forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:446. Error 9: Invalid character

Aktif .

ahmettezcan_doganTaraf Gazetesi yazar? Emre Uslu, Haberturk Televizyonu'nda Do?an Satm?? ve Ahmet Tezcan'?n sundu?u Medya Kritik program?nda ilginç iddialarda bulundu.

Emre Uslu; Tezcan'?n "Niye polislik yapm?yorsunuz da gazetecilik yap?yorsunuz?" sorusuna cevap verirken, yapt???n habercilik de?il analiz oldu?unu söyleyerek "Kendi uzmanl???yla ilgili analiz yazan çok ki?i var. Mesela baz? askerler takma isimle yazarl?k yap?yor" dedi.

Uslu; Do?an Satm??'?n ?srarla "Kim bunlar? Diye sormas?na ra?men "Bana isim sormay?n, söylemem" cevab?n? verdi.

‘Bal?kç? bir zarfç?d?r, kimli?inin aç?klanmamas? gerekirdi’

Eskinin polisi ve emniyet amiri, ?imdinin gazete kö?e yazar?, ö?retim üyesi Emre Uslu, Öcalan ile devlet aras?nda görü?meleri gerçekle?tiren ki?i olarak bas?na yans?yan Bacl?kç? için, “O gibi ki?ilere ben zarfç? diyorum. Bu ki?ilerin i?i, iki taraf aras?nda zarf ta??mak, bir nevi ulakl?k yapmakt?r. Ancak kimli?inin aç?klanmas?, iyi olmad?. Ölüm tehlikesi bile olabilir” dedi.

Uslu, “Bence ad? aç?klanmamal?yd?” dedi?i Bal?kç? hakk?nda ?unlar? söyledi:

“Devlet ile Öcalan aras?ndaki ili?kiler, M?T’teki de?i?iklikten sonra farkl? bir noktaya gelince Bal?kç?’n?n i?i bitti” diye ekledi.

“OKYANUS UÇAMAZ RAPORU”

Emre Uslu, hakk?nda ç?kan “Okyanus ötesi uçamaz raporu alarak, 8 y?l yurtd???nda kald? iddialar? için ise ?öyle dedi:

“Böyle bir rapor yoktu, yurtd???nda 4.5 y?l kald?m, Utah Üniversitesi’nde ara?t?rma yapt?m. Bunun sadece son 6 ay?nda, görevim uzat?lmad?, bel f?t???n?n tedavisi için 6 ay rapor ald?m. Rapor bel f?t??? fizik tedavisi içindi” dedi.

“CEMAATÇI DE??L?M”

Emre Uslu, “Fethullah Gülen cemaatiyle ili?kin?z var m??” sorusuna, “Hay?r, ili?kim yok. Hatta onlar bana mesafeli bakar” dedi. Cemaatin Utah’la ba?lant?s? oldu?u iddialar? için ise, “Böyle bir ba?lant? yok” diye konu?tu.


Bal?kç? bir zarfç?d?r, kimli?inin aç?klanmamas? gerekirdi’

?

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri