forkredit.com | | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:446. Error 9: Invalid character

Aktif .

ET?KETLER:TRT
TRT'ye ait program ve program materyalleri, ta??n?r ve ta??nmazlar ile hizmetlerin sat???na ve kiraya verilmesine ili?kin usul ve esaslar yeniden düzenlenerek, uygulamaya sokuldu.


"TRT Sat?? ve Kiralama ??lemleri Yönetmeli?i",Resmi Gazete'de yay?mlanarak yürürlü?e girdi. Yönetmelik, TRT'ye ait program ve program materyalleri, ta??n?r ve ta??nmazlar ile hizmetlerin sat???na ve kiraya verilmesine ili?kin usul ve esaslar? düzenliyor.

TRT, 2008'de Bakanlar Kurulu Karar? ile baz? kurum ve kurulu?lar için, TRT'nin programlar?ndan bedava yararlan?labilmesi amac?yla muafiyet ç?karm??t?. Ancak karar?n Dan??tay taraf?ndan iptal edilmesiyle, TRT söz konusu yönetmeli?i yeniden düzenledi.

Yönetmeli?e göre, sat?? ve kiraya verme i?lemleri ile ilgili ihale yetkilileri ve yetki limitleri, Yönetim Kurulu taraf?ndan belirlenecek. De?er takdir komisyonlar?, ihale yetkilisi taraf?ndan belirlenen en az üç veya daha fazla tek say?da ki?iden olu?acak. Yönetmelik kapsam?nda yap?lacak ihalelerde, pazarl?k usulü, ilan yoluyla kapal? teklif alma usulü ve belli istekliler aras?nda kapal? teklif usulü uygulanacak. Kurum taraf?ndan üretilen teknik teçhizat niteli?indeki malzemeler ile görsel ve i?itsel materyallerin sat??? kurumca belirlenen bedel tarifeleri üzerinden yap?lacak.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri