forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:446. Error 9: Invalid character

L?DERLER?N BASIN BAYRAMI MESAJLARI...

Aktif .

ET?KETLER:Bas?n Bayram?

basin_kartiBas?nda sansürün kald?r?l???n?n 103’üncü y?ldönümü nedeniyle Cumhurba?kan? Abdullah Gül, Ba?bakan Tayyip Erdo?an ve CHP Genel Ba?kan? Kemal K?l?çdaro?lu birer mesaj yay?mlad?.

Ba?bakanl?k Bas?n Merkezi’nden yap?lan aç?klamaya göre Ba?bakan Erdo?an, “Bas?n Bayram?’’ dolay?s?yla yay?mlad??? mesaj?nda geli?mi? demokrasilerde ifade, haber alma ve ele?tirme özgürlü?ünün yan? s?ra, özgür, tarafs?z, sorumlu ve sa?duyulu bas?n organlar?n?n varl???n?n da hayati bir önem ta??d???n? bildirdi. Demokrasinin tehdit alt?nda oldu?u, vesayetin hüküm sürdü?ü bir ortamda, bas?n özgürlü?ünden, ifade hürriyetinden ve sa?l?kl? bir medya i?leyi?inden bahsetmenin mümkün olamayaca??na i?aret eden Erdo?an, ?unlar? kaydetti:

“Geçmi? y?llarda ifade özgürlü?üne uygulanan tehdit ve bask?lar?n ceremesini ya?am?? biri olarak, ifade etmek isterim ki, hiçbir bas?n mensubunun mesleki faaliyetleri dolay?s?yla bask? görmesine, bu bask?lar yoluyla bas?n özgürlü?ünün tehdit edilmesine müsaade etmeyiz.”

Hükümet olarak, bugüne kadar bu anlay??la hareket ettiklerini belirten Ba?bakan Erdo?an, “?nan?yorum ki, Türkiye’de demokratikle?me yolunda, hak ve özgürlüklerde ilerleme sa?land?kça, medyam?z daha da özgürle?ecek ve toplumumuzun ?effafla?mas? yolunda çok daha büyük mesafeler kat edilecektir. Medya yöneticilerimiz ve çal??anlar?m?z da bas?n yay?n meslek ilkeleri ve etik de?erler do?rultusunda yay?n yapmak, ki?ilik haklar?na, özel ya?ama sayg? göstermek suretiyle, demokrasimizin geli?mesine katk?da bulunacaklard?r’’ dedi.

'SANSÜR HEP?M?Z?N SORUNU OLSUN'

CHP Lideri K?l?çdaro?lu bas?nda sansürün kald?r?l???n 103’üncü y?l? nedeniyle yay?nlad??? mesaj?nda ?u ifadelere yer verdi:

“Sansür hepimizin sorunu olsun ki gazetecilik yapt???, ileti?im özgürlü?ünü savundu?u için cezaevine at?lan, yazmay? dü?ündü?ü kitab?n?n bilgisayar kayd?na bile el konulan, milletvekili seçildi?i halde yemin etmesine izin verilmeyen gazeteci ay?b?ndan kurtulal?m.’’

'BASIN SORUMLU HAREKET ETMEL?'

Cumhurba?kan? Abdullah Gül, dü?üncelerin, görü?lerin ve haberlerin kamuoyuna ula?t?r?lmas?n?n demokrasinin sa?l?kl? ?ekilde i?lemesi aç?s?ndan elzem oldu?unu, bununla birlikte bas?n?n da sorumluluklar?n?n bilinciyle hareket etmesi gerekti?ini belirtti.

Gül, mesaj?nda, “Bas?n özgürlü?ü ve ifade hürriyeti konusundaki baz? s?k?nt?lar?n da bu süreç içerisinde çözüme kavu?aca?? kanaatindeyim” ifadelerine yer verdi.

'ÇA?DA? DÜNYAYA YARA?IR KONUMDAYIZ'

Ba?bakan Yard?mc?s? Bülent Ar?nç da Bas?n Bayram? dolay?s?yla yay?mlad??? mesajda, “Yapt???m?z yasal düzenlemelerle medyaya yönelik di?er çal??malar, demokrasimizin i?lerlik kazanmas?n?, ifade özgürlü?ü ve haber alma hakk?n?n lay?k?yla kullan?lmas?n? temin etmeye yöneliktir. Bugün gelinen noktada bas?n özgürlü?ü ve bunun sonucu olarak aç?k toplum olma bak?m?ndan ça?da? dünyayla yar???r konumda bulunmaktay?z’’ dedi.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri