forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:446. Error 9: Invalid character

Aktif .

fethullah_gulenErgenekon'da tutuklu gazeteci Ahmet ??k'?n bas?lmam?? kitab? '?mam?n Ordusu'yla ilgili ba?layan tart??maya Fethullah Gülen de kat?ld?.

Gülen, avukat? arac?l???yla yapt??? aç?klamada ?u de?erlendirmelerde bulundu: "Bugüne de?in aleyhimde birçok yay?n yap?ld? ve onlarca kitap yay?nland?. Ancak bas?lmam?? bir kitab? engellemek gibi bir gayretim hiç olmad?. Sadece ki?ilik haklar?ma sald?r?lar, ?ahs?ma mesnetsiz suçlamalar ve iftiralar kar??s?nda bir vatanda? olarak hukuk çerçevesinde hakk?m? arad?m. Hukuka ayk?r? oldu?u tespit edilmi? ve hakk?nda tazminat karar? verilmi? kitaplar bile tekrar bas?l?p sat?lmaktad?r.

Bilhassa 28 ?ubat sürecinde aleyhimde, psikolojik harekât mahsulü neredeyse hepsi birbirinin kopyas? ?smarlama pek çok kitap piyasaya sürüldü. Bu kitaplardaki iddialar Yarg?tay'?n da oy birli?iyle tasdik etti?i beraatim ile neticelenen mahkemede ileri sürülen iddialardan farkl? de?ildi. Hatta bu kitaplar dava dosyas?na da eklenmi? ve içerikleri iddianameye konulmu?tu. Ayr?ca bu kitaplarda yer alan iddialar?n k?ymeti harbiyesi kamuoyuna da malumdur.

?leti?im ça??nda her türlü yay?n?n internet gibi vas?talarla rahatça yap?labildi?i bir zamanda herhangi bir yay?n?n muhatap okuyucuya ula?madan engellenmesinin mümkün olmad??? aç?kt?r. Böylesi te?ebbüslerin yasaklanmak istenen yay?na alakay? art?raca?? da ortadad?r. Bahsi geçen kitapla ve yazar?yla alakal? ?ahsen herhangi bir ?ikâyetim ve dava talebim olmam??t?r.

Konu tamamen Türk Yarg?s?n?n meselesi olup adli makamlar?n bahis mevzuu kitap hakk?nda hangi gerekçeyle ve delillerle soru?turma ba?latt?klar?n? da bilmiyorum. Tamamen ba??ms?z yarg?ya ait bir konuda da lehte veya aleyhte de?erlendirmede bulunmam tabii ki söz konusu olamaz. Elbette dü?ünce, ifade ve bas?n özgürlü?ü demokrasinin vazgeçilmez esaslar?ndand?r. Fakat herhangi bir özgürlü?ün kamu düzeni aleyhinde veya ki?ilik haklar?na sald?r? ve masum insanlar? karalama maksatl? olarak kullan?lamayaca?? da yine demokrasinin ve insan haklar?n?n en temel düsturlar?ndand?r."

Aç?klamada ayr?ca, Gülen'in avukat? Orhan Erdemli, son günlerde ?stanbul Cumhuriyet Ba?savc?l???'n?n baz? i?lemleri nedeniyle müvekkili Fethullah Gülen'e yönelik yarg?s?z infaz mahiyetinde haks?z yay?nlar yap?ld???n? kaydetti.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri