forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:446. Error 9: Invalid character

Aktif .

edibe_sozen_kitapProf. Edibe Sözen’in editörlü?ünde haz?rlanan ve içinde kendi makalesi de bulunan “Hepimiz Globaliz Hepimiz Yereliz” ad?yla sekizinci kitab?n? yay?nland?.

Sosyal Medya analiz ve tespitlerinin yer ald??? kitab?n tan?t?m toplant?s?, 24 ?ubat Cuma günü Sultanahmet K?zlara?as? Medresesi'nde yap?lacak.

Kitap, sosyal medyalar?n toplumun farkl? alanlar?n? nas?l yeniden in?a ederek sosyal hale getirmeye çal??t???n?, sosyal medyalar?n hangi eylemleri, hangi dü?ünce biçimlerini öne ç?kard???n? inceleyen makalelerden olu?uyor.

Sözen, kitab?nda, "Hepimizi globalin emriyle soka?a ç?karan ya da soka??n sesini duymaya ça??ran bir kampanyavari süreç yeknesak 21. yüzy?l? bir ?ekilde hareketlendirdi . Nesneler sosyal medyalar, özneler ise soka?a ç?k?p sesini duyuranlar... Yerelin ve globalin yan yanal??? kimilerine göre bir kültürel zenginlik , kimilerine göre ise dü?ünme s?n?rlar?m zorlayan bir kaotik duru? hali! Her iki hale de tercüman olmaya çal??an Hepimiz Globaliz Hepimiz Yereliz: Gutenbetg Galaksi'den Zuckerberg Galaksi'ye kat?l?mc?lar? farkl? yönleriyle sosyal medyay? enine boyuna inceledi, analiz etti ve yorumlad?..” diyor...

Türkiye Yazarlar Birli?i'nin (TYB) organize etti?i, 24 ?ubat Cuma günü saat 17.00'de K?zlara?as? Medresesinde tan?t?m toplant?s? ve kokteylinde, Prof. Sözen'in “Hepimiz Globaliz hepimiz yereliz” ba?l?kl? bir tan?t?m konu?mas? yapmas? planlan?rken, kitapta makalesi bulunan yazarlar?n da konu?malar? bekleniyor.

Kitapta yer alan makalaler ve yazarlar? ?öyle s?ralan?yor:

Sosyal Medyan?n Arkeolojisi / Edibe Sözen

Yeni Medya-Kamuoyu-Demokrasi/Orhan Gökçe

?nternet Nesli: Sosyal A?lar Yükseliyor, Ele?tirel Dü?ünce Dü?üyor/ Heloise Ruskin

?nternet ve Sosyal Medyan?n Dünyada ve Türkiye'de Kamu Yönetimlerinde Kullan?mlar? / Azime Telli

E?itimde Bir Yeni Yönelim Alan? / A?k?n Asan

Sosyal Medyada "Arap Bahan" / Nur Özkan Erbay

Yeni Dünya Düzeninin Rizomlar?: Araplar ve Sosyal Medya/ Burcu Kaya Erdem

Sosyal Medya ve Sosyal Hareket: Adalet ?çin Manevi Paran?n Bir ?ncelemesi / Aryati Dewi Hadin

Ya?ayan Bir Dijital Platform Olan Sosyal Medyada Etîk / Cüneyd Er

Sosyal Medyan?n Ekonomipoliti?i: (Sosyal) Mü?teri Velinimetimizdir/ Volkan Köse

Gerçek Zamanl? Ekonomi, ?nternet ve Sosyal Medya/ Muhammed L. Ak?c?

Sosyal Medyada 12 Haziran Genel Seçimleri / Ertu?rul Acar

Sosyal Medya ve Sinema: Sinemedya Etkile?imleri / Mustafa Mencütekin

"Biz Be? ?ranl? ?stanbul'day?z, Siz Neredesiniz?": Sosyal Medya ve Diaspora/ Murat ?ri, Gülin Terek Ünal

Yar?n? Bilgilenen Dünya ve Üçüncü Globalle?me/ Akif Emirhan Akyel

1999 y?l?nda Medyatik Haf?za adl? ilk kitab?na imza atan Edibe Sözen daha sonra, Söylem (2000), Kimliklerimiz (2000), Kertenkele Mant??? (2004), ?nsan Haklar? Bir Gündelik Hayat Prati?i (Sözen, Ayten, ?ri) (2006), Türkiye'nin ABD ve AB Denklemi (Gökçe, Demiray, Sözen) (2006), Sosyal Kimlikten Siyasal Kimli?e Geçi?te Kad?n (2008) kitaplar?na imza atm??t?.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri