forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:446. Error 9: Invalid character

KARACAN GRUBU'NUN M?LL?YET VE VATAN'DAK? H?SSELER?NE HAC?Z KONDU

Aktif .

milliyet_vatanMilliyet ve Vatan gazetelerini Ayd?n Do?an’dan devralan Demirören ile Karacan Aileleri aras?ndaki hukuki anla?mazl?k sürerken,  sürpriz bir geli?me ya?and?.

Haberhakk?.com'un haberine göre, Ali Karacan’?n ödenmeyen  bir banka borcu nedeniyle Milliyet ve Vatan’daki hissesine haciz i?lemi uyguland?. 533 bin 883 TL’lik alaca?? devralan RCT Varl?k Yönetimi A.?., ?cra ?flas Kanunu’nun 94?ncü maddesine göre, Ali Karacan’?n iki gazetedeki hisselerine haciz i?lemi uygulatt?.

?stanbul 14. ?cra Müdürlü?ü’ne ba?vuran RCT Varl?k Yönetimi A.?. avukatlar?, uzun süredir ödenmeyen borca kar??l?k kaydi haciz istedi. Borçlu Ali Karacan’?n üzerinde görünen menkul ve gayrimenkulleri ara?t?ran ?irket temsilcisi, Milliyet ve Vatan gazetesinde Ali Karacan’a ait yüzde 1 dolay?nda bir hisse bulundu?unu belgeledi. Talep üzerine ?cra Müdürlü?ü, haciz karar? ald?. Bu karar bir yaz?yla DK Gazetecilik Yay?nc?l?k A.?’ye tebli? edildi.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri