forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:446. Error 9: Invalid character

Aktif .

?stanbul Üniversitesi ?leti?im Fakültesi, kurulu?unun 60. y?l? nedeniyle Türkiye’de ve dünyada bas?n, gazetecilik ve haber üretimi konular?n? masaya yat?r?yor.
Fakülte, uluslararas? ve ulusal ölçekte önemli bas?n mensuplar? ve bilim insanlar?n?n kat?laca?? toplant?larla gazetecilik ve bas?n kurumunu tart??maya aç?yor. Bas?n Konseyi Yüksek Kurulu da  2-3 Mart tarihlerinde ?stanbul Üniversitesi ?leti?im Fakültesi’nde Oktay Ek?i ba?kanl???nda toplanacak.

Kökeni olan ?stanbul Üniversitesi ?ktisat Fakültesi Gazetecilik Enstitüsü’nden bu yana 60 y?l geçen ?Ü ?leti?im Fakültesi, gazetecili?in yan? s?ra, radyo, televizyon, sinema, halkla ili?kiler, reklam, internet yay?nc?l??? gibi çok say?da ileti?im alan?n?n sorunlar?n? etkinliklerle toplumla bulu?turuyor.  

Etkinlikler kapsam?nda Gazeteci Banu Avar da ?stanbul Üniversitesi’nde bir seminerde bas?n ve gazetecilik konusunda bir konu?ma yapacak.
Rezza Hossaini, Prof. Dr. Özden Cankaya, Neyyire Özkan, Orhan Erinç’in konu?mac? olarak kat?laca??  “Çocuk Haklar? ve Gazetecilik” paneli ise 12 Mart’ta  ?Ü Rektörlü?ü Doktora Salonu’nda gerçekle?tirilecek.

“Küreselle?en Dünyada Politik Ve Askeri Güç Olarak Türkiye ve Uluslararas? Haber Ajanslar?n?n De?i?en Rolü” konulu panel de 18 Mart’ta ?stanbul Üniversitesi ?leti?im Fakültesi’nde gerçekle?tirilecek. Panelde uluslararas? haber ajanslar?n?n Türkiye temsilcileri konuyu tart??acak.

?Ü ?leti?im Fakültesi taraf?ndan düzenlenen önemli bir konferans da uluslararas? üne sahip dilbilimci Prof. Dr. Teun A. Van Dijk’?n “Haber Söylemi” konulu konferans? olacak. Konferans, 9 Nisan’da ?stanbul Üniversitesi Rektörlük Doktora Salonu’nda gerçekle?tirilecek.

Ulusal haber ajanslar?n?n genel müdür ve temsilcilerinin konu?mac? olarak kat?laca?? “Geli?en Teknoloji, Küreselle?me ve Çat??malar Ba?lam?nda  21. Yüzy?lda Haber Ajanslar?” konulu panel ise 12 Nisan’da ?stanbul Üniversitesi ?leti?im Fakültesi’nde yap?lacak.

“Tercüman-? Ahval’in 150. Y?l?nda ?stanbul’da Fikir Gazetecili?i” konulu sempozyum ise 21-22 Ekim tarihlerinde ?stanbul Üniversitesi Rektörlük Binas? Mavi Salon’da gerçekle?tirilecek.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri