forkredit.com | | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:446. Error 9: Invalid character

GAZETEC? DARBEC? OLAMAZ!

Aktif .

Bas?n yay?n Enformasyon Genel Mdrl?, Konread Adenauer Sitiftung ve Trkiye Gazeteciler Cemiyetinin ortakla?a dzenledikleri 52. yerel medya e?itim seminerinde oturum ba?kanl??? yapan Gap Gazeteciler Birli?i Genel ba?kan? Z.Abidin KIYMAZ ..gazeteci iin en byk utanc?n demokratik parlamenter sistemi ortadan kald?rmaya ynelik hareketlere sempatiyle bakmak veya iinde yer almas?d?r dedi.

Aksaray da hafta sonu dzenlenen ve ok say?da gazetecinin yer ald??? seminerin ?leden sonraki blmne oturum ba?kan? olarak kat?lan Gap Gazeteciler Birli?i Genel Ba?kan? KIYMAZ gazetecinin bilgi beceri ve teknik donam?n?n yan? s?ra, mesle?ini bas?n etik ve ahlak llerine uygun olarak yapmas? ok nemlidir. Gazeteci dendi?inde SZ VERD???NDE SZNDE DURAN, ADAM G?B? ADAM OLMALIDIR. Gazetecilik mesle?i demokratik parlamenter sistem iinde hayat bulur. Totaliter idarelerde yap?lan blten yazmakt?r. Demokrasi varsa Gazetecilik vard?r. Bu nedenle nas?l bir doktor mesle?i insanlara hayat vermek ve kurtarmaksa, hayat doktor iin bu kadar nemliyse, Doktorun cinayet i?lemesi doktor iin en byk utan olarak grlr ve grlyorsa;

Bir gazeteci iinde en byk utan demokratik parlamenter sistemi ortadan kald?rmaya ynelik organizasyonlara sempati ile bakmas? veya ierisinde yer almas?d?r. Bu gibi kimselere gerekli tepkiler gsterilmeli, bu gibi davran??lar mesle?imize ihanettir ve sayg?nl???na glge d?rmektedir dedi.

K?ymaz?n ba?kanl???n?n yapt??? oturumda Medyada yap?lan dil hatalar?na de?inen Prf.Serap Hepilingir, zellikle yerel ve yayg?n gazetelerde dil hatalar?n?n olduka fazla oldu?unu, bir kelimede ikinci defa kullan?lan da de eklerinin ayr? yaz?lmas? gerekirken biti?ik yaz?lmas?n?n ve bir cmlede kelimeler aras?na virgl konulmas? gerekti?i yerde konulmamas?n?n o cmlenin anlam?n? de?i?tirdi?ini syledi.

Dil hatalar?n?n da vatanda?lar?n anlamalar?nda zorland?klar?n? ve Trkeyi de katlettiklerini belirten Prf.Hepilingir Trkeye sahip ?k?lmas?n?n milletin gelece?ine sahip ?k?lmas?yla i? de?er oldu?unu vurgulad?.

Aksaray Grand Eras Otelde 52. dzenlenen seminere Konya, Aksaray, Kayseri, Nev?ehir, Ad?yaman ve ?anl?urfa illerinden ok say?da gazeteci kat?ld?. Toplant?ya Bas?n yay?n Enformasyon Genel Mdr Salih Melek, Trkiye Gazeteciler Cemiyeti Ba?kan? yard?mc?s? Turgay Olcaytu, Aksaray Valisi Orhan Alimo?lu, Aksaray Belediye Ba?kan? Nevzat Palta, Aksaray niversitesi Rektr Prf.Nejdet Sa?lam Gap Gazeteciler Birli?i Genel ba?kan? Z.Abidin KIYMAZ, ?anl?urfa Gazeteciler birli?i ba?kan? Veysel Polat ve ok say?da bas?n medya mensubu kat?ld?.

Seminer a?l???nda konu?an Ba?bakanl?k bas?n yay?n Enformasyon Genel Mdr Salih Melek Bas?n ve Yay?n Enformasyon Genel Mdrl? olarak yerel medya e?itim seminerleri dzenlediklerini bu seminerlerin geleneksel hale geldi?ini belirterek, 16 ayr? yerde yerel medya e?itim seminerleri yap?ld???n? bildirdi.

Trkiye'nin medya alan?nda bir cennet oldu?unu syleyen Melek; "lkemizde 2 bin 140 gazete, bin 100 radyo 200 televizyon , 24 haber ajans? var. Gazetelerin tiraj ve teknik yeterliliklerine bakt???m?zda yeterli seviyede olmad??? grlyor. Bu say?ya ra?men btn yayg?n ve yerel gazeteler dahil tirajlar 5 milyon 200 bin bunu artt?rmam?z laz?m. Genel Mdrl?mz ve cemiyetler bu konuda e?itli al??malar yap?yor."dedi.

Gazetecili?in hassas dengeler zerinde kurulan dnyan?n en zor mesleklerinden oldu?unu ifade eden Melek; "Dnyan?n en zor mesleklerinden birisi olan gazetecilik itibarl? bir meslek, gazeteci yazd??? haberin ve yapt??? yorumun kimi nereye ve ne kadar ve nas?l etkiledi?ini haberi yapmadan nce kestirmek zorunda. Gazetecinin bas?n kanunu ok iyi bilmesi gerekli ki?ilerin ?eref ve haysiyetini incitmemeli kamunun haber alma zgrl?n tatmin etmeli, hakim kadar adil, haks?zl?k yap?l?yorsa kendine yap?l?yormu? gibi drst olmal?d?r. Gazeteci zgr olmal? tarafs?z olmal? ancak lkemizin ve vatanda?lar?m?z menfaatleri do?rultusunda sorumluluk ta??mal?d?r. Gazeteci hayat boyu kendini geli?tirmelidir. Herkes bir fert olarak kendi vazifesini ba?ar?r kendi meslek hayat?nda ba?ar? gsterirse o zaman toplumun refah? lkenin geli?mesi temin edilmi? olur."

Bas?n ve Yay?n Genel Mdrl? olarak e?itli projeleri hayata geirdiklerini ifade eden Melek yeni projelerinde al??malar?n yrttklerini syledi.

Trkiye de 40 tane ileti?im fakltesinin oldu?unu ve her y?l 6 bin gencin ?renim grp 4 bininin mezun oldu?unu belirten Melek; "?leti?im fakltelerinden mezun olanlar?n yzde 10-15 medya alan?nda al???yor, geri kalan? nerde i? bulursa orda al???yor. Yani ok byk bir s?k?nt? var. Biz genel mdrlk olarak yeni bir al??man?n haz?rl?klar?n? yap?yoruz. Yeni projemizde ?leti?im fakltelerinde mezun olan arkada?lar?m?z?n yerel medyada zorunlu olarak al??t?r?lmas? d?nlyor. Tam sresi belirlenmedi ama 1 y?l olarak ngrlyor. Bu arkada?lar?n asgari cretle yerel gazetelerde istihdam edilerek, teorik bilgilerini yerel deki arkada?lara anlatmalar?, yereldeki arkada?lar?n da pratik bilgilerinin ileti?imden mezun olan arkada?lara anlatmalar? ile, hem yerel medyada seviyenin kalitenin artt?r?lmas? sz konusu olacak hem de ileti?imci arkada?lara gazeteler, radyolar daha cazip hale gelecek"

Yerel gazetelere iin gazete mizanpajlar? konusunda da yard?mc? olacak bir al??ma yapt?klar?n? dile getiren Melek; 10 sayfa gazete mizanpaj? al??mas?n? internet sitesinde yay?nlayacaklar?n?, yerel medyan?n bu al??malarda yararlanarak gazetelerinin mizanpajlar? daha st bir seviyeye ?karacaklar?n? belirtti.

Aksaray Valisi Orhan Alimo?lu'da seminer a?l???nda yapt??? konu?mas?nda bas?n?n temel grevinin insanlar?n bilgilenme ihtiyac?n? kar??lamak oldu?unu syledi.

Aksaray'da mahalli bas?n?n iyi seviyede oldu?unu belirten Vali Alimo?lu, "Aksaray da bas?n mensuplar?m?z i?lerini gzel yapma gayretindeler. Daha da iyile?me ihtiyac? ortad?r. E?itim ihtiyac? hayat boyu herkesin takip etmesi gereken bir husustur. ?nsanlar?n her an yenilenmeye ihtiyac? vard?r. Bu anlamda bu tr e?itim seminerleri yararl?d?r."dedi.

Yap?lan konu?malar?n ard?ndan Trkiye Gazeteciler Cemiyeti Konya Temsilcisi U?ur zteke'nin oturum ba?kanl???nda, Dnya Gazetesi Yazar? Taylan Erten, "Yerel Medyada Ekonomi Habercili?ine Bak??", Trkiye Gazeteciler Cemiyeti Ba?kan Yard?mc?s? Turgay Olcayto,"Gazetecilikte Yeni Aray??lar" konusunda a?klamalarda bulundular.

Oturum ba?kanl???n? ?anl?urfa Gazeteciler Cemiyeti Ba?kan? Veysel Polat' ?n yapt??? seminerin ikinci gn ise Milliyet gazetesi yazar? Nail Greli'nin "Medyada Ufuk Turu" ve ara?t?rmac? yazar Ahn?et zdemir'?n "Meslek Ahlk?' konular?nda bilgiler verdi.

K?rklareli Gazeteciler Cemiyeti Ba?kan? Ramazan etin'in oturum ba?kanl??? yapaca?? ikinci oturumda ise Bas?n ?lan Kurumu Kontrol Hizmetleri Mdr Nail Duran "Bas?n ?lan Kurumu ve Resmi ?lanlar" konusunu aktard?.

Seminerin 2. gn ilk oturumu ?anl?urfa Gazeteciler Birli?i Ba?kan? Veysel Polat, ?leden sonra yap?lan iki ayr? oturumun ilkini TGC Aksaray Temsilcisi Kerem ??kan ynetti. Bu oturumda TGC Hukuk Dan??man? Fikret ?lkiz "Medya ve Hukuk" konusunu, son oturumda ise gazeteci Tmer Arg?n "Yerel Medyada Planlama ve Grsellik" konusu hakk?nda bilgiler verdi. Son oturumu Kapadokya Bas?n Birli?i Ba?kan? Adem zdemir ynetti.

Seminer, sertifika treni ve TGC Ba?kan Yard?mc?s? Turgay Olcayto'nun de?erlendirme konu?mas?yla sona erdi.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri