forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:446. Error 9: Invalid character

'HAKKIMDA B?R ?EY B?L?P DE YAZMAYAN ?EREFS?ZD?R!'

Aktif .

yigitbulut-beyaztvYi?it Bulut, Beyaz TV'de canl? yay?na ç?kt?, internet medyas?n? ele?tirdi ve "Benim hakk?mda bir ?ey bilip de yazmayan ?erefsizdir" dedi... 

 

Beyaz TV'de yay?nlanan Ac? Kahve program?na konuk olan Gazeteci - Televizyoncu Yi?it Bulut, Özay ?endir ve Sevilay Yükselir'in sorular?n? yan?tlad?.

??te Yi?it Bulut'un aç?klamalar?ndan sat?r ba?lar?.. 

-> ?çinde bulundu?um baz? pozisyonlar gere?i çok rahat konu?amam ama ?unu söylemem gerekirse analar?n do?urmak istemedi?i kadar kötü bir internet medyas? var. Gerçekten çok seviyesiz.

-> Herkes ?undan emin olsun yeterince dindar yeterince kindar?m ve herkes rahat olsun herkes hakk?n? zaman? geldi?inde alacak. Benim hakk?mda bir ?ey bilip de yazmayan ?erefsizdir. Benim için yapabildikleri tek ele?tiri "jöleli" demek oldu. Türkiye'de ele?tiri seviyesinin ne kadar dü?ük oldu?u burdan belli oluyor.

-> Ba?kanl?k sistemini her zaman savundum ama bu topraklar Osmanl?'y? görmü? Romal?lar? görmü? bu yüzden bu insanlar gücü seviyor. Dolay?s?yla Fransa'n?n bile yar? ba?kanl?k sistemiyle yönetildi?i bir dünyada Türkiye'de neden ba?kanl?k sistemi olmas?n? Milletvekillerini belirlemek için ön seçim olmayan sistemde zaten parlamenterlikten bahsedilemez.

-> Türkiye'de, son 10 y?lda yap?lamayan o kadar çok sey yap?ld? ki. Türkiye'nin halk?na sa?lad??? sosyal hizmetler Avrupa'da yok. Halk ne istedi?ini söyleyebilir bir duruma geldi. Yerle?ik düzen 2005'e kadar bu ülkeye hükmetti. Milyarlarca dolar para 5000 ki?iye gitti ve Recep Tayyip Erdo?an geldikten sonra bu yerle?ik düzen ilk defa bozulmaya ba?lad?.

-> Türkiye'de yap?lmas? gereken ?eyler var mesela sermaye piyasalar?n? iyi kullanam?yoruz. Yabanc? petrol ?irketleri Türkiye'de petrol ç?kmas?n? engellediler. Çok iyi fizibilite çal??malar? yap?lmas? gerekiyor. Ayr?ca Türkiye ilk defa yabanc? petrol ?irketleri olmadan gaz ve petrol konusunda gerekli ad?mlar? at?yor. Petrol ve do?algaz boru hatlar?n?n Türkiye'den geçmesi için çal??malar yapt?. Ba?bakan'?n projesine göre, 2023 y?l?na kadar Türkiye'nin petrol ve gaz ihtiyac?n? garanti alt?na al?nacakt?r. Türkiye'de at?lan ad?mlar?, dünyan?n di?er ülkeleri de dahil olmak üzere, atan devlet ba?kanlar?, bakanlar, tek tek öldürüldüler.

-> 2000'li y?llardan sonra borçlanmalara neden olan siyasiler yarg?lanmal?d?r. Ergenekon'un finansörleri hala bulunamad?. Küresel Ergenekon 1946'da ba?lad?. 1960 darbesi küresel ve yerel bir örgütün sebebidir. Bu örgütlenme y?llard?r devam etmektedir ama bu örgütün hesaba katamad??? bir adam var. O da Recep Tayyip Erdo?an'd?r. 28 ?ubat Soru?turmas?'n?n askeri komutanlar? Erol Özkasnak ve Çevik Bir ise bunlar?n sivil komutan? kim? Bunun bulunmas? gerekli.

-> Süleyman Demirel 28 ?ubat döneminde ancak selden kütük alabilmi?tir. Bu sele kar?? durabilen tek ki?i Recep Tayyip Erdo?an olmu?tur. 28 ?ubat'?n sivil komutan? Süleyman Demirel de?ildir. Darbeyi engelledi ama Postmodern darbenin önüne geçemedi. Süleyman Demirel ve Bülent Ecevit bence iyi niyetliydiler.

K?M O 5 GAZETEC??

-> Hanefi Avc?'n?n kaydetti?i ses kay?tlar? var. Bu kay?tlarda 5 tane gazeteci var kendi aralar?nda "Kimi cumhurba?kan? yapal?m?" diye konu?mu?lard?. Bu gazetecilerin ifadeleri al?nd? ama hiç bir?ey olmad?. Üstelik bu ifadeler Emniyette de var.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri