forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:446. Error 9: Invalid character

Aktif .

medya_ve_kadinN?Üsküdar Belediyesi ile Medyasofa Giri?im Grubu’nun i?birli?i ile düzenlenen “S?n?r Tan?mayan Göz Olarak Medya’n?n Üretti?i Kad?n” konulu panel Ba?larba?? Kültür Merkezi’nde gerçekle?tirildi.

Panel öncesi Bakan Fatma ?ahin ve Üsküdar Belediye Ba?kan? Mustafa Kara, aç?l??? dün gerçekle?tirilen “Han?m Sultanlar?n Ebedi Nak??lar?” bezeme ve minyatür sergisini gezip sergi yetkililerinden bilgi ald?lar.

Gazeteci yazar Av. Sibel Eraslan’?n moderatörlü?ünde gerçekle?tirilen panele ise Prof. Dr. Edibe Sözen, Gazeteci yazar Balçiçek ?lter ve ?ngiltere’nin ünlü ?slami kad?n dergisi Emel Magazin’in Genel Yay?n Yönetmeni Sarah Joseph gibi önemli isimler kat?ld?.
Panelin aç?l?? konu?mas?n? yapan Aile ve Sosyal Politikalar Bakan? Fatma ?ahin, "Kad?n? ikincille?tiren, ?iddeti normalle?tiren, cinsel temelli yay?nlardan herkesin rahats?z oldu?u bir dönem ya??yoruz" dedi.

Herkesin birinci s?n?f vatanda? oldu?unu ve hak etti?i yerde olmas? gerekti?ini dü?ünerek çal??malar? gerçekle?tirdiklerini anlatan ?ahin, "Nüfusun yar?s?n? yok sayan, d??layan anlay???n medeni olmad???n? gördük. Birçok alanda oldu?u gibi kad?n meselesi konusunda, kad?n?n ya?am hakk?n? ve insan onurunu korumak için engelleri a?man?n gayreti içinde olduk" dedi.
Hukuk devleti olma, ileri demokrasiye gitme konusunda da sorunlar?n a??laca??n? dile getiren ?ahin, bir taraftan kad?n?n statüsünü yükseltmeye çal???rken, bir taraftan da çocuk haklar?yla ilgili çal??malar? da sürdürdüklerini kaydetti.
Kitle ileti?im araçlar?n?n kamuoyu olu?turma ve bilinçlendirme gibi çok büyük bir gücünün var oldu?unu belirten ?ahin, medyan?n bu gücünün olumluya dönü?türmek gibi bir sorumlulu?un var oldu?unu söyledi.

Aile de?erlerini yok eden yay?nlar durdurulmal?

"Kad?n? ikincille?tiren, ?iddeti normalle?tiren, cinsel temelli yay?nlardan herkesin rahats?z oldu?u bir dönem ya??yoruz" diyen ?ahin, TV izlenme oranlar?n?n e?itim oran? yükseldikçe azald???n? belirtti. ?ahin, sabah yay?nlanan kad?n programlar?n? da ele?tirerek, aile de?erlerini, toplumun sa?l???n? bozan yay?nlar?n durmas? için toplumsal bask?n?n önemli oldu?unu ifade etti.

Reklam ve reyting üzerinden giden bir sistemin durdurulmas?n?n tek yolunun TV kumandas?n? yönetmek oldu?unu belirten ?ahin, "O kumanday? nas?l yönetece?imizi çok iyi ö?renmemiz gerekiyor. E?er dert reklam ve reyting ise bunu bitirecek olan toplumdaki herkestir" dedi.

Baz? TV programlar?ndan ?iddetin ö?renildi?ini, ö?retildi?ini ve daha sonra da uyguland???n? dile getiren ?ahin, "Baz? ?eyleri izleye izleye normalle?tiriyoruz" dedi. Kad?na yönelik ?iddetle mücadeleye ili?kin yasaya at?fta bulunan ?ahin, baz? kesimlerin kad?n?, baz? kesimlerin ailenin öne ç?kar?lmas? gerekti?ini ifade etti?ini ve bu alanda baz? ele?tirilerin de yer ald???n? söyledi.
Muhafazakâr demokrat bir partisinin üyeleri olduklar?n? ve muhafaza etmeleri gereken de?erleri mutlaka koruyacaklar?n? belirten ?ahin, demokrat kimli?iyle de kad?n sorunlar?yla ilgili çözüm iradesini gösterdiklerini anlatt?.
"Güçlü kad?n aileyi zay?flatmaz" diyen ?ahin, güçlü kad?n?n güçlü aile ve güçlü çocuk demek oldu?unu ifade etti. ?ahin konu?mas?n?n sonunda Peygamberimizin Veda Hutbesi’nin ?nsan Haklar? Evrensel Beyannamesi’nden daha güçlü ve daha önemli bir kad?n hakk? söylemi oldu?unu ifade etti.

?efkatin, zarafetin ve güzelli?in sembolü

Fatma ?ahin’in ard?ndan bir konu?ma yapan Üsküdar Belediye Ba?kan? Mustafa Kara ise kad?nlar?n tüm dünyada sevginin, ?efkatin, zarafetin ve güzelli?in sembolü oldu?unu ifade ederek toplumsal hayat?n ?ekillenmesinde önemli bir rol oynad?klar?n? belirtti. Üsküdar’?n kad?n eli de?mi? olmas? sonras? “Valideler ?ehri olarak an?ld???n? söyleyen Mustafa Kara, camilerde, külliyelerde, cami ve sebillerde hetap kad?nlar?n ve Valide Sultanlar?n izi oldu?unu, bu durumun da Üsküdar’?n de?erine de?er katt???n? anlatt?.
Sosyal, kültürel, siyasal ve ekonomik alanlarda kad?nlar?n toplumda çok daha fazla yer ald???n?n alt?n? çizen Üsküdar Belediye Ba?kan? Mustafa Kara, “Bizler, bugün her ne kadar bireysel ve toplumsal buhranlar?n, kitlesel travmalar?n sonucu olarak kad?n olgusu üzerine sorunlar ya?am?? ve hala ya??yorsak da, kad?nlara hak etti?i de?eri veren, ?iirinde, ?ark?s?nda, türküsünde, sevincinde, özleminde bunu dile getiren bir medeniyetin fertleriyiz” dedi.

Medyasofa Grubu Ba?kan? Saniye Öztürk ise yapt??? konu?mada kad?nlar?n, hava, su ve toprakla birlikte hayat?n 4 temel unsurundan biri oldu?unu ifade ederek kad?n?n merhamet ve ?efkat yuvas? özelli?iyle güçlü bir yuva ve temel aile kavram?n?n en önemli unsurunu te?kil etti?ini belirtti. Geli?mi? ve geli?mekte olan ülkelerde kad?nlar?n üretim de?il tüketim unsuru olarak kullan?ld???n? söyleyen Saniye Öztürk, kad?nlar?n bir cinsel tema olmaktan ç?kar?lmas? gerekti?ini ifade etti.

Konu?malar sonras? Üsküdar Belediye Ba?kan? Mustafa Kara ve Medyasofa Grubu Ba?kan? Saniye Öztürk, Aile ve Sosyal Politikalar Bakan? Fatma ?ahin’e bir plaket arma?an ettiler.

Plaket töreninin ard?ndan gerçekle?tirilen panelde ise kad?nlar?n toplumdaki yeri, ya?ad?klar? sorunlar, kad?nlar?n alg?lanmas? ve anla??lmas?, kad?nlar?n cinsel bir obje olarak de?erlendirilmesinin yanl??l???, kad?na kar?? ?iddet kavram? ve medyan?n kad?na yakla??m? kavramlar? alanlar?ndaki uzman konuklar taraf?ndan de?erlendirildi.
Panelin ard?ndan Türk Sanat Müzi?i sanatç?s? Asl?han Erki?i taraf?ndan bir konser verildi.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri