forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:446. Error 9: Invalid character

Aktif .

mujdat_gezenStar TV'de sarf etti?i sözler ile kendisine ait internet sitesinde yazd??? yaz?da, AK Parti'ye oy verenleri aptall?kla suçlayan Müjdat Gezen hakk?nda aç?lan davay? kaybetti. Ba?bakan Erdo?an, 10 bin lira manevi tazminat kazand?.

Ankara 20. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen davan?n karar duru?mas?na, Yarg?ç Adem Albayrak, davay? k?smen kabul ederek, Gezen'in, Ba?bakan Recep Tayyip Erdo?an'a yasal faiziyle birlikte 10 bin lira manevi tazminat ödemesine karar verdi.

Yarg?ç Albayrak, Gezen'in açt??? kar?? davan?n ise reddini kararla?t?rd?.

Davan?n dilekçesinde, Müjdat Gezen'in, 1 ?ubat 2011 tarihinde, Star TV televizyon kanal?nda kat?ld??? ''Arena'' program?nda ve daha sonra 3 ?ubat 2011 tarihinde, kendisine ait olan internet sitesinde yay?mlad??? ''Korkmam ve Susmam'' ba?l?kl? yaz?s?nda, bir tak?m görü?lerini dile getirdi?i aktar?lm??t?.

Dilekçede, ''Gezen, bu aç?klamalar?nda ve yer verdi?i k?sa an?s?ndan da anla??laca?? üzere; 1982 Anayasas?'n?n oylamas?ndan ç?kan sonucu temel almak suretiyle Türk halk?n?n aptall?k oran?n?n yüzde 92 civar?nda oldu?u biçiminde Aziz Nesin taraf?ndan yap?lan bir de?erlendirmeden hareketle sözü AK Parti'nin ald??? oy oran?na getirmi?, AK Parti'nin oy oran?n?n anketlerde yüzde 50 oran?nda ç?kt???n?, fakat Aziz Nesin kriterlerine göre yüzde 60 olmas? gerekti?ini ifade etmi?tir'' denilmi?ti.

''Gezen'in, oy verme oran? kadar aptal seçmen oldu?u anlam?na gelecek bu de?erlendirme ile aç?kça AK Parti'ye oy verenleri 'aptal' olmakla itham etti?i'' öne sürülen dilekçede, ''Dava konusu ifadelerle, AK Parti'ye oy vermi? biri olarak, ba?ta Ba?bakan Erdo?an olmak üzere, AK Parti yönetim kadrolar?n?n hedef al?nd???'' savunulmu?tu.

Müjdat Gezen'in söz ve de?erlendirmelerinin, bir dü?ünce aç?klamas? ve ele?tiri olarak dü?ünülmesinin olanaks?z oldu?u iddia edilen dilekçede, Gezen'den, yasal faiziyle birlikte 50 bin lira manevi tazminat talep edilmi?ti.

??TE O PROGRAMIN GÖRÜNTÜLER?

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri