forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:446. Error 9: Invalid character

Aktif .

  TRT Yönetimi Sabah Gazetesi Yazar? Sevilay Yükselir'in TRT'nin gösterim hakk?n? sat?n ald??? "Uzak ?htimal" adl? filmle ilgili ortaya att??? iddialara dava açaca??n? duyurdu.
 
Kamuoyu duyurusu 

10.03.2010 tarihinde Sabah Gazetesi’nde yay?nlanan Sevilay Yükselir imzal? “Kim yanda?? Kim kime yanda? bi bakali?” ba?l?kl? “yalan” ve” iftira” nitelikli yaz? için a?a??daki kamuoyu duyurusu yap?lm??t?r. 

Kültür ve Turizm Bakanl???’n?n deste?iyle çekilen Uzak ?htimal isimli filmin TRT taraf?ndan sat?n al?nmas?ndan yola ç?k?larak; TRT kurumu ve genel müdürümüz Sn ?brahim ?ahin hakk?nda “yalan” ve “iftira” niteli?inde bir yaz? yaz?lm??t?r. 

TRT ayl?k ortalama olarak 50 adet sinema filmi sat?n almaktad?r. Yine günlük olarak ortalama 350 farkl? program kanallar?m?zda yay?nlanmaktad?r. Yaz?da bahsedilen film, TRT’nin film al?m standartlar?na uygundur ve ödenen ücret makul seviyededir.  

Sevilay Yükselir’in TRT’de yay?nlanmas?n? ele?tirdi?i filmin; 

Rotterdam Film Festivali’nde En ?yi Film Ödülü, ?stanbul Film Festivali’nde En ?yi Yönetmen, En ?yi Erkek Oyuncu ve En ?yi Senaryo Ödüllerini ald?ktan sonra, Linz’de düzenlenen Crossing Europe Film Festival 2009’da da büyük ödülü kazand???n? ve Kültür ve Turizm Bakanl???’n?n deste?iyle çekildi?ini biliniyor. Bilinmeyense ilgili yazar?n bu filmden ve TRT kurumundan ne istedi?idir? 

Kirli ili?kilerle yay?nc?l?k yapanlar; kaliteli yap?mlar?n TRT ekranlar?nda yer almas?ndan her daim rahats?zl?k duymu?lard?r.  

TRT yönetimi, rutin bütçesi dü?mesine ra?men 6 yeni televizyon, 5 radyo, kanal?, 3 dergi, 32 farkl? dilde web yay?n? açmay? ba?arm?? bir yönetimdir. 

Bugünün TRT’si iki y?l öncesine kadar 5 televizyon kanal?na aktar?lan paradan daha az oranda para almas?na ra?men; 11 televizyon kanal?, 15 radyosu bulunan;  yurt içinde ve yurt d???nda gurur duyulan bir medya kurulu?u olmu?tur.   

Bugüne kadar TRT’nin tek bir harcamas? hakk?nda hukuki olarak “yolsuzluk, usulsüzlük var” denilememi?tir. Hal böyleyken çe?itli yak??t?rmalar yap?larak, kurumumuza ve genel müdürümüze iftira at?lmaktad?r.  

?lgili yaz?da; Co?kun Ailesiyle, TRT Genel Müdürü ?brahim ?ahin’in Amasya’dan tan???k olduklar?n? iddia ediliyor.  

Bu iddia, tamamen yaland?r! Say?n ?ahin ile bahsedilen isimlerin Amasya’dan tan??t??? ispat edilmek zorundad?r. Bu tan???kl??? ispat edemeyenleri kamuoyu önünde “yalan ve iftira yazd?klar?n?” ilan ediyoruz. 

?lgili yazar ve yaz?s? hakk?nda hukuki i?lemler ba?lat?lm??t?r.  

Kamuoyuna duyurulur…
 

TRT GENEL MÜDÜRLÜ?Ü

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri