forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:446. Error 9: Invalid character

?NTERNET ABD ?ST?HBARATININ H?ZMET?NDE...

Aktif .

ET?KETLER:ABDl?nternet

internet http

ABD'de internet kullan?c?lar?na ait bilgilerin 'siber güvenlik' ile ilgili durumlarda istihbarat organlar? ve firmalar aras?nda payla??m?n? öngören yasa tasar?s? ilgili kurulda kabul edildi.

ABD’de uzun süredir tart???lan siber güvenlik yasa tasar?s? Temsilciler Meclisi’nin ilgili kurulunca onayland?. Tasar?, dijital ortamdaki kullan?c? bilgilerinin ilgili devlet organlar?yla firmalar aras?nda ‘belli ko?ullara ba?l? olarak’ payla??m?n? öngörüyor.

Siber tehditle mücadelede Amerikan istihbarat organlar?n?n olanaklar?n? artt?raca?? savunulan tasar?, vatanda?lara ait dijital kimlik bilgi ve verilerin baz? hizmet sunucu firmalarla payla??labilmesini ve tehdit olu?turan veri transferlerinin bloke edilebilmesini yasal k?l?yor.

Tasar?ya göre uzun bir listede yer alan ve ço?unu internet servis sa?lay?c? ve ma?azalar?n olu?turdu?u firmalar, Ulusal Güvenlik Ajans?’n?n veritaban?na girip kullan?c? bilgilerini çekebilecek. Ajans siber tehdit olu?turan kullan?c?lardan gelen veri ak???n? da, servis sa?lay?c?ya bildirip bloke edilmesini isteyebilecek.

Tasar? uzun süredir, ki?isel haklara ayk?r? oldu?u gerekçesiyle ele?tiriliyor. Bu yüzden tasar?ya haz?rl?k sürecinde mahremiyet haklar?n? ‘güvence alt?na alan’ yeni hükümler eklendi. Örne?in istihbarat ajans?n?n firmalardan isteyebilece?i ‘durumlar’ k?s?tland?. Ancak hala pek çok siber hukuk uzman?, firmalarla istihbarat organlar? aras?nda bu serbest bilgi payla??m?n?n kolayl?kla suiistimal edilebilece?i, firmalar?n kendi ticari ç?karlar? için bu bilgileri kullanabilece?i, devlet organlar?n?n da abone bilgilerini firmalardan toplayarak yasad??? olarak gizli takip yapabilece?i iddias?nda.

 Öte yandan baz? uzmanlar da firmalara aç?lan bu gizli veri a??n?n, özel hacker sald?r?lar?na da kap? açt??? kan?s?nda. Firmalar?n kolayca girebilece?i veri tabanlar?na, onlar üzerinden hacker’lar?n da eri?ebilece?i iddia ediliyor.

Siber tehdit yasas?, son y?llarda büyük ABD’li firmalar?n a?lar?na yönelik siber sald?r?lar?n artmas? üzerine haz?rland?. Bu firmalar aras?nda bankalar, silah ve ilaç firmalar?, e-ticaret siteleri ve arama motorlar? ba?ta geliyor.

NTVMSNBC.COM

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri