forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:446. Error 9: Invalid character

Aktif .

nedimsener_yalcinkucukBa?ta Nedim ?ener ve Ahmet ??k'?n gözalt?na al?nmas?n? yüzlerce gazeteci ?stanbul ve Ankara'da protesto etti. A??zlar?na siyah bant takan gazeteciler, meslekta?lar?n?n serbest b?rak?lmas?n? istedi.


 

Aralar?nda Nedim ?ener ve Ahmet ??k'?n da bulundu?u gazetecilerin dün gözalt?na al?nmas?na meslekta?lar?ndan eylemli tepki geldi.

Ankara'da eylem K?z?lay Meydan?'nda yap?ld?. Aralar?nda Hürriyet yazar? ?ükrü Küçük?ahin ve Milliyet yazar? Can Dündar'?n da oldu?u gazeteciler a??zlar?n? siyah bantla kapat?p gözalt?lar? protesto etti. Yürüyü?e baz? CHP milletvekilleri de destek verdi.

Eylemin ?stanbul'daki adresi ise Taksim Meydan?'yd?. Özgürlük An?t?'n?n önünde toplanan yüzlerce gazeteci, ellerinde pankartlar ve Türk bayraklar?yla Galatasaray'a yürüdü. Sloganlar?n at?ld??? yürüyü?te ortak talep, gözalt?ndaki ve tutuklu bulunan gazetecilerin serbest b?rak?lmas?yd?.

Eylem sonunda yap?lan aç?klamada bas?nda ifade özgürlü?ünün sa?lanmas? gerekti?i vurguland?.

Yürüyü?e kat?lan Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Ba?kan? Orhan Erinç, NTV’ye aç?klamalarda bulundu.

Orhan Erinç, özetle ?öyle konu?tu:

"Gazetecilerin böyle bir yürüyü? yapma ihtiyac? duydu?una göre b?çak kemi?e dayanm?? olarak nitelendirmek gerekir diye dü?ünüyorum. Gazetecilik faliyetinin suç say?lmas?, özellikle de terör suçu say?lmas?n?n bas?n üzerindeki bask?s?n? meslekta?lar?m?z? mesleklerinden al?koyulmas?n? ele?tirmek, k?namak için protesto yapma zorunlulu?unu duyduk.

Meslek faaliyetinin suç say?lmas?, gazetecinin haber kaynaklar?yla olan ili?kilerini terör örgütü biçiminde de?erlendirmek gibi son dönemlerde moda bir anlay?? sözkonusu. Gazetecilik faaliyetleri nedeniyle bilgi ve belgelere ula?t???n?, bunlardan haber ya da kitap haz?rlad?klar?n? biliyoruz.

Yarg?lanan çok say?da meslekda??m?z var. TBMM’ye görev dü?tü?ünü 2005 y?l?ndan beri söylüyoruz. Bu konuya ilgi gösterilmemesini yad?rg?yoruz."

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri