forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:446. Error 9: Invalid character

Aktif .

Milat Gazetesi Genel Yay?n Yönetmeni Ali Adako?lu, Suriye'de kaybolan ve 5 gündür kendilerinden haber al?namayan kö?e yazarlar? Adem Özköse ile kameraman Hamit Co?kun'un hayat?ndan endi?e ettiklerini söyledi.

Bas?n toplant?s? düzenleyen Ali Adako?lu, Milat gazetesi yazar? olan Adem Özköse'nin iyi bir sava? muhabiri oldu?unu ve bölgeyi iyi bildi?ini kaydetti. Özköse'nin kameraman Hamit Co?kun ile 5 Mart'ta Hatay'dan Suriye'ye giri? yapt???n? aktaran Adako?lu, "En son 10 Mart günün telefonla irtibat kurduk. ?dlib ?ehrinde olduklar?n? ve herhangi bir sorun ya?amad?klar?n? söyledi. O günden beri arkada?lar?m?zdan haber alam?yoruz." diye konu?tu.

?ki gazetecinin yak?nlar? ile de irtibat kurmad???n? ifade eden Adako?lu, "Tek amaçlar? Türkiye ve dünyay? Suriye'de ya?anan olaylar hakk?nda do?ru bir ?ekilde bilgilendirmek olan arkada?lar?m?z?n hayat?ndan endi?e ediyoruz." dedi. Adako?lu, gazeteci arkada?lar?n?n ak?beti konusunda D??i?leri Bakanl???'n?n giri?imlerde bulundu?unu ve en k?sa zamanda olumlu bir haber almay? ümit ettiklerini ifade etti.

Bas?n toplant?s?na kat?lan Mazlumder ?stanbul ?ubesi Koordinatörü Demet Tezcan da, arkada?lar? için dua ettiklerini ve dönüp yeniden ba?ar?l? haberlere imza atmalar?n? ümit etti?ini belirtti.
Gazeteci Nevzat Çiçek ise, Suriye'de ya?anan olaylar nedeniyle iki gazeteci için endi?elendiklerini aktard?.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri