forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:446. Error 9: Invalid character

Aktif .

hurriyet_logo?nternet'e en büyük yat?r?m? yapan grup olan Do?an Grubu Hürriyet'in internet ve bilgi teknolojileri alan?nda yeni yap?lanmaya gitti. Bu amaçla bütün internet operasyonlar? "Internet ve Bilgi Teknolojileri Grup Ba?kanl???" ad? alt?nda birle?tirildi ve ba??na Ahmet Dalman atand?...

HÜRR?YET'?N YEN? YAPILANMAYLA ?LG?L? DUYURUSU ?ÖYLE


Dijital medya alan?ndaki ba?ar?l? faaliyetleri ve internet alan?nda yaratt??? güçlü markalar?n? h?zl? ve sa?lam ad?mlarla büyüten Hürriyet ?nternet Grup Ba?kanl??? ile Hürriyet Grubu’nun teknolojik altyap?s?n? ve ihtiyaçlar?n? ba?ar?yla kar??layan, uluslararas? bir ölçekte rekabet avantaj? sa?layan teknolojik know-how yaratm?? Bilgi Teknolojileri Grup Ba?kanl??? “Internet ve Bilgi Teknolojileri Grup Ba?kanl???” alt?nda birle?tirildi.

Söz konusu yeniden yap?lanma Hürriyet Grubu’nun güçlü bir sinerji, etkin bir rekabet ve h?zl? büyüme stratejisi kapsam?nda gerçekle?tirildi. Yeni olu?turulan ?nternet ve Bilgi Teknolojileri Grup Ba?kanl???’na ise ?u ana kadar Bilgi Teknolojileri Grup Ba?kan? olarak görev yapan Ahmet Dalman atand?.

Ahmet Dalman kimdir?

1964 ?zmir do?umlu olan Ahmet Dalman, Saint Joseph’ten sonra, Bo?aziçi Üniversitesi Elektronik Mühendisli?i Bölümü’nden mezun olmu?tur. Dalman, çal??ma hayat?na 1986 y?l?nda medya sektöründe teknoloji uzman? olarak ba?lam??t?r. 1994 y?l?nda Bilgi Sistemleri Müdürü olarak kat?ld??? Hürriyet Gazetesi’nde, 2001 y?l?ndan itibaren de Bilgi Sistemleri Müdürlü?ü, Teknik Müdürlük ve Dokümantasyon Merkezi’nden sorumlu, Bilgi Sistemleri Grup Koordinatörü olarak görev yapm??t?r. 2008 y?l?ndan beri ?cra Kurulu üyesi olarak Bilgi Teknolojileri Grubu’nu ?cra Kurulu’nda temsil etmektedir.

Ahmet Dalman 10 Haziran 2010’da yap?lan TÜB?SAD (Bili?im Sanayicileri Derne?i) Genel Kurul’unda Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmi?tir.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri