forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:446. Error 9: Invalid character

Aktif .

ET?KETLER:Bas?n Konseyi

basin_konseyiBas?n Konseyinden yap?lan yaz?l? aç?klamada, Cumhurba?kan? Abdullah Gül'ün bugün Konsey Ba?kan? Orhan Birgit ba?kanl???nda konsey yüksek kurulu  üyelerinden olu?an bir heyeti Çankaya Kö?kü'nde kabul etti?i belirtildi.Birgit'in kabul s?ras?nda Cumhurba?kan? Gül'e söylediklerine yer verilen  aç?klamada, Birgit'in, ba?kanl?k görevine seçilmesinin ard?ndan Cumhurba?kan?  Gül'e gösterdi?i teveccüh ve kendisine konsey hakk?nda bilgi sunmak için ziyaret  talebini kabul etmesi dolay?s?yla te?ekkür etti?i vurguland?.

Aç?klamaya göre, Cumhurba?kan? Gül ile görü?mesinde Bas?n Konseyinin  medyan?n daha özgür ve daha sayg?n olmas? için faaliyet gösteren ve BM taraf?ndan  da dan??man sivil toplum kurulu?u olarak tan?nm?? bir meslek örgütü oldu?unu  belirten Birgit, “23 senedir çal??malar?n? sürdüren konsey, ileti?im (ifade,  bas?n) özgürlü?ünü geni?letmek amac?yla çal??malarda bulunmakta ve bu özgürlü?ün  yükledi?i sorumluluklara uygun biçimde kullan?ld???n? denetlemek amac?yla bir  denetim mekanizmas?n? içermektedir” dedi.

Birgit, konseyin bütün çal??malar?n? Bas?n Meslek ?lkeleri, Bas?n Konseyi  Sözle?mesi ve çal??ma kurallar? çerçevesinde yürüttü?ünü ifade ederek,  Cumhurba?kan? Gül'e konseyin temel ilkelerini ve i?leyi?ine ili?kin kurallar?n?  içeren kitapç??? sunmaktan duydu?u onuru ifade etti.

Birgit, tüm bas?n ve yay?n kurulu?lar? ile gazetecilerin kat?l?m?na aç?k  olan konseyin en yüksek karar organ?n?n Bas?n Konseyi Yüksek Kurulu oldu?unu  belirterek, kabulde haz?r bulunan heyetin yüksek kurulun yakla??k 3'te 1'inden  olu?tu?unu ve heyette kurum temsilcileri, okuyucu temsilcileri ve seçilmi?  gazetecilerin yer ald???n? belirtti.

Birgit, aç?klamas?nda ?unlar? kaydetti:

“Say?n Cumhurba?kan?m?z, sizi ziyaretimizin esas sebebi gösterdi?iniz  teveccüh için te?ekkür etmek ve Bas?n Konseyinin faaliyetleri hakk?nda sözlü  bilgi vermek olsa da ziyaret talebimizden sonra geli?en süreç size gazetecili?in  güncel bir sorununu sunma gereklili?ini do?urmu?tur. ?u anda ula?abildi?imiz  verilere göre 68 meslekta??m?z, yazd?klar? sebebiyle tutuklu ve hükümlü olarak  cezaevlerinde bulunmaktad?r. Ülkemizde 7 bin 569 sar? bas?n kart? sahibi  meslekta??m?z oldu?unu dü?ündü?ümüzde neredeyse bunlardan yüzde 1'i  özgürlüklerinden mahrumdur. Bas?n Yasas?, Türk Ceza Yasas? ve Terörle Mücadele  Yasas?'nda yer alan ileti?im özgürlü?ünün gerektirdi?i standartlara ayk?r?  düzenlemelerin yol açt??? bu sonuç maalesef ülkemizi bas?n?n özgürlü?ü  s?ralamalar?nda 138. s?raya itmi?tir.
Size sunabilece?imiz talebimiz öncelikle toplumun bilgi edinme hakk?na  hizmet eden meslekta?lar?m?za yönelik hukuki ve idari i?lemlerin, toplumun bilgi  edinme hakk?ndaki yarar? gözetilerek, titizlikle ve ileti?im özgürlü?ünün özüne  zarar gelmeyecek ?ekilde yürütülmesi konusunda ad?m atman?zd?r. Hakk?nda suç  iddias? bulunan meslekta?lar?m?z?n adil, ki?i özgürlü?ü ile ifade özgürlü?ü  haklar?na sayg?l? ve h?zl? biçimde yarg?lanarak maddi gerçeklerin ortaya  ç?kart?lmas? konusunda hassasiyetimizi vurgulamak isterim. Yukar?da belirtti?imiz  yasalarda de?i?iklik yap?lmas? da öncelikli taleplerimi aras?ndad?r.”

 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri