forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:446. Error 9: Invalid character

AHMET ?IK'IN TASLAK HAL?NDEK? K?TABINA YAYIN YASA?I KONDU... RAD?KAL'DE ARAMA YAPILDI...

Aktif .

ahmet_sikOdatv soru?turmas? kapsam?nda tutuklanan yazar Ahmet ??k'?n yay?mlanmam?? '?mam?n Ordusu' adl? kitab?n tasla?? için polis Radikal gazetesine gitti. 12. A??r Ceza Mahkemesi de kitaba yay?n yasa?? koydu.

Ergenekon soru?turmas? kapsam?nda tutuklanan gazeteci Ahmet ??k'?n bas?m a?amas?nda oldu?u belirtilen kitab?n?n tüm nüshalar?n?n toplanmas? yönünde mahkeme karar? al?nd??? kaydedildi. Kitab? basma haz?rl???ndaki yay?n evinde yap?lan aramalara paralel, polis ekiplerinin burada oldu?u belirtilen kitap nüshas? için Radikal gazetesine gitti?i ö?renildi.

Ergenekon soru?turmas? kapsam?nda tutuklanan ??k'?n söz konusu kitab? için savc? Zekeriya Öz'ün talebi üzerine nöbetçi ?stanbul 12. A??r Ceza Mahkemesi'nden kitab?n tüm nüshalar?n?n toplat?lmas? karar? ç?kar?ld??? ö?renildi. Savc?n?n talebinde kitab?n Ergenekon terör örgütünün faaliyetleri kapsam?nda yaz?ld??? ve örgütün propagandas? yap?ld??? belirtildi.

Kararda da kitab?n Ergenekon terör örgütü kapsam?nda adil yarg?lamay? etkileme ve terör örgütü propagandas? yapmay? amaçlad??? ifade dildi.

ERTU?RUL MAV?O?LU'NUN B?LG?SAYARINDAN KOPYA ALINDI

Polisin Radikal gazetesindeki baz? bilgisayarlarda yapt??? incelemelerde de Ertu?rul Mavio?lu'nun bilgisayar?ndan bir kopya ald?.

?taki Yay?nevinden Radikal'e kadar uzanan aramada polisin '001 kitap son' adl? dosyan?n pe?inde oldu?u belirtildi. '?mam?n Ordusu' adl? kitab?n bir kayd? oldu?u dü?ünülen bir dosyay? kopyalad?.

MAV?O?LU: ''FIRSAT BULUP OKUYAMADIM AMA ?U AN ÇOK P??MANIM OKUMADI?IMA''

Gazeteci Ertu?rul Mavio?lu, ''Ergenekon'' soru?turmas? kapsam?nda polisin Ahmet ??k'?n gönderdi?i kitap tasla??na el koydu?unu bildirdi.

Mavio?lu, Anadolu Ajans? muhabirine yapt??? aç?klamada, Ahmet ??k'?n kitap tasla??na el konulmas? yönünde ?stanbul 12. A??r Ceza Mahkemesinin karar? oldu?unu hat?rlatarak, kitap tasla??n?n polise teslim edilmemesinin ''terör örgütüne yard?m ve yatakl?k'' suçu kapsam?nda de?erlendirilece?inin kendisine bildirildi?ini söyledi.

Bu karar uyar?nca ??k'?n gönderdi?i kitap tasla??n?n aranmas? amac?yla çal??t??? Radikal gazetesine gelen polislerin ?u anda bilgisayardan tasla??n ç?kt?lar?n?n ald???n?, daha sonra kayd? sileceklerini belirten Mavio?lu, ''Ahmet ??k, 18 Aral?k 2010'da ''00kitap son'' koduyla kitap tasla??n? bana göndermi?ti. Aç?kça söyleyeyim, f?rsat bulup okuyamad?m. Sadece bir göz gezdirdim ama ?u an çok pi?man?m okumad???ma. Ancak gök kubbe alt?nda hiçbir ?ey gizli kalmayacakt?r'' dedi.

Mavio?lu, polisin, kendisinin d???nda ayr?ca Ahmet ??k'?n e?i Yonca ??k ile avukat Fikret ?lkiz'i de arayarak, onlarda bulunan nüshalar?n da teslim al?naca?? yönünde tebligatta bulundu?unu söyledi.

F?KRET ?LK?Z'DEN DE KOPYA ALINDI

Gazeteci Ertu?rul Mavio?lu'ndan sonra Ahmet ??k'?n avukat? Fikret ?lkiz'in de elindeki kopyalar? polise teslim etti?i belirtildi.

?thaki Yay?nevi Editörü Ahmet Öz, aramaya ili?kin ?unlar? söyledi:

''Savc?l?k karar?yla dün gece arama yap?lm??t?. Bugün ?stanbul 12. a??r Ceza Mahkemesinin karar?yla geldiler. Dün gece söz konusu kitab?n dijital ortamdaki kayd? polislerce silinmi?ti. Bugün de bilgisayar?n harddiskine el koydular. Kitab?n dijital kopyas?n? bulundurmak yasak, mesele bu. Harddiskin içerisinde ba?ka çevirilerimizde vard?. ??imiz fiili olarak durmu? durumda. Harddiski geri vereceklerini söylediler.''

MAHKEME K?TABIN TÜM NÜSHALARINA EL KONULMASINA KARAR VERD?

Mahkemenin karar?nda ?öyle denildi:

''(?mam?n Ordusu) isimli döküman ve tüm nüshalar?na içerik olarak ayn? mahiyetteki evrak ve tüm nüshalar?na ?stanbul Emniyet Müdürlü?ünün 17 Mart 2011 tarihli yaz?s? ekinde sunulan 16 Mart 2011 tarihli 49 sayfal?k rapor içeri?inde belirtilen evrak ve tüm nüshalar?na CMK 121, 122, 123/2, 124, 127 uyar?nca el konulmas?na karar verildi''

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri