forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:446. Error 9: Invalid character

Aktif .

ET?KETLER:Nedim ?ener

nedim_sener_cnnturkTutuklu yarg?land??? Oda TV davas?n?n tahliye edilen gazeteci Nedim ?ener ile e?i Vecide ?ener CNN Türk’te kat?ld?klar? programda aç?klamalarda bulundular.


?ener programda ?unlar? söyledi:

Karart?lacak delil nedir bilmiyorum. Delil yok ortada. Gazetecilerin yarg?lanmaktan kaçacak hali yok. Mahkum olmak çok büyük bir problem de?il. Ama insanlara yarg?lama sürecinin ?effaf oldu?unun inand?r?lmas? laz?m. Adil oldu?una ikna edilmesi laz?m. Tuncay Özkan'?n k?z? Nazl?can. Nazl?can ?u an 19 ya??nda. Nazl?can büyümüyor asl?nda, vicdanlardaki yara büyüyor. Balbay'? b?raksan?z kaçacak adam m?d?r?

ARINÇ ARADI

Bülent Ar?nç arad?. Üzüntülerini bildirdi, geçmi? olsun dileklerini sundu. Hep pozitif aç?klamalarda bulunmu?tur. Bülent Ar?nç'?n iyi niyetine gerçekten inanm?? bir insan?m. Bu insan Ba?bakan Yard?mc?s?...

Ahmet Necdet Sezer, K?l?çdaro?lu, Oktay Vural, ?TO Ba?kan? arad?. Ben kendimi özgürlü?üm elimden al?nm?? hissetmedim.

Cezaevindeyken deprem oldu akl?m?za direk çocuklar?m?z geldi. Babalar?n cezas?n? çocuklara çektirmemek laz?m. Gözalt?na al?nd???m zaman ilk akl?ma gelen "Çocu?u okuldan kim alacak" dedim.

Nedim ?ener’in e?i Vecide ?ener de ?unlar? söyledi:

Tutuklama öncesi biz hiç bir arada görünmedik. Ben o zamanlar rahats?zl?k geçirmi?tim. E?ime destek veren herkese çok te?ekkür ederim. Ben e?imin sevgisini ya?am?? oldum. E?imi sevenlerin ilgisiyle sevgisiyle kar??land?m. E?ime tekrar te?ekkür ediyorum.

Çocu?umuzu okula götürmek Nedim'in göreviydi. Araba kullanmaya ara vermi? gibi dü?ündüm, onsan o görüntünün içerisindeydim.

KIZINIZ DEFNE NELER YA?ADI?

"Anne babam terörist mi" diye sordu. Çok sorgulad?. Benden çok daha fazla gazeteleri inceledi. Ben Defne'ye "Babam orada ders verecek" dedim. Ama okula gitti?inde arkada?lar? konu?mu?. "Anne beni kand?rma" dedi, ondan sonra gerçe?i anlatt?m. K?z?m da bana çok destek oldu.

EGEMEN BA?I?'I ANLAYAMIYORUM

Egemen Ba???'?n bak?? aç?s?n? anlayam?yorum. Nedim'i de kast ederek 'onlar terör suçundan içerideler, ba?ka suçlar var' dedi. Birilerinin bunlar? anlatmas? laz?m. Ba?bakan'?n yanl?? bilgilendirildi?ini san?yorum.

Çok ele?tiri ald?m. Kat?ld???n?z ortamlarda neden sadece "Nedim ?ener" ismini zikrediyorsunuz diye.

NED?M ?ENER:

E?LER?M?Z? DE TUTUKLARLAR MI D?YE KORKTUK

Bu komployu bize kuranlar e?lerimizi de tutuklarlar m? diye çok korktum. Kaç kere bunun korkusunu ya?ad?m.

Bizler maa?lar geçinen insanlar?z. Bizler mütevaziyiz. Ama içerideki gazeteciler ne yapacaklar.

Silivri'de her ?ey insanlar? çürütmek ad?na haz?rlanm??.

"ARTIK H?DDETL? KONU?AMIYORUM"

Art?k hiddetli konu?am?yorum. Cezaevindeki duvarlar sesleri öyle yank? yapt?r?yor ki inanamazs?n?z, art?k hiddetli konu?am?yorum ses yank? yapmas?n diye.

Silivri'de insan ait hiç bir ?ey yok.

Cezaevinde çal??anlar aras?nda bu zincirin içinde en yumu?ak olan Adalet Bakanl??? personeli.

Cemaatin bu i?in ne taraf?nda oldu?unu biliyoruz. Cemaatin bu i?teki parma?? çok büyük.

"KIZIMIN ÖDEV?N? ARADILAR"

28 ?ubat sürecinde Merve Kavakç?'n?n evine bile giremediler. Benim k?z?m?n ödevlerini bile arad?lar. Çocu?umun ödevleri aras?nda suç unsuru arand?.

Bizden terörist yaratmaya çal??t?lar.

Ben cemaatin ne yapt???n? biliyorum ve görüyorum.

Kirli ellerini y?kamaya çal??an gazeteciler bana bunu anlatmal?d?r.

Yal?larda oturuyorsun, villalarda oturuyorsun. Gel seni Silivri'de 1 gün ya?atay?m ne yap?yorsun.

O gazetecinin o?lu gelsin öyle bir aramadan geçsin, o zulme katlans?n.

YILDIZ EZ?YET ÇEK?YOR

Müyesser Y?ld?z eziyet çekiyor resmen ve kad?n ü?üyor, ben nas?l sevineyim ç?kt???ma. Ba?ka bir yere ald?r kendini dedim. Kad?n tek ba??na kal?yor.

VEC?DE ?ENER

Bizler hükümlü ailesi de?iliz. Bu insanlar tutuklu hükümlü de?il. Bu hükümet cezaevi yapmay? çok seviyor. Tutuklular?n yerleri ayr? olsun dedim birçok yerde. E?im tahliye oldu ama di?erleri 18 Haziran'? bekleyecek.

KIZIMIN ETE??N? ÇIKARTTIRDILAR

Nedim'i görmeye gitti?imizde k?z?m?n üzerindeki ete?in üzerindeki üç dü?me öttü diye o ete?i ç?kartt?rd?lar. K?z?m kaza??n? beline ba?lad? ve babas?na kavu?mak istedi.

NED?M ?ENER

HERKESTEN ÖZÜR D?L?YORUM

Do?an Yurdakul'un k?z? geliyor. Herkesten özür dileyerek söylüyorum. Aramalar s?ras?nda sutyenini ç?kartt?r?yorlar. Sutyenim yok diye kald?r?yor bluzunu. Silivri kahraman olma yeri de?il, çürüme yeri.

?ki tane bilimsel raporlar var. Ya bu hocalar da Ergenekoncu, ya da o raporlar do?ru gere?inin yap?lmas? laz?m.

Dava dü?se bile kaybedilen y?llar?n hesab? ne olacak. Nas?l Ergenekoncu ilan edildim. Dink'le ilgili kitap yaz?yorum. Sadece benim telefonlar?m dinleniyor. O kadar eminler kim sadece beni dinliyorlar.

Sen hangi komplonun parças?s?n.

ÖZ’LE DE TARTI?TIM

Sorgum s?ras?nda Zekeriya Öz'le de tart??t?m.

?ddialar? ortaya koyan herkes savunmalar? da okusun. Gazeteci önce vicdan sahibi olacak. Mahkeme ba?kan? herkesten fazla duyarl?.

KORKUNÇ B?R TECR?T

Müyesser Y?ld?z tek ba??na koca ko?u?ta ü?üyor. Yapayaln?z ya??yor. Yalvar?yorum cezaevi savc?s? ne yapacaksa yaps?n. Korkunç bir tecrit ya??yor.

 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri