forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:446. Error 9: Invalid character

SABAH-ATV'YE 3 TEKL?F: K?MLER TEKL?F VERD??

Aktif .

ET?KETLER:Sabah-ATV

atvSabah-ATV'nin sat?? sürecinde TPG, News Corp ve Time Warner Group tekliflerini verdi.

 

Çal?k Holding bünyesindeki Turkuvaz Medya Grubu'nun sahibi oldu?u ATV ve Sabah Gazetesi'nin sat?? süreci ile ilgilenen yat?r?mc?lardan Texas Pasific Group (TPG), Rupert Murdoch'un sahibi oldu?u News Corp ve Time Warner Group tekliflerini sundu.Çal?k Holding bünyesindeki Turkuvaz Medya Grubu'nun sahibi oldu?u ATV ve Sabah'?n sat??? için yat?r?m bankas? Goldman Sachs yetkilendirilmi? ve ilk tekliflerin 18 Ocak'a kadar al?naca?? belirtilmi?, ancak daha sonra bu tarih Ocak ay? sonuna kadar uzat?lm??t?. ATV ve Sabah ile ilgilenen yat?r?mc?lar aras?nda teklif verenlerin d???nda KKR Co ve Alman RTL de yer alm??t?.Sürece yak?n bir kaynak, "TPG, News Corp ve Time Warner tekliflerini verdi. TPG'nin oldukça agresif oldu?unu biliyorum" dedi.

Ayn? kaynak, Çal?k Grubu'nun medya varl?klar? için istedi?i fiyat?n 1 milyar dolar?n üzerinde oldu?unu belirterek, gelen tekliflerin de bu civarda oldu?unu söyledi ve sat?? sürecinin ?ubat ay? içinde tamamlanabilece?ini kaydetti.

1.1 M?LYAR DOLARA ALMI?TI

Aral?k 2007'de Tasarruf Mevduat? Sigorta Fonu'nun sat??a ç?kard??? Sabah-ATV ihalesini 1.1 milyar dolarla Çal?k Grubu'nun ?irketi olan Turkuvaz kazanm?? ve devir Nisan 2008'de gerçekle?mi?ti. Çal?k Holding, Sabah-ATV sat?n almas?n?n finansman? için Nisan 2008'de 750 milyon dolar tutar?nda kredi alm??t?.

Sürece yak?n di?er bir kaynak ise "KKR'?n süreçten çekildi?ini, Time Warner Group'un da teklifini verse de ilgisinin oldukça azald???n? biliyoruz. TPG ve News Corp daha ilgili görünüyor" dedi. Ayn? kaynak, tekliflerin Çal?k'?n beklentilerinin alt?nda kalabilece?ini ve bu durumda sat?? sürecinin ask?ya al?nma olas?l???n?n yüksek oldu?unu söyleyerek ?öyle devam etti:

"ATV ve Sabah için sat?? süreci ba?lat?ld?ktan sonra EBITDA'da (faiz ve vergi öncesi kar) bir yeniden de?erlendirme yap?ld? ve daha önce iki ?irket için 175 milyon lira olarak hesaplanan EBITDA 85 milyon liraya geriledi. Bu da 12 ya da 15 çarpan ile hesaplansa bile gelecek tekliflerin Çal?k Grubu'nu tatmin etmekten uzak kalaca??n? gösteriyor. Murdoch'un teklifinin 1 milyar dolar civar?nda oldu?u belirtiliyor, ancak bu rakam bile Çal?k Grubu'nun beklentisini kar??lamayabilir. Bu ?artlar alt?nda Çal?k Grubu süreci so?utarak, beklemeyi tercih edebilir" dedi.

Sürecin içinde yer alan bir ba?ka kaynak ise üç yat?r?mc?n?n tekliflerini geçen hafta verdi?ini belirterek, "Bugün ya da yar?n bir geri bildirimde bulunulmas?n? bekliyoruz. Teklif verenler k?sa bir liste" dedi.

(NTVMSNBC.COM)

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri