forkredit.com | | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:446. Error 9: Invalid character

YOUTUBE YASA?I DAHA DA GEN??LET?LD?...

Aktif .

youtubeAnkara 1. Sulh Ceza Mahkemesi, ''Youtube'' internet sitesiyle ba?lant?l? 44 IP adresine eri?imin engellenmesine karar verdi.

Ankara Cumhuriyet Ba?savc?l??? Bas?n Sular? Soru?turma Brosu'nda grevli Cumhuriyet Savc?s? Kr?at Kayral, Telekomnikasyon ?leti?im Ba?kanl???na (T?B) ba?vurarak, ''Youtube'' internet sitesine eri?imi sa?layan yeni IP adresleri olup olmad???n? sordu.

T?B, Cumhuriyet Savc?s? Kayral'a gnderdi?i cevapta, eri?imi sa?layan 44 yeni IP adresinin tespit edildi?ini belirtti.

Bunun zerine Kayral, Ankara 1. Sulh Ceza Mahkemesi'ne ba?vurarak, 44 yeni IP adresine eri?imin engellenmesi istemiyle ek karar ?kart?lmas?n? talep etti.

Mahkeme, talebi yerinde grerek, ''Youtube'' internet sitesine ait oldu?u tespit edilen 44 yeni IP adresine eri?imin engellenmesine karar verdi.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri