forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:446. Error 9: Invalid character

Aktif .

Ba?bakanl?k Bas?n Yay?n ve Enformasyon Genel Müdürlü?ü (BYEGM) taraf?ndan Anadolu bas?n?n?n çal??malar?n? te?vik etmek ve de?erlendirmek amac?yla her y?l düzenlenen “Anadolu Bas?n? Özendirme Yar??mas?” sonuçland?.
 
BYEGM’den yap?lan aç?klamaya göre, yar??maya Türkiye’nin de?i?ik illerinden, Yerel Haber, Mizanpaj, Makale-Yorum, Ara?t?rma, Röportaj ve Foto?raf olmak üzere toplam alt? dalda 126 eser kat?ld?. Yar??maya kat?lan eserler akademisyen, deneyimli gazeteciler ve Genel Müdürlük personelinden olu?an seçici kurul taraf?ndan ayr? ayr? incelenerek de?erlendirildi.
 
BYEGM toplant? salonunda iki gün süren çal??ma sonucunda ödül kazanan ki?i ve gazetelerin isimleri belli oldu. Konu ile ilgili olarak Bas?n Yay?n ve Enformasyon Genel Müdürü Salih Melek, “?llerimizin dünyaya aç?lan kap?lar? olan yerel medya kurulu?lar?na yönelik destek çal??malar?m?z? de?i?ik alanlarda da sürdürüyoruz. Yerel medya e?itim çal??malar?, bas?n kart?n?n i?levini art?rma giri?imleri, haber aboneli?i hizmeti, yurt içi ve yurt d???nda yabanc? dil e?itimi gibi hususlar Anadolu bas?n? için hayati önem ta??maktad?r. Yar??mam?za kat?lan tüm gazetecilere ve eme?i geçen herkese te?ekkür ediyorum. Dereceye giren gazetecilere düzenleyece?imiz bir programla ödüllerini takdim edece?iz. Bu yar??madaki güzelliklerden dolay? seçici kurul taraf?ndan çok be?enilen yerel haber dal?nda ikincililer ve üçüncüler iki?er ki?i olarak belirlenmi?tir” dedi.
 
Anadolu Bas?n? Özendirme Yar??mas? sonuçlar? ?öyle:
 
Foto?raf dal?
 
Birinci: Nedim Kovan (Ordu Fla? Gazetesi) “Vali Nöbeti”
?kinci: ?zzet Sar? (Kastamonu Sözcü Gazetesi) “S?la’n?n Gözya?lar?”
Üçüncü: Diya Yarayan (Siirt Birlik Gazetesi) “Yaz?s?z Zab?ta Dan??ma”
 
Mizanpaj dal?
 
Birinci: S. Zeki Özdilek (Tokat Haber Gazetesi-Tokat)
?kinci: Kemal Ça?layan (Yeni Ülke Gazetesi-Sivas)
Üçüncü: Hüseyin Çiçekçi (Öz Diyarbak?r Gazetesi-Diyarbak?r)
            
Ara?t?rma dal?
 
Birinci: Mehmet Ulu?türkan (Refleks Gazetesi-Adana) “Kuzey Irak ?zlenimlerim”
?kinci: Arif Arslan (Batman Ça?da? Gazetesi-Batman) “Hayata Tutunmak”
Üçüncü: Mükremin Öksüzgil (Kayseri Havadis Gazetesi-Kayseri) “Develi Ovas?’n?n Atardamar?”
 
Yerel haber dal?
 
Birinci: Can Hac?o?lu (?ki Eylül Gazetesi-Eski?ehir) “Alk??lar?m?z Sümeyye ?çin”
?kinci: Halil ?brahim Y?ld?r?m (Çorum Gazetesi-Çorum) “Ya???lar?n Sebebi Obruk De?il
?kinci: Turan ?ahinba? (Van Postas? Gazetesi-Van) “Van’l? Kardelenlerin Büyük Ba?ar?s?”
Üçüncü: Ayd?n Arslany?lmaz (Halk?n Sesi Gazetesi-Zonguldak) “Karadeniz’e Kül Yutturuyorlar”
Üçüncü: ?brahim Özdemir (Gümü?hane Ku?akkaya Gazetesi-Gümü?hane) “En Büyük Miras”
 
Makale-yorum dal?
 
Birinci: O. Hakan Kirac? (Yozgat Gazetesi-Yozgat) “Bildik Yozgat’tan Öteki Yozgat’a”
?kinci: Avni Gelendost (Akdeniz Haber Gazetesi-Antalya) “Özür”
Üçüncü: ?ahiye Say (Samanda? Gazetesi-Antakya) “Uyu?turucu ??sizlik ve Suudi Arabistan Ç?kmaz?”
 
Röportaj dal?
 
Birinci: Engin Arapo?lu (Yeni Sakarya Gazetesi-Adapazar?) “Nobel’in Solda ?tibar? Yoktur”
?kinci: Ya?ar Kuru (Kastamonu Sözcü Gazetesi-Kastamonu) “Hamur ??i Han?m ??i”
Üçüncü: Seyrani Solu?an (Güneyda ?mece Gazetesi-Mersin) “Mersinli Neden Gazete Okumuyor?”
 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri