forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:446. Error 9: Invalid character

Aktif .

Ba?bakanl?k Bas?n Yay?n Daire Ba?kan? Bahattin Akyön, bas?n kart? yönetmeli?inde de?i?iklik yap?laca??n? belirterek, "De?i?iklik kapsam?nda 36 ay sigortas? yat?r?lm?? ortaokul mezunlar? bir defaya mahsus kolayl?k sa?lanarak, bas?n kart? sahibi olabilecek. Medya sektörünün geli?mesine ba?l? olarak ortaya ç?kan unvanlar da yönetmeli?e eklenecek." dedi.

Akyön, medya kurumlar?n?n çal??t?rd??? gazetecilere bas?n sigortas? yerine 'personel kart?' uygulamas?nda da düzenleme yapacaklar?n? dile getirdi.

Ba?bakanl?k Bas?n Yay?n ve Enformasyon Genel Müdürlü?ü Bas?n Yay?n Daire Ba?kan? Bahattin Akyön, 'sar? bas?n kart?' olarak bilinen ba?bakanl?k bas?n kart? almak için bekleyen gazetecilere müjdeli haberi Diyarbak?r'dan verdi. ?anl?urfa ve Diyarbak?r'da bas?n çal??anlar?yla görü?erek sorunlar?n? dinleyen Akyön, kar??la?t?klar? onlarca sorunu 'Bas?n Yay?n ve Enformasyon Genel Müdürlü?ü Bas?n Kart? Yönetmeli?i'nde de?i?iklik yaparak çözmeyi amaçlad?klar?n? söyledi. Yönetmelik de?i?ikli?i üzerinde çal??malar?n devam etti?ini belirten Akyön, de?i?iklikle birlikte özellikle bas?n kart? konusunda gazetecilere yeni imkanlar tan?yacaklar?n? söyledi. Akyön, "Yönetmelikle kolayl?klar olacak. Mesela ortaokul ya da lise mezunu olanlara 3 ayl?k süre tan?nacak. Bu süre içinde müracaatlar? al?nacak. Bu arkada?lar?n 36 ayl?k çal??mas? varsa kart verilmesi sa?lanacak. Unvanlarda da de?i?ikler olacak. Medya sektörü çok h?zl? geli?iyor, hergün yeni unvanlar olu?uyor. Bu ünvanlar?n yönetmelikte yer almas? sa?lanacak." diye konu?tu.

"GAZETEC? PERSONEL KARTIYLA ÇALI?TIRILMAYACAK"

Türkiye'nin bir çok yerinde ayn? sorunlar?n ya?and???n? dile getiren Akyön, medya kurulu?lar?n?n gazetecileri personel kart?yla çal??t?rd??? ?ikayetinin çok yüksek oldu?unu söyledi. Akyön, "Personel kart? konusunda düzenleme yap?lacak. Baz? gazetecilerin ulusal gazetelerde her gün haberleri ç?k?yor ama gazeteci s?fat? ta??m?yor, personel kart?yla çal???yor. Bunun takipçisi olaca??z. 10 ki?ilik bir heyet olu?turduk. Çal??malar?m?z devam ediyor." bilgisini verdi.

Türkiye'de 7 bin 385 ki?inin sar? bas?n kart?na, 3 bin 833 ki?inin sürekli bas?n kart?na, 212 ki?inin ?eref bas?n kart?na ve 140 ki?inin serbest bas?n kart?na sahip oldu?unu anlatan Akyön, bu say?n?n artmas?n? umut ettiklerini diye getirdi. 5187 say?l? Bas?n Kanunu'nun Avrupa'n?n en özgürlükçü kanunu oldu?unu belirten Akyön, kanun kapsam?nda kart sahibi olanlar?n çe?itli imkanlardan yararland???n? kaydetti.

"KART KISITLAMASI SÖZ KONUSU DE??L, BA?VURAN HERKESE VER?YORUZ"

?anl?urfa ve Diyarbak?r'da gazetecilerin 'kart k?s?tlamas?' konusunda sorular sordu?unu anlatan Bas?n Yay?n Daire Ba?kan? Akyön, Türkiye'de bas?n kart? konusunda hiçbir zaman k?s?tlaman?n söz konusu olmad???n? söyledi. Eskiden 212 olarak bilinen bas?n sigortas? yatan herkesin ba?vurmas? halinde bas?n kart? alma i?lemine ba?land???n? anlatan Akyön, "Ba?vurudan sonra bir süre beklemesi gerekiyor. ?leti?im mezunlar? 12 ay, lisans mezunlar? 18 ay, yüksekokul mezunlar? 24 ay, lise mezunlar?n?n da 28 ay bekleme süresi var. Bu süre varsa usulsüzlükleri ortaya ç?karmam?zda faydal? oluyor." dedi. Akyön ?unlar? söyledi: "A kurumuna 200 kart verilmi?, B kurumuna 100 kart verilmi?. A kurumu art?k alamaz, kart ba?vurusunda bulunamaz diye bir ?ey yok. ?stedi?i takdirde ?artlar? olu?uyorsa veriyoruz. K?s?tlama sadece yerel ve bölgesel medya kurumlar?nda göz önüne al?n?yor."

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri