forkredit.com | | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:446. Error 9: Invalid character

AVRUPA GAZETEC?LER B?RL???'NDEN ET?K GAZETEC?L?K KAMPANYASI

Aktif .

Avrupa Gazeteciler Federasyonu, ekonomik krizin etkisiyle gazetecili?in tehdit alt?nda oldu?unu belirterek, etik gazetecili?e ba?l?l???n canland?r?lmas?na ynelik bir kampanya a?r?s?nda bulundu.

ANKA- Federasyon, gazetecili?in rolnn glendirilmesinin o?ulculu?un temel ta?? oldu?unu, gazetecilerin yapacaklar? eylemlerle de?i?imin ncs olaca??n? vurgulad?.
Medyan?n iinde bulundu?u sorunlar ve bu sorunlara ynelik zm nerileri Avrupa Gazeteciler Federasyonunun Bulgaristan?n Varna kentindeki toplant?s?nda tart???ld?. Toplant?ya Trkiye Gazeteciler Sendikas? da kat?ld?. Toplant? sonunda "De?i?imin ncs Gazetecilik" ba?l?kl? bildirge yay?mland?.
ET?K GAZETEC?L?K G?R???M?
Teknolojinin geli?imiyle geleneksel medyan?n giderek zay?flad???na dikkat ekilen bildirgede, ekonomik krizin de etkisiyle gerilemenin arp?c? bir biimde h?zland??? vurguland?. Bildirgede medyada o?ulculu?un teminat alt?nda tutulabilece?inin garantisinin olmad???, kamusal radyo-televizyonlar?n da siyasi bask? alt?nda oldu?u belirtilirken, "Etik Gazetecilik Giri?imi" erevesinde medyada kamu yarar? de?erleri ve etik gazetecili?e ba?l?l???n yeniden canland?r?lmas?na ynelik Avrupa ap?nda bir kampanya a?r?s?nda bulunuldu. Kampanyan?n ilkeleri ?yle belirlendi:
"Sansr ve otosansr kabul edilemez. Gazetecilerin zgr al??malar?na olanak sa?layacak yasal, dzenleyici ko?ullar?n olu?turulmamas? durumunda demokrasi i?levini yerine getiremez.
Tm gazetecilerin fikri haklar?n?n ve profesyonel statlerinin koruyucu dzenlemelerle desteklendi?i uygun al??ma ko?ullar?na sahip olmas?, nitelikli gazetecili?in gvencesidir.
Gazetecilerin mesleki e?itimine ve yeti?mesine daha fazla nem verilmelidir.
Medya dallar?n?n birbirine giderek daha fazla benzemesi bas?n konseyi ve radyo televizyon yay?nc?l??? konseyleri, farkl? biimlerdeki i dzenleme, ortak dzenlemeler gibi yeni ynetim modelleri gerektirmektedir.
Enformasyon dnyas?ndaki de?i?im gazeteciler ve sendikalar?n tek ba?lar?na stesinden gelemeyecekleri yenilikler getirmektedir. Medyan?n rolnn glendirilmesi iin medya sahipleri, a?k toplum gruplar? ve siyasetiler de dahil yeni ittifaklar olu?turulmal?d?r."
"DE????M?N NCS GAZETEC?LER OLACAK"
Bildirgede gazetecili?in rolnn glendirilmesinin, Avrupan?n demokratik hayat?nda o?ulculu?un temel ta?? oldu?u vurgulanarak gazetecilerin yapacaklar? eylemlerle de?i?imin ncs olaca?? belirtildi. Federasyonun planlad??? eylemler ?yle anlat?ld?:
"Medya sektrndeki geli?melerin incelenmesine olanak sa?lanmas? iin Avrupa dzeyindeki siyasetin de?i?mesi ynnde kampanya yrtmek, yeni giri?imleri te?vik etmek ve medyadaki krizin do?urdu?u belirsizlik ortam?nda AB lkelerinin yol bulmalar?na yard?mc? olmak zere, bas?n sendikalar?n?n da kat?l?m?yla AB bnyesinde bir "medya grev gc olu?turmak.
Hkmetlerle diyalog altyap?s?n?n iyile?tirilmesi olanaklar?n? medya sahipleri ve di?er taraflarla birlikte ara?t?rmak.
Medyaya acil destek kapsam?nda yap?lacak nerileri desteklerken temel etik ilkelerine, sosyal haklara sayg? erevesinde gerekle?mesinde ?srarc? olmak.
Avrupadaki bas?n endstrisindeki de?i?imi izlemek ve geli?meleri haberle?tirmek,
Maliyet azaltma stratejilerine kar?? direni?lerde gazetecilere destek olmak, sendikalar?n geli?imini ve yay?lmas?n? te?vik etmek,
Avrupada medyan?n geli?tirilmesi amal? yeni giri?imlerin olgunla?t?r?lmas? amac?yla 2009da medya krizi zerine Avrupa ap?nda bir konferans dzenlemek."

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri