forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:446. Error 9: Invalid character

Aktif .

berivanBaz? medya organlar?nda yer alan 'Berivan' adl? belgesel filmin Cannes Film Festivali'nde Türkiye'yi temsil edece?ine ili?kin haberlere Kültür ve Turizm Bakanl??? kar?? ç?kt?.

Bakanl?ktan yap?lan yaz?l? aç?klamada, bugün bas?n yay?n organlar?nda yer alan ''Berivan'' adl? belgesel filmin Cannes Film Festivali'nde Türkiye'yi temsilen gösterime girdi?i yönünde haberler yer ald??? hat?rlat?ld?.

Yap?mc?l???n?, Yap?m 13 Sinema ve TV ?irketinin, yönetmenli?ini ise Ayd?n Orak'?n yapt??? ''Destanedeki Serh?ldane: Berivan (Bir Ba?kald?r? Destan?: Berivan'' adl? eserin ''Sinema Filmlerinin De?erlendirilmesi ve S?n?fland?r?lmas?na ?li?kin Usul ve Esaslar Hakk?nda Yönetmelik'' gere?i 24 Mart'ta incelenerek ''De?erlendirme ve S?n?fland?rma Kuruluna sevk edildi?i belirtilen aç?klamada, ?unlar kaydedildi:

''Sektör temsilcileri, üniversite ö?retim üyeleri ve Bakanl?k yetkililerinden olu?an 'De?erlendirme ve S?n?fland?rma Kurulunun, eser hakk?ndaki 1 Nisan tarihli oy birli?iyle al?nan karar?, 'Kamu düzenini olumsuz yönde etkileme amaçl? tarihi olaylar? çarp?tan, toplumda kin, nefret ve dü?manl??? körükleyen, Türk milletinin birlik ve beraberli?ini bozucu, PKK propagandas? yapan unsurlar içermesi nedeniyle ticari dola??ma ve gösterime sunulmas? oy birli?i ile uygun bulunmam??t?r' ?eklindedir.

Bu karar sonucunda filmin ticari dola??ma girmesine izin verilmemi?tir. Filmin festivallerde gösterilmesine yönelik olarak ad? geçen kurulun herhangi bir karar almas? uluslararas? sözle?meler gere?i mümkün de?ildir.''

Aç?klamada, ad? geçen filmin Cannes Film Festivali'nde Türkiye'yi resmi olarak temsil etmesinin de söz konusu olmad??? vurguland?.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri