forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:446. Error 9: Invalid character

BA?BAKAN'I D?NLETT???N? ANLATTI YER YER?NDEN OYNAMADI...

Aktif .

ilhan_cihanerErzincan Cumhuriyet Ba?savc?s? ?lhan Cihaner'in 32. Gün'de yapt???, 'Ba?bakan'? dinlettim' ?eklindeki sözleri pek gündem olmad?. Cihaner'in Erdo?an'?n konu?malar?n? dinletti?i imas?na medya neden ilgi göstermedi?

Ergenekon-Erzincan san??? Cihaner, Kanal D’de yay?nlanan 32. Gün program?nda kendisine yöneltilen suçlaman?n Albay Dursun Çiçek’in haz?rlad??? iddia edilen ?rtica ile Mücadele Eylem Plan?'n? hayata geçirmek oldu?unu hat?rlatt?.

Cihaner, ?unlar? söyledi:

“Bu belge 2009’da ç?kt?. Oradaki olgulardan hiç birinin kar??l???n?n bizim soru?turmam?zda olmad???, delillendirilmedi?i bir tarafa, e?er benim iddia ettikleri gibi herhangi bir partiyi ya da cemaati bitirme gibi bir fikrim olsayd?, ben bunlar? bas?na verirdim. Hâlâ s?zm?? de?il. Yürüttü?üm soru?turmalarla ilgili ileti?im tespit tutanaklar?n? bas?na vermedim. Ba?bakan’?n da içinde oldu?u bu konu?malar? vermi? olsayd?m, Türkiye’de siyasi kompozisyon de?i?ir, yer yerinden oynard?.”

Program sunucusu R?dvan Akar'?n “Siz o siyasi kompozisyonu de?i?tirebilecek, o yeri yerinden oynatacak konu?malara m? tan?kl?k ettiniz” sorusuna Cihaner, “Evet, öyle diyelim” cevab?n? verdi.

Adalet Bakanl???’ndan gizli ve kanuna ayk?r? olarak cemaatlere yönelik soru?turma yürüttü?ü iddias?yla hakk?nda soru?turma aç?lan ?lhan Cihaner’in Hakimler ve Savc?lar Yüksek Kurulu’na sundu?u savunmas?nda 2 y?l takip etti?i zanl?larla ilgili “silahl? örgüt ve ?iddete dair hiçbir delil bulamad???n?” belirtiliyordu.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri