forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:446. Error 9: Invalid character

TARAF GAZETES? DEVLETTEN TE?V?K ALDI MI? ??TE CEVABI...

Aktif .

taraf_tarafDevlet Bakan? Ali Babacan, Taraf gazetesini yay?mlayan Alk?m Yay?nevi'ne Hazine taraf?ndan verilen te?vik belgesiyle ilgili CHP'nin soru önergesine yan?t verdi.


Babacan, “Firma, gazete bas?m faaliyetleri için de ayr?ca te?vik belgesi almas? mümkün olmas?na ra?men, bu konuda Hazine Müste?arl???ndan herhangi bir te?vik belgesi talebinde bulunmam??t?r” dedi.

CHP Genel Sayman? Mustafa Özyürek, Ba?bakan Ali Babacan’?n yaz?l? olarak yan?tlamas? istemiyle verdi?i soru önergesinde Alk?m Bas?m Yay?n Da??t?m Ticaret Limited ?irketi’ne Hazine taraf?ndan 120 ki?ilik okuma bölümleri, 48 ki?ilik okuma tiyatrosu, 72 ki?ilik seminer salonu, sergi salonu, 3 adet çal??ma odas?, 5 adet aktivite odas? bulunan bir tesis yap?lmas? için 3 milyon 653 bin 543 TL kar??l??? yat?r?m te?vikinin verildi?ini belirtmi?, “Te?vik belgesi sahibi firma te?vik belgesi ald??? tarihten on ay sonra Taraf Gazetesini yay?nlamaya ba?lam??t?r. Te?vik belgesi bu gazetenin yay?nlanmas? için mi verilmi?tir”  diye sormu?tu.

Devlet Bakan? Babacan, Özyürek’in önergesine verdi?i yan?tta Alk?m Yay?nevi’nin te?vik müracaat? üzerine Bakanlar Kurulu karar? ile firman?n Kültür ve Turizm Bakanl???’ndan ald??? Kültür Yat?r?m Belgesine istinaden yat?r?m te?vik belgesi düzenlendi?ini, tesisin, ?stanbul Kad?köy Cafera?a Mahallesi’ndeki kiral?k bir binada kurulaca??n? belirtti. Babacan, ‘Te?vik Belgesi Taraf gazetesinin yay?nlanmas? için mi verilmi?tir?” sorusuna verdi?i yan?tta ise te?vik belgesinin, Alk?m yay?nevinin Kültür ve Turizm Bakanl???’ndan ald??? Kültür Yat?r?m Belgesi uyar?nca verildi?ini belirterek “Firma, gazete bas?m faaliyetleri için de ayr?ca te?vik belgesi almas? mümkün olmas?na ra?men, bu konuda Hazine Müste?arl???ndan herhangi bir te?vik belgesi talebinde bulunmam??t?r” dedi.

Babacan, Yat?r?m Te?vik Belgesi’nde toplam yat?r?m tutar?n?n 3 milyon 653 bin 543 TL olarak öngörüldü?ünü, bunun 2 milyon 793 bin 543 TL’sinin yerli makine teçhizat tutar?, 860 bin TL’sinin de harcamalar tutar? oldu?unu bildirdi. Babacan, Alk?m yay?nevinin KDV, Gümrük Vergisi, Sigorta Prim deste?i gibi desteklerden ne ölçüde yararland??? sorusuna verdi?i yan?tta bu yat?r?m için onaylanan 2 milyon 793 bin 543 TL tutar?ndaki yerli makine teçhizat listesindeki makine ve teçhizat?n 1 milyon 793 bin 543 TL tutar?ndaki k?sm? için KDV muafiyetinin öngörüldü?ü, ancak yat?r?m mahallinde yap?lan ekspertiz sonucunda Alk?m yay?nevinin listesindeki makine ve teçhizat?n büyük bölümünü KDV ödeyerek temin etti?inin anla??ld???n? belirtti. Babacan, KDV istisnas? uygulanarak sat?n ald??? makine ve teçhizat bedelinin 397 bin 480 TL oldu?unu, buna tekabül eden KDV istisnas?n?n 71 bin 546 TL tutar?nda oldu?unu bildirerek “Dolay?s?yla firman?n yararland??? te?vik tutar? da sadece bu miktardan ibarettir” dedi.

 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri