevi Müdürü'nün görevden al?nd??? iddialar?n? de?erlendiren Çelik "Urfa Cezaevi Müdürü görevden al?nd??? iddialar? do?ru de?il. Yaz kararnamesinde tayini ç?km??, bu tayin yerine getiriliyor. Orada yap?lacak incelemede müdür ba?ka bir göreve gitti diye bu incelemenin d???nda de?il" dedi.

Çelik sözlerini ?öyle sürdürdü: "Cezaevlerinin dolu olmas? sorunu sadece o bölgeye ait bir mesele de?il, tüm Türkiye'deki bir olay. Bütün cezaevlerinde kapasite üstü bir doluluk var. Bu sorunun çözümüyle ilgili çabalar harcad?k. 207 cezaevi insani ko?ullarda olmad??? için kapat?ld?. Ba?bakan Diyarbak?r Cezaevi'nin kapat?laca??n? aç?klad?. Muhalefet lideri diline pelesenk yapt?. Cezaevinin olmad??? hiçbir ülke yok; ko?ullar?n insani ko?ullara getirilmesi için çal???l?yor. 196 yeni cezaevi yap?lacak. Denetimli serbestlik yasas?yla 16 bin ki?i tahliye edildi. ?anl?urfa'da inceleme yap?l?yor. Cezaevi yönetiminin bir kusuru varsa gereken yap?lacakt?r. Cezaevleri kapat?l?nca tepkiler geliyor. O illerin ekonomisine de getirisi var. ?nceleme çok uzun sürmez. O yang?nn? kim ç?kard? belirlenecek. Gazetelerde yaz?lanlar?n önemli bölümü do?ru de?il."

S?LAHLAR SUSMADAN NE AF, NE EV HAPS?
Öcalan'a ev hapsi tart??mas?na de?inen Çelik, "Ba?bakan ve Be?ir Atalay 'Öcalan'a ev hapsi gündemimizde yok' dedi. Say?n Ar?nç 'Hükümetin gündeminde böyle bir ?ey var' demedi. Söyledi?ini incelemek laz?m. Hükümet tavr?n? net olarak ortaya koydu. Silahlar susmadan ev hapsi de, af da söz konusu de?il. Önce yang?n?n söndürülmesi laz?m. Öcalan'la görü?meleri devletin belli görevlileri yap?yordu; bu ask?ya al?nd?." dedi.

Terörle mücadelenin her hal ve ?artta devam edece?ini dile getiren Çelik, KCK davalar?yla ilgili sürecin yürüdü?ünü ifade etti.

"Ana dilde seçmeli ders için bile ö?retmen bulamazs?n?z" diyen Çelik, insan kayna?? olmad???n?, bu dturumun Kürt çocuklar?n lehine de olmayaca??n? kaydetti.

CEMAAT ELE GEÇ?RM??, KIS KIS GÜLÜYORUM
AK Parti Genel Ba?kan Yard?mc?s? Çelik, cemat yap?lanmas? tezinin defalarca yalanlanan bir ifade oldu?una dikkat çekerek, "Bu bir moda oldu. Ne olsa cemaatten bilindi. 'Fenerbahçe'yi ele geçiriyor' denildi. Ben k?s k?s gülüyorum" dedi.

GER? G?D?? ANLAMINA GELEN ADIM ATMAYIZ
Özel yetkili mahkemelerle ilgili tart??maya de?inen Çelik, "Suç örgütleriyle mücadele için bu mahkemelere ihtiyaç vard?r. Geri gidi? anlam?na gelecek bir ad?m? AK Parti atmaz" diye konu?tu.

GÜL, KENARA ÇEK?L?P TORUNLARINI SEVMEYECEKT?R
Cumhurba?kan? Abdullah Gül'ün görev süresiyle ilgili soruyu yan?tlayan Çelik, "Gül siyasi tecrübeye sahip bir büyü?ümüzdür. 2014'te kenara çekilip torunlar?n? sevmeyecektir; birikimini payla?acakt?r. Erdo?an ve Gül makam h?rs? yüzünden birbirine dü?ecek de?ildir. 2014'te say?n Ba?bakan, "Cumhurba?kanl???na aday?m" derse, Say?n Gül "Ben de aday?m demez" diye konu?tu.

GÜLEN DÖNERSE ?NSANLAR BA?RINI AÇAR
Ba?bakan Erdo?an'?n Fethullah Gülen'e ça?r?s?n? da de?erlendiren Çelik, "Hoca efendi ABD'de ya??yor. Baz? sa?l?k sorunlar? var. Buradan yüzlerce, binlerce ziyaretçisi var. Türkiye'ye dönerse insanlar?n ba?r?n? açaca??n? dü?ünüyorum. Ama hoca efendi s?lay? tercih etti. Bu karar? da sayg? de?er buluyorum, takdir kendisine aittir" dedi.

 

 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri