forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:446. Error 9: Invalid character

Aktif .

ET?KETLER:tv izlemek
tvseyretmekTelevizyonun ba??nda çok uzun saatler hareketsiz kalmak, erken ölme riskini art?yor. Avustralya'da 6 y?l boyunca herhangi bir kalp rahats?zl??? bulunmayan 25 ya? üzeri 8 bin 800 ki?i üzerinde yap?lan ara?t?rmadan ilginç sonuçlar ç?kt?.

Ara?t?rmaya göre, günde 4 saat veya daha fazla televizyon kar??s?nda kalanlar?n, 2 saatten az izleyenlere göre kalp rahats?zl???ndan ölme ihtimali yüzde 80 daha fazla. Bu ki?ilerin herhangi bir sebepten ölme olas?l??? da az TV izleyenlere göre yüzde 46 fazla.

Bunun yan? s?ra televizyon kar??s?nda harcanan her ek bir saat, kalp rahats?zl???ndan ya?am?n? yitirme riskini yüzde 18, genel sebeplerden ölüm riskini de yüzde 11 art?r?yor.

Kat?lanlar?n ya?lar?, sigara kullan?m?, tansiyonlar? gibi sa?l?k konular? hesaba kat?ld???nda bile bu oranlar?n de?i?medi?i belirtiliyor.

SEBEP: HAREKETS?Z KALMAK

Bu "tehlikeli" durumun nedeni ise televizyonunun kendisi de?il. Ara?t?rmay? yöneten Dr. David Dunstan, sorunun, televizyon kar??s?nda "yanl?? oturmaktan" kaynakland???n? belirtiyor.

Ara?t?rmaya göre, çok uzun süre televizyon izlemek, çok uzun süre oturmak anlam?na geldi?i için, bu sürede kaslar hareket etmiyor ve böylesine uzun süreli hareketsizlik metabolizmay? bozuyor. Dahas?, sonras?nda egzersiz yapmak televizyon kar??s?nda çok oturman?n getirdi?i olumsuz sonucu telafi etmiyor.

Dunstan, insanlar?n TV izlerken de aktif olabilece?ine dikkati çekerek, reklam aralar?nda aya?a kalk?lmas?, dola??lmas? ve TV izlerken baz? egzersizler yap?lmas? tavsiyelerinde bulundu.

Ara?t?rman?n detaylar? American Heart Association Journal'in 26 Ocak say?s?nda yay?mlanacak.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri