forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:446. Error 9: Invalid character

Aktif .

gazeteci_kameraNATO, BBC muhabiri Ahmed Omid Khpolwak'?n bir Amerikan askeri taraf?ndan “yanl??l?kla” vuruldu?u aç?klad?.

Afganistan'daki NATO kuvvetlerinden yap?lan aç?klamada BBC Dünya Servisi için çal??an 25 ya??ndaki Afgan gazeteci Ahmed Omid Khpolwak'?n ölümünden kendilerinin sorumlu oldu?u bildirildi.

Aç?klamada Omid'?n NATO birli?inde görev alan bir Amerikan askeri taraf?ndan “yanl??l?kla” vuruldu?u belirtildi.
Toplam yirmi ki?inin hayat?n? kaybetti?i olay ard?ndan yap?lan ilk aç?klamada sald?r?y? Taliban'?n gerçekle?tirdi?i aç?klanm??t?.

NATO kuvvetlerinin olayla ilgili yapt??? inceleme sonucunda bugün yapt??? aç?klamada ise Omid'?n "kazara" öldürüldü?ü belirtildi.

Ahmed Omid hayat?n? kaybetmeden hemen önce karde?ine yollad??? mesajlarda "Saklan?yorum. Ölüm geldi" ve "Benim için dua edin. Ölmek üzereyim" demi?ti.

25 ya??ndaki Omid'in vücudundan 11 kur?un ç?kt??? belirtilmi?ti.

Bas?n kart? bomba san?ld?

NATO birliklerinin inceleme raporunda olay?n, Afganistan'?n güneyindeki Uruzgan vilayetinde kendilerine düzenlenen sald?r?ya kar??l?k veren NATO birliklerinin Khpolwak'?n bulundu?u ofise girdi?i zaman ya?and??? belirtildi.
Bu s?rada banyoya s???nm?? olan Khpolwak'?n NATO askerlerine elindeki bir cisimle yakla?t??? s?rada öldürüldü?ü aç?kland?.

Askerlerin bomba düzene?i oldu?unu sand?klar? Khpolwak'?n elindeki cismin bas?n kart? oldu?u belirtildi.
NATO birlikler, BBC için çal??an gazetecinin "dramatik" ölümü sebebiyle ailesine ba?sa?l??? diledi?i, ancak askerlerin yanl?? bir uygulamada bulunmam?? olduklar?n?n anla??ld???n?n belirtildi.
"Trajedi"25 ya??ndaki Ahmed Omid, son üç y?ld?r BBC Pe?tuca servisine düzenli olarak haber geçiyordu.
Omid'in ayr?ca yerel bir radyo istasyonu ile yerel bir haber ajans? için de çal??t??? bildirildi.
Omid'in ölümü ard?ndan BBC taraf?ndan yap?lan aç?klamada genç gazeteci ''çok de?er verilen bir çal??ma arkada??'' olarak nitelenmi? ve Omid'in özlemle an?laca??n? vurgulanm??t?.
NATO birliklerinden bugün yap?lan aç?klama ard?ndan BBC Dünya Servisi Genel Müdürü Peter Horrocks, ''Omid'in ölümü ailesi ve arkada?lar? için bir trajedi oldu" dedi.
Horrocks, Omid'in kayb?n?n dünyan?n dört bir yan?ndan hayati haberler sunmak için u?ra?an gazetecilerin yüz yüze kald?klar? tehlikeleri bir kez daha ortaya koydu?unu belirtti.
Peter Horrocks ayr?ca tehlikeli noktalarda çal??an gazetecilerin buralarda ya?ananlar? tüm dünyaya anlatabilmeleri için kendilerine en iyi güvenlik önlemlerinin sa?lanmas? gerekti?ini ekledi.

BBC Türkçe

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri