forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:446. Error 9: Invalid character

HALK ??KE ?DD?ALARINA ?NANIYOR MU?

Aktif .

ET?KETLER:?ike Operasyonu

futbol_para22-25 Temmuz tarihlerinde gerçekle?tirilen ankete göre, halk?n yüzde 76's? iddialar?n do?ru olabilece?ine inan?yor.

 

DORinsight Ara?t?rma, 1.2 milyon kay?tl? üyesi bulunan Napolyon.com'un veritaban?nda bulunan taraftarlara ?ike iddialar?yla ilgili görü?lerini sordu.

Ankete cevap veren Fenerbahçe taraftarlar? aras?nda ?ike olaylar?n?n gerçekli?ine inananlar?n oran?n?n, yüzde 49 ile di?er tak?m taraftarlar?na göre oldukça dü?ük düzeyde oldu?u gözlendi. Ara?t?rma, ?ike söylentilerinden sonra halk?n yüzde 45'inin; Fenerbahçe taraftarlar?n?n ise %24'ünün Aziz Y?ld?r?m'a olan güveninin azald???n? ortaya koydu.

Ara?t?rmaya 81 ilden, %50'si kad?n olmak üzere 2 bin 800 ki?i kat?ld?. Kat?lanlar?n 721'i futbolla çok ilgilendi?ini, 1.092 ki?i ilgilendi?ini, 696 ki?i pek ilgilenmedi?ini ve 291 ki?i ise hiç ilgilenmedi?ini belirtti.

Ara?t?rmaya 81 ilden, %50'si kad?n olmak üzere 2 bin 800 ki?i kat?ld?. Kat?lanlar?n 721'i futbolla çok ilgilendi?ini, 1.092 ki?i ilgilendi?ini, 696 ki?i pek ilgilenmedi?ini ve 291 ki?i ise hiç ilgilenmedi?ini belirtti.

Ara?t?rmaya göre:

-?ike söylentileri taraftarlar?n%61'inin tak?m?na olan inanc?n? sarsm?yor. ?ike yapt?klar? kan?tlan?rsa, %79 oran?nda taraftar tak?m de?i?tirmeyi dü?ünüyor.Halk?n %63'ü, kulüplerde ?ike skandal?na kar??an belirli isimler yüzünden cezay? tüm kulübün çekmesini do?ru bulmuyor.

-Fenerbahçe taraftarlar?n?n %46's? "ki?ilerin hatalar? tak?mlara mal edilemez" derken; di?er tak?m taraftarlar? ve tak?m tutmayanlar ise "suçu olan herkes cezas? neyse çekmeli" diyor.

-Halk?n %71'i ya?anan ?ike skandal?n?n futbolun kalitesini dü?ürdü?üne, %74'ü de d?? bas?ndaki yank?lar?n Türk Futbolu'na zarar verdi?ine inan?yor.%45 oran?nda taraftar liglerin ertelenmesi gerekti?ini dü?ünüyor.

-Halk?n %64'ü ?ike söylentilerinde ad? geçen tak?mlar?n küme dü?meyecekleri yönünde görü? bildiriyor.

-Tak?mlar?n bir alt lige dü?ürülmesi durumunda ise bir daha kimsenin ?ike yapmayaca??, daha temiz bir lig olaca?? fakat liglerin hiç bir tad?n?n kalmayaca?? dü?ünülüyor.

-Halk?n ço?unlu?u, tak?mlar?n bir alt lige dü?ürülmesi durumunda en büyük zarar?; küme dü?en kulüplerin, maç yay?n? yapan kurulu?un ve sponsor firmalar?n görece?ine inan?yor.

-Taraftarlar tak?mlar?na ait lisanl? ürün sat?n al?mlar?nda bir de?i?iklik olmayaca??n? söylüyor. Fenerbahçe taraftarlar? ise daha fazla lisansl? ürün sat?n alaca??n? di?er taraftarlara göre daha fazla vurguluyor.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri