forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:446. Error 9: Invalid character

Aktif .

trt_logo2011 y?l?nda TRT bünyesinde iki kanal daha faaliyete geçecek... Ocak ay?nda e?itim kanal? yay?na girecek, daha sonra da ?ngilizce yay?n yapacak bir kanal daha kurulacak... Amaç Türkiye'yi dünyaya tan?tmak..

TRT Genel Müdürü ?brahim ?ahin, yeni kanal çal??mas?yla ilgili olarak verdi?i bilgide, ocak ay?nda yeni bir kanal olarak e?itim kanal?n?n aç?l???n? gerçekle?tireceklerini söyledi.

Ocak ay?ndan sonra ?ngilizce haber kanal?n?n aç?lmas? için çal??ma yapacaklar?n? ve bunu bir milli görev gibi gördü?ünü belirten ?ahin, ?unlar? kaydetti:

''Çünkü Türkiye çok büyüdü. Gerçekten çevresinde, bölgede etkin bir güç halini ald?. Ama bunu tan?tam?yoruz. Çünkü Türkçe bilmeyen insanlara Türkiye'nin anlat?lmas? daha çok ?ngilizce ile olur. Art?k ?ngilizce evrensel bir dil oldu. Herkes biraz anl?yor. Her ülkenin bir kanal kurarak kendini tan?t?m? söz konusu. Bunda biz biraz geri kald?k diye dü?ünüyorum.''

''TÜRK?YE'N?N TANITIMINDA AYA?I EKS?K''

Özel sektörün böyle bir faaliyetinin olmamas? durumunda bunu kamu yay?nc?s? olarak TRT'nin üstlenmesi gerekti?ini ifade eden ?ahin, sözlerini ?öyle sürdürdü:

''Bu kadar kanal açt?k ama ?ngilizce kanal?m?z yok. Çevremizdeki ülkelerde, imkanlar? bizden daha kötü olmas?na ra?men her birinin ?ngilizce kanal? var. Ama biz bunu kuramad?k. Bu bana Türkiye'nin tan?t?m?nda bir aya??m?z?n eksik oldu?unu hat?rlat?yor. Y?lba??ndan itibaren ?ngilizce kanala yo?unla?aca??z. Bu bizim çok zaman?m?z? almaz ama ?ngilizce kanal? arkaya b?rakmam?z?n temel nedeni, hani bir söz vard?r (en iyi, iyinin dü?man?d?r). En iyi olsun istedik. Fakat bu defa iyi de yapam?yoruz. Hep geciktirdik. Art?k rutin i?lerimizin d???nda tek yo?unla?aca??m?z i? ?ngilizce kanal olacak.''

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri