forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:446. Error 9: Invalid character

ADALET BAKANI'NDAN GAZETEC?LER? RAHATLATAN HABER

Aktif .

Adalet Bakan?, haberden dolay? yarg?lanan gazetecileri rahatlatacak yasa tasla??n?n haz?rland???n? aç?klad?. Özellikle Ergenekon davas?ndan dolay? 100'den fazla gazeteci yarg?lan?yor...

Adalet Bakan? Sadullah Ergin, Ergenekon soru?turmas? ile ilgili olarak, yazd??? haberden dolay? yarg?lanan gazetecileri rahatlatacak yasa tasla?? çal??mas?n?, önümüzdeki pazartesi günü Bakanlar Kurulu'na sevk edeceklerini aç?klad?.

Ergin, yasa d??? dinlemelere daha a??r ceza öngören tasla??n da tamamlanmak üzere oldu?unu bildirdi. Bugün TV'de ?lnur Çevik'in sundu?u 'Madolyonun ?ki Yüzü' program?nda konu?an Bakan Ergin, "Sorunlara, k?smi bir çözüm getirecek bir paket gibi gözüküyor. Bakanlar Kurulu'na takdim ettikten sonra kamuoyuyla payla?aca??z" dedi.

Yarg?tay Cumhuriyet Ba?savc?s? Abdurrahman Yalç?nkaya'n?n aç?klamas?na da tepki gösteren Adalet Bakan?, "Yarg?tay Ba?savc?s?, yasama organ?n?n görev alan?na girmi?tir. Siyasi partilerin kendi aralar?nda yürüttü?ü bir müzakere var. Henüz ortada bir metin yok. Konu?ulan somut bir taslak yok. Sadece partiler kendi aralar?nda ziyaretler yap?yorlar. Ba?savc? diyor ki "Bu konuda birbirinizi ziyaret etmeyin, görü? belirtmeyin, faaliyet yapmay?n" ifadelerini kulland?. Cihan

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri