forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:446. Error 9: Invalid character

MAHKEME KARACAN GRUBU'NUN M?LL?YET VE VATAN'DAK? HACZ?N? KALDIRDI

Aktif .

karacan_demirorenDemirören Grubu taraf?ndan, DK Gazetecilik Yay?nc?l?k bünyesindeki Milliyet ve Vatan markalar?na getirilen tüm haciz i?lemleri mahkeme taraf?ndan iptal edildi.

 

Demirören Grubu, 21 Nisan 2011 tarihinde kurulan DK Gazetecilik Yay?nc?l?k’?, yönetim kurulu karar? olmadan, para koymak suretiyle borçland?rd? ve ard?ndan da tebligat? holdingin merkezine yapt?rd?; itiraz süresinin geçirtilmesi suretiyle de borcu kesinle?tirdi. Borçlu ?irket itiraz hakk?n? kullanmad??? için de ?irketin en de?erli varl??? olan Milliyet ve Vatan markalar?na haciz konulmas?n? sa?lad?…

 

Ancak Karacan Grubu, ?stanbul 10. ?cra Hukuk Mahkemesi’ne bu haks?z haczin kald?r?lmas? yönünde itiraz hakk?n? kulland?. Mahkeme Karacan Grubu’nun itiraz?n? hakl? budu ve 12. ?cra Müdürlü?ü taraf?ndan Milliyet ve Vatan markalar? üzerindeki haciz i?lemlerini iptal etti.

 

Mahkemenin haciz i?lemlerini iptal etmesinin paralel olarak  Karacan Grubu, DK Gazetecilik Yay?nc?l?k A.?.’ye olan sermaye taahhüdünü yerine getirmek üzere tevdi mahalli tayin edilmesi için ?stanbul 21. Sulh Hukuk Mahkemesi’ne ba?vuruda bulundu.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri