forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:446. Error 9: Invalid character

Aktif .

YouTube sitesine eri?imi yasaklayan Türkiye'de internet eri?imi engellenen sayfa say?s? 6 bini geçti. Ayda ortalama 200 site de yasaklan?yor. Eri?im yasa?? ve kapatma kararlar?n?n bir k?sm?nda mahkeme karar? bulunurken ço?unlu?unda ise sadece Telekomünikasyon Kurumu'nun ve savc?l?klar?n "tedbir" karar? var.

Cumhuriyet gazetesinde yer alan habere göre, YouTube yasa?? ile gündemden dü?meyen Türkiye'de internet eri?imi yasaklanan site say?s? 6 bini geçti. Uzmanlara göre devlet yat?r?m yapmak yerine i?in kolay?na kaç?yor, yurtta?? hiçe sayarak siteyi tamamen kapat?yor.

Be?enmedi?i bir haber yüzünden gazete kapatan, içeri?i ho?una gitmedi?i için kitap yakan Türkiye'deki yasakç? zihniyet, bir iki videoyu be?enmedi?i için halk?n bilgiye ula?ma ve haber alma hakk?n? hiçe sayarak binlerce internet sitesine eri?imi engelledi.

Türkiye'de eri?im engelli internet sitesi say?s?n?n 6 bini geçti?i belirtilirken, ayda ortalama 200 site de yasaklan?yor. ?nternet sitelerine eri?im ve kapatma kararlar?n?n bir k?sm?nda mahkeme karar? bulunurken ço?unlu?unda ise sadece Telekomünikasyon Kurumu'nun ve savc?l?klar?n "tedbir" karar? var.

Eri?ime engellenen sitelerin bir k?sm? 5651 say?l? ?nternet Kanunu'nda s?ralanan gerekçelerle kapat?l?rken bir k?sm?n? da MÜ-YAP'?n ?ikâyeti üzerine 5864 say?l? Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu Ek Madde 4 uyar?nca engelleniyor. 5651 say?l? yasa uyar?nca engellenen sitelerin büyük k?sm?, cinsel içeri?i nedeniyle eri?ime kapat?ld?. Bahis ve kumar oynatma ve te?vik etme, Atatürk aleyhine i?lenen suçlar, Türkiye aleyhine yay?n yapma, uyu?turucuya te?vik etme ve fuhu? da di?er gerekçeler aras?nda.

YouTube yasa?? ile gündemden dü?meyen Türkiye dünyada en fazla t?klanan arama motoru Google'nin baz? adreslerine ula??m? da engelledi. Ankara 1. Sulh Mahkemesi'nin 2008/4002 No'lu koruma karar? ile 5 May?s 2008'den bu yana uygulanan YouTube yasa??na, yeni bir koruma yasa?? daha eklendi. Milyonlarca kullan?c?s? olan Google'?n YouTube ile ortak kulland??? internet protokolü (IP) adreslerine mahkeme karar?yla gelen yasaklar büyük tepki toplad?.

?nternet Teknolojileri Derne?i Ba?kan? Doç. Dr. Mustafa Akgül'e göre internet sitelerini engellemenin temelinde Türkiye'deki yasakç? zihniyet yat?yor. Akgül'e göre yeni bir dünya kuruluyor, buna adapte olmak gerekiyor: "?nterneti kapatal?m, bundan kurtulal?m demek do?ru de?il. Yasakç? bak?? aç?s?yla bir yere varamay?z.

Burada temel yakla??m, neyin iyi, neyin kötü oldu?una vatanda??n karar vermesi laz?m geldi?i. Çocuk pornosu konusu d???nda, devletin bu i?e kar??mamas? gerekiyor. Yasaklar nedeniyle ciddi maddi zarar ve tan?t?m zarar? olu?tu. Bunun faturas?n? kim ödeyecek? Burada suç devlette. ?nternet yasaklar?nda geli?meleri çok kötü yönetiyor.

Türkiye'nin kendi ahlaki kültürel kurallar?n? dünyaya benimsetmesi mümkün de?il. Mahkeme, benim verdi?im karara tüm dünya uysun diyor. Bilgi Teknolojileri Kurumu görevini do?ru yapsa ve birkaç milyon dolarl?k yat?r?m yapsa istenilmeyen içerikler internetten yay?mlanmayacak"

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri